12 mars

Referat styremøte JUN tirsdag 12. mars kl. 19.30
Til stede: Eivind Mjærum, Ole Arntzen, Vanja Marie Sigvartsen, Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal, Kristin Bugge Moe og Hege Urdal (fra kl. 20.00)
Forfall: Yumi Hirai

Post/Info
– Høring fra NKK: fellesbestemmelser for prøveregelverk.
            – Ingen merknader. Det sendes tilbakemelding om at grunnet korte frister er det ønskelig at endringer fremheves, slik at arbeidet med å utarbeide høringssvar forenkles.


Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomiteen
– Forslag til nye dommere (NKK-utstillinger og Japanspesialen):
            – Forslag innsendt av Lisbeth Høyem: Erika Häkkinen (ikke autorisert på Japansk spisshund), Ineke Zwaartman-Pinster og Vytautas Baranauskas.

Vedtak: Det besluttes at Erika Häkkinen føres opp som dommer ønskelig på NKK-utstillinger. Ineke Zwaartman-Pinster og Vytautas Baranauskas føres opp som dommere ønskelig til spesialen og NKK-utstillinger.

– Styret har mottatt negative reaksjoner på at en dommer som er booket for en fremtidig Japanspesial også skal dømme på World Dog Show China 2019.

Vedtak: Et enstemmig styre går inn for å ikke kansellere dommeroppdraget.
            Bakgrunn for vedtaket: Alle i styret tar avstand til den negative siden med hundehold i Kina. I dette tilfellet er Kina tildelt World Dog Show etter en lovlig og demokratisk prosess. Videre er kontrakt inngått med dommer for spesialen juridisk bindende og det foreligger ikke grunnlag for å kansellere dommeroppdraget. NKK har også gitt klare føringer på at en utstillingsarrangør ikke har anledning til å kanseller en avtale, med mindre det for eksempel er så få påmeldinger at utstillingen ikke lar seg gjennomføre. Utstillingsarrangøren er også forpliktet til å følge de bestemmelser for utstillinger og dommeroppdrag som arrangørlandets kennelklubb har vedtatt. Til info har nevnte dommer også hatt dommeroppdrag for NKK etter at han takket ja til å dømme under World Dog Show.

– Forslag til budsjett (rosetter):
            – Utstillingskomiteen har fremmet forslag om at Best in Show rosetter bestilles fra England og at øvrige rosetter bestilles fra ett norsk firma. Videre foreslås det å bestille rosetter (unntatt best in show) for 4 år av gangen.

Vedtak: Styret beslutter at utstillingskomiteen kan bestille Best in Show rosetter fra England. Øvrige rosetter kan bestilles for 2 år av gangen, og antall rosetter justeres derfor ned. Styret gir utstillingskomiteen myndighet til å bestille rosetter når nedjusteringen er gjort.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
Status per 12.03.2019:
– Autoriserte hundedommers forening er med på samarbeidet.
– Kort invitasjon må sendes ut ila. 1-ukes tid slik at deltagerne får «satt av» datoen. Invitasjonen skal signeres av både JUN og AHF (inkludert logo). Eivind Mjærum gir beskjed til Vanja Marie Sigvartsen når invitasjonen er klar. 
– Dommere fra den andre skandinaviske landene er invitert, men må selv betale for deltakelsen.
– Detaljert info sendes ut umiddelbart etter årsmøtet.

Sak 70/18 (videreført sak) TAUSHETSBELAGT

Sak 1/19 (videreført sak) Klubbeffekter
– Kalender 2020: Arbeidet med klubbkalenderen er tid- og kostnadskrevende. Styret ønsker derfor å gjennomføre en meningsmåling på årsmøtet for å undersøke hvorvidt det er aktuelt å fortsette med kalenderen eller ikke.
            Refleksskjerf: avventer pris på trykking av ny logo på gamle refleksskjerf.

– Innkomne forslag om nye klubbeffekter:
            – Gro Karete Bråtveit har sendt inn forslag om at Proffsport benyttes.
            Proffsport kan sette opp en ønsket kolleksjon med klubbens navn og logo (nettbutikk). Klubben vil ha 20% på alle varene. Det positive er at klubben slipper å ha et eget varelager, i tillegg til at vi kan tilby et større sortiment. Firmaet tar seg også av bestilling og utsending. Det kan bestilles varer som kan stilles ut på spesialen.

Vedtak: styret beslutter at det inngås avtale med proffsport.

Sak 6/19 Økonomi
– Status per 12.03.2019:
Klubben nærmer seg budsjett ift. medlemskontingent. Dersom ubetalte krav blir betalt, vil det bli over budsjett.

Budsjettet til årsmøtet må justeres når det gjelder inntekt kurs/arrangement, og eventuelt ift. tidligere drøftelse vedrørende klubbkalender.

Ellers er økonomien stabil og god.

– Info: Christen L. Ønsker ikke betaling for dommeroppdrag under Japanspesialen. Han ønsker at pengene går til klubbens helserelaterte oppgaver/arbeid.

Sak 7/19 Henvendelse fra medlem
– Info: ila. To-tre uker har flere i styret mottatt henvendelser fra valpekjøpere vedr. tolkning av kontrakter, brudd på «avtale» etc. Styreleder foreslår at det sendes ut oppfordring til oppdrettere hvor det bes om at de er tydelige og at kontrakter gjennomgås nøye.
            – Styret skal få ut viktigheten av skriftlig kontrakt både på hjemme- og facebooksiden. Det er viktig at det er dialog mellom kjøper og selger, og at man går nøye gjennom kontrakten. 
Sak 8/19 Dogs4all 2019
Styret har mottatt epost med mulighet til å booke standplass på Dogs4all 2019. Pris for stand er kr. 4200,-. Leie av utstyr er mellom kr. 6-8000,-.
Styret har tidligere besluttet at klubben skal ha stand på Dogs4all 2019, men tar saken videre til årsmøtet grunnet de store utgiftene.

Amanda Wad Henriksen undersøker nærmere når påmeldingsfristen er og priser.

Eventuelt
– Ansvarlig for poengberegning årets utstillingshund 2019: Eirik Knudsen.

– Dato for styremøte hvor det drøftes årsmøtesaker:
Fredag 03.05.2019 og mandag 06.05.2019 dersom det er behov for ytterligere drøftinger.
Kunngjøring årsmøte er sendt ut per post (klubbavisa). Kunngjøringen publiseres også på hjemme- og facebooksiden. 

– Henvendelse fra SU vedrørende nettbasert løsning for helseundersøkelse:
            Vibeke Standal tipser om helseundersøkelsen som NAAK har hatt. Info om dette sendes tilbake til Lisbeth Høyem.