Referat fra ekstra styremøte 10. desember 2012

Til stede: Ann Margot, Bjarne, Christen, Torstein, Lone, Michael, Solvor

Forfall: Sandra og Eirik

Sak 80 Oppdretterseminaret 19. og 20. januar 2013
Saken ble tatt opp igjen fra behandling på det ordinære styremøtet den 6. desember 2013 (se referat). Dette var bestemt fordi det var viktig at kasserer var med for vurdering av økonomiske disponeringer. I tillegg viste det seg at styret hadde misforstått hva som ble dekket innenfor de oppgitte hotellkostnader.

Lisbeth, som er leder av SU, hadde før møtet skrevet en klargjøring over hva som dekkes og en anbefaling av disponering av økonomisk ramme. Styret tilsluttet seg anbefalingen, og vedtok følgende:

• Styret setter av kr 25 000 til oppdretterseminaret
• Av dette går kr 4000 til honnorar til foreleser Kristin Aukrust
• SUs medlemmer får dekket reise/opphold med tilsammen ca kr 8000
• Deltakerne betaler reise og evt overnatting selv + en egenandel på kr 700 for begge dager til hotellet (kurslokaler, lunsj, «mellomsnacks»). Klubben sponser med 300 kr pr deltaker. Ved 15-20 deltakere utgjør det ca kr 4500 – 6000.
• Det som er til overs av de 25 000 deles prosentvis etter kostnader for styrets medlemmer.

Neste styremøte blir torsdag 10. januar 2013 kl 20,30.


Referat ved Solvor