9 april

Referat styremøte JUN 9. april kl. 19.30
Til stede: Vanja Marie Sigvartsen, Vibeke Standal, Amanda Wad Henriksen, Eivind Mjærum og Hege Urdal
Forfall: Ole Arntzen, Yumi Hirai og Kristin Bugge MoePost/Info
– Fra NKK: 
            – Marianne Holmli er innvilget elevstatus på alle raser i gruppe 1, 2 og 3.
            – Anne L. Buvik er innvilget elevstatus på alle raser i gruppe 2, 7 og 10.
            Tatt til etterrrenting.

– Fra NKK: forslag til kandidater til å motta NKKs hedersbevisninger.
Styret har ingen forslag til kandidater per dags dato.

– Fra NKK: frist for å søke momskompensasjon er 01.06.2019.
Amanda Wad Henriksen avventer signatur fra resterende styremedlemmer før søknad sendes inn.

– Fra NKK: invitasjon til hundens dag.
Hege Urdal videresender informasjon til klubbens distriktskontakter og informerer om muligheten til å delta på hundens dag 2019.

– Fra NKK: invitasjon til seminar om BOAS 12.06.2019.
Tilbakemelding sendes til NKK: ikke aktuelt for klubbens raser.

Sak 70/18 (videreført sak) Taushetsbelagt


Sak 9/19 Økonomi
Status 09.04.2019:
Lite posteringer på denne tiden av året. Økonomien er fortsatt sunn. Medlemskontingent: nesten i mål ift budsjett. 

Budsjett for 2019: 
– Kurs/arrangement: 
            Store utgifter til dogs4all (må tas opp årsmøtet hvorvidt vi skal fortsette med stand på D4A). Det er allerede besluttet at dogs4all 2019 gjennomføres, jf. budsjett.
            Større utgifter enn inntekter grunnet D$A og trykking av RAS. Kostnadene til kurs er nedjustert.

– Klubbmateriell:
            Det bestilles inn nye klubbeffekter som kan tas med på spesialen for å vise frem og selge ut. 
Kalender: undersøker med årsmøtet hvorvidt det er ønskelig at det fortsettes med klubbkalender. Ett alternativ er at man tar forhåndsbestillinger.

– Nye eposter: Kostnadene til nye eposter utgjør kr. 2125,-. Per dags dato er utgiftene kr. 1500,-. Dersom det skal oppretter fellesmail til SU og fellesmail til styret blir det ekstra utgifter pålydende kr. 850,-.

– Andre utgifter: RS, møte SU, RFA og banner til nytt klubbnavn/logo.

Det budsjetteres med underskudd på i underkant av 23 000,-. 

Sak 10/19 Regler – årets utstillingshund
Forslag til endring: for å kunne delta i årskonkurransen om årets utstillingshund, må hundens eier være medlem i raseklubben. 

Vedtak: saken videreføres. Styret er enig i at det må gjøres endringer i statuttene, men det skal brukes tid å vurderes eventuelle endringer.
 
Sak 11/19 Kjopehund.no
Per dags dato er det kun shiba som er inkludert på kjopehund.no av klubbens raser. Laila Nagel har sendt inn henvendelse og ber om at informasjon om de resterende rasene publiseres.

Styret har merket seg behovet for å mer informasjon om de øvrige rasene i klubben. Det arbeides med å skaffe raseinfo som vil bli ferdigstilt til dommerseminaret i 2020. Etter dommerseminaret starter arbeidet med å publisere info om ytterligere raser på kjopehund.no

Sak 12/19 Rasestandard
Etter artikkelen «Japanske Urhunder» i klubbavisa har det vært flere drøftelser rundt standarden til klubbens raser. Flere medlemmer ønsker en avklaring.


RaseTispeHannhund
Shiba36,5 cm +/- 1,5 cm39,5 cm +/- 1,5 cm
Kai45cm +/- 3 cm50cm +/- 3 cm
Hokkaido45,5 – 48,5 cm58,5 – 51,5 cm
Shikoku49 cm +/- 3cm52 cm +/- 3 cm
Kishu49 cm +/- 3 cm52 cm +/- 3 cm

Målene fra FCI er en direkte oversettelse av standarden fra Japan hvor det måles bak skulderbladet. I land tilknyttet FCI måles høyden på toppen av skulderbladene og høyden vil derfor være noe høyere. Styret sender NKK en melding om dette og ber om at dette skal fremkomme i rasestandarden i en merknad. 

Sak 13/19 Styrets årsberetning
Utkast til styrets årsberetning 2018-2019 med endringer: tas med til møtet i begynnelsen av mai hvor årsmøtesaker drøftes.

Sak 14/19 Dommeraspirant Japanspesialen 2019
– John Tjøtta har søkt om å få være dommeraspirant for Christen Lang på Japanspesialen 2019 for følgende raser: shiba, akita, american akita og japansk spisshund.

Arrangøren har sagt ja til forespørselen. Informasjonen videresendes til utstillingskomiteen.

Eventuelt
– Laila Nagel opplyser at hun mangler tilbakemelding på diplomene. Styret har delegert ansvaret for diplomene til Hege Urdal. Hege Urdal sender tilbakemelding til Laila Nagel.

– Ny vurdering av årets mestvinnende utstillingshund.
            – Kai/Shikoku har falt ut
            – Tilbakemelding på hvordan statuttene skal tolkes
En ny redigert liste vil bli lagt ut på hjemmeside og facebook når denne foreligger. Styret beklager og nødvendige endringer er gjort. Takker for tilbakemeldinger underveis. 

– Styret ønsker å bemerke at artikler og info publisert av SU i første utgave av JUNnyy er veldig bra. Videre ønsker styret hyppigere tilbakemelding på det arbeidet som SU utfører. Dette kan blant annet gjøres ved at sekretær blir lagt til som kopiadressat på utgående eposter til feks klubbavisas redaktør.