Oppdretterseminar 2013

Helgen 19.-20. januar 2013 avholdt Norsk Shibaklubb et Oppdretterseminar på Gardermoen. Seminaret var åpent for allle, og særlig rettet mot oppdrettere av shiba, hannhundeiere som vurderer å bruke hundene sine i avl, og andre som er opptatt av rasens utvikling og fremtid i Norge.

Seminaret samlet hele 26 shibaoppdrettere og -eiere. Organisatorer var klubbens sunnhetsutvalg. På dag 1 gjestet NKKs avlskonsulent, Kristin Aukrust, seminaret. Dag 2 var i regi av SU.

Nedenfor legger vi ut invitasjon, program og referat fra seminaret.

JUN har ambisjoner om å avholde slike oppdretterseminaret med jevne mellomrom i årene fremover.

Invitasjon
Program
Referat

Kartlegging av shibaens helse

Styret i Norsk Shibaklubb minner om den nettbaserte helsekartleggingen.

For å få et korrekt resultat, ber vi instendig alle nåværende og tidligere shibaeiere om å delta i undersøkelsen. Har dere eid flere shibaer, ber vi at dere svarer om alle. Også hunder som nå er døde må være med. Et korrekt resultat er dessuten avhengig av at både hunder som har eller har hatt et helseproblem og hunder som aldri har vært syke blir med i kartleggingen.

Helseundersøkelsen skal ikke bare besvares av Shibaklubbens medlemmer. Vi ber alle nåværende og tidligere shibaeiere svare på spørsmål om sine hunder uavhengig av om dere er medlem av klubben eller ikke.

For å besvare helseundersøkelsen, gå inn på nettsiden www.hundoghelse.no fra og med 16. januar. Bruk passordet ”shibahelse”. Undersøkelsen vil ligge der i ca 2 måneder. Ha hundens registreringsnummer tilgjengelig.

Skjemaet er tredelt. I første del må eieren identifisere seg selv og hunden (disse dataene blir ikke gjort kjent for klubben). Man må også godta at veterinærhøgskolen kan ta kontakt hvis det viser seg å være noe de ønsker å undersøke nærmere/ta prøve av. I andre del besvares helsespørsmål. I tredje del kartlegges atferd. Skjemaet består mest av enkle ja/nei-spørsmål. Det er også noen graderte spørsmål.

Professor Frode Lingaas/veterinærhøgskolen behandler dataene som kommer inn og presenterer resultatet for klubben uten å oppgi hvilke hunder det gjelder. Hvis det skulle vise seg at rasen har et konkret problem, kan vi få oppfølging fra veterinærhøgskolen f.eks. ved å utvikle rasespesifikke tester.

Ved å benytte veterinærhøgskolens kartlegging, vet vi at undersøkelsen og analysen blir profesjonelt gjennomført av fagfolk utenfor klubben. Og vi kan få oppfølging dersom det skulle bli avdekket et helseproblem i rasen. Ingen i klubben vil få kjennskap til hvilke konkrete hunder som har spesielle helseproblem.

For noen kan det være en utfordring at undersøkelsen må besvares på internett. Ikke alle har PC eller er bekvem med å bruke den. Vi håper likevel at også disse vil delta ved å søke hjelp hos bekjente.

Kontaktpersoner for hjelp eller spørsmål:
Solvor Nærland: e-post solvor@shibaliv.com eller telefon 51313784/48118971
Lisbeth Høyem: e-post shiba@akinuba.no eller telefon 74162285/91716284
Terje Håheim: e-post terje.haheim@bouvet.no eller telefon 91825497

Helsekartleggingen til Norsk Veterinærhøgskole vil bli omtalt i neste Hundesport. For evt nytt om vår egen kartlegging, følg med på klubbens hjemmeside, www.norskshibaklubb.net.

Hvis hunden har flere eiere eller fórfamilie, er det ønskelig at den som har den daglige omsorg svarer i samråd med oppdretter/annen eier.

Vennlig hilsen fra Norsk Shibaklubb

Solvor Nærland
leder

Helseundersøkelse i shibarasen

Shibaen oppfattes som en meget frisk hunderase. Men er dette riktig? Bare en kvalitetssikret helsekartlegging kan bekrefte det.

Under forutsetning av at det ikke blir for dyrt, vil styret den 17. desember vedta å sette igang en slik undersøkelse.

Vi ønsker å bruke professor Frode Lingaas sin webbaserte helseundersøkelse som nå er klar – og allerede utprøved i en rase. Flere nye raser står i kø.

I telefonsamtale med Frode Lingaas har vi fått vite følgende:
– Undersøkelsen besvares på internett, og er 3-delt.
– Eieren må identifisere seg selv og hunden, men denne identifiseringen vil ikke bli gjort kjent for klubben. Man må også godta at veterinærhøgskolen kan ta kontakt hvis det viser seg å være noe de ønsker å undersøke nærmere/ta prøve av.
– Andre del er en helsedel, og klubben kan komme med forslag til helsespørsmål man ønsker å få kartlagt.
– Tredje del kartlegger atferd.

Skjemaet består mest av ja/nei-spørsmål. Det er også noen graderte spørsmål (5 grader). Frode Lingaas/Veterinærhøgskolen behandler dataene som kommer inn i helsedelen og atferdsdelen, og presenterer resultatet for klubben. Hvis det skulle vise seg at rasen har et konkret problem, kan vi få oppfølging fra veterinærhøgskolen f.eks. ved å utvikle rasespesifikke tester.

En helseundersøkelse skal ikke bare besvares av klubbens medlemmer. Det er viktig at flest mulig nåværende og tidligere shibaeiere svarer på spørsmål om sine hunder, også hunder som nå er døde. Utfordringen vår blir å finne fram til alle disse personene, og å motivere flest mulig til å delta. For noen kan det være en utfordring at undersøkelsen må besvares på internett. Ikke alle har PC eller er bekvem med å bruke den. Vi håper likevel at også disse vil delta ved å søke hjelp.

Prisen for denne webbaserte helsekartleggingen kommer på minst 10 000 kr, antakelig en del mer. Klubben har god økonomi, og vi har opp til flere årsmøtevedtak på at en slik kartlegging skal gjennomføres. Det er ikke et mål i seg selv å ha store oppsparte midler, men det er et mål å ha frihet til å gjøre ting som dette. Selv om vi har god økonomi, blir det likevel et stort økonomisk løft for klubben.

Ved å benytte veterinærhøgskolen sin kvalitetssikrede kartlegging, vet vi at undersøkelsen og analysen blir profesjonelt gjennomført. Og vi kan få oppfølging dersom det skulle bli avdekket et helseproblem i rasen. For noen kan det være greit å vite at ingen i klubben vil få kjennskap til hvilke hunder som har spesielle helseproblem.

Vi må få vite konkret pris på denne webbaserte helsekartleggingen før styremøtet den 17. desember, slik at vedtak kan fattes da. Styret kommer til å orientere om vedtak og om eventuelle tiltak i den forbindelse på klubbens nettside i påvente av at Shib-A-Visa nr 1 kommer ut i 2010. Så følg med på www.norskshibaklubb.net.

Selv om det på nåværende tidspunkt ikke er endelig avgjort at vi skal kjøpe denne helsekartleggingen, ønsker styret å få forslag og innspill fra shibaeiere og oppdrettere til konkrete spørsmål innen helse og atferd som bør være med. Har din egen shiba bestemte helselidelser eller atferdsproblem? Eller kjenner du til andre som har det? Har du som shibaoppdretter erfaring eller kjennskap til bestemte lidelser eller mentale problem i rasen? La styret få kjennskap til dette, slik at de blir med i kartleggingen.

– Konkrete forslag til undersøkelsen kan sendes til Sunnhetsutvalget ved Solvor Nærland
– Ønskes den informasjonen som legges ut på nettsiden direkte (av de som ikke har PC),
kan Sunnhetsutvalget ved Lisbeth Høyem kontaktes
– E-postadresser, postadresser og telefonnummer til begge finnes under Styret og under Sunnhetsutvalget

Solvor Nærland
leder