Handlingsplan for NSK i perioden 2019-2020

Handlingsplanen er vedtatt på årsmøtet 07.06.2019

Mål på bakgrunn av RAS:

– Flere hannhunder i avl/holde bredde i avlsbasen gjennom å bruke flere hunder i avl

– Skaffe mer informasjon om arvelige sykdommer og andre sykdommer som belaster rasene

– Bevisstgjøre dommere og oppdrettere på hva som er akseptabel atferd og ikke (at rasen har et rasetypisk temperament og der individene passer som familiehunder i vårt norske samfunn).

Planlegge gjennomføring av oppdretterkonferanse våren 2021.

Planlegge gjennomføring av dommerkonferanse 11. og 12 januar 2020.

Planlegge gjennomføring av Japanspesialen i pinsen 2020. Utstillingen arrangeres i samarbeid med NAK. Styret ønsker å utvide samarbeidet til også å gjelde NAAK.

Tilby nye klubbeffekter.

Publisere 4 nummer av medlemsbladet JUNnytt. Målet er faglig innhold, informasjon og beretninger. Klubbavisen publiseres på klubbens hjemmeside 1 måned etter utsendt papirutgave.

Fortsette arbeidet med oppdatering av ny nettside. Ønskelig at sosiale medier (facebook og instagram) fortsatt brukes aktivt. Den gamle nettsiden avsluttes 01.01.2020. – Endre klubbens epost-adresser.

Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og bidra til økt informasjon, blant annet om rasenes bruksområder.

– Det er ønskelig at hvert distrikt har 1 inntektsgivende arrangement pr. år.

Dogs4all: Styret oppfordres til å samarbeide med NAK og NAAK om felles stand på dogs4all. Skulle ikke det la seg gjøre, har styret fullmakt til å avgjøre hvorvidt JUN skal delta.

Ferdigstille RAS: RAS sendes ut på forenklet høring via nettside og sosiale medier før styret gis anledning til å godkjenne RAS.

Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold via SU, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.

Delta på NKK sitt Representantskapsmøte (RS) 2019 og Raseklubbenes fellesallianse (RFA).

Gjennomføre helseundersøkelse 2019.

Revidere statuttene JUNs årskonkurranser.