Referat fra ekstraordinært styremøte i NSK 25. oktober 2012

Til stede: Torstein, Ann Margot, Christen, Sandra, Lone, Bjarne, Michael og Solvor
Forfall: Eirik

Sak 66/12 Elisabeth fratrådd vervet som sekretær
Styret ble innkalt til ekstra møte for omorganisering etter at sekretær har trukket seg fra vervet. Som 1. vara har dermed Sandra rykket opp til medlem av styret.

Styret løste situasjonen ved å fordele sekretærens oppgaver på flere styremedlemmer på følgende måte fram til valg på ny sekretær på årsmøtet 2013:

Sandra:
• Sandra har klubbens adresse og tar i mot post. Siden hun har ustabilt nett, betaler klubben i denne perioden for et Ice abbonement på 1 GB.
• Sandra får all post fra NKK (sammen med Ann Margot)
• Sandras skal ta imot og svare på utstillingssøknader.
• Sandra skal sende styrets dommerliste til utstillingskomiteen

Solvor:
• Solvor skal skrive referat fra styremøtene
• Solvor skal skrive og sende ut innkalling til styremøtene med vedlegg
• Solvor skal sende svar til de som sender saker til styremøtene.
• Solvor skal sende godkjente referat til webmaster og redaktør av Shib-A-Visa
• Solvor skal arkivere korrespondanse og referat

Skal få tilsendt møteprotokoll og siste perm med korrespondanse fra Elisabeth. Evt øvrige permer overføres til ny sekretær på årsmøte 2013. Ann Margot tar opp dette med Elisabeth.

Ann Margot:
• Ann Margot skal motta all post fra NKK (i tillegg til Sandra) og framlegger all offisiell post
• Samarbeide med Solvor om saksliste til styremøter og oversende saker/vedlegg til henne

Christen
• Christen skal arkivere klubbens eksemplar av Shib-A-Visa

Sak 67/12 Samarbeid utstillingskomiteen
De tre klubbene som har samarbeid om Japanspesialen de siste årene har evaluert samarbeidet etter siste arrangement. På bakgrunn av evalueringen pluss at medlemmer flere ganger har tilbakemeldt at 3 utstillinger er for mye på en helg, har NSK og NAK konkludert med at prøvesamarbeidet med NAAK skal opphøre fra og med 2014. Vi ønsker da å gå videre med et samarbeid mellom de to opprinnelige klubbene NAK og NSK. Det innebærer at det blir to utstillinger i stedet for tre. Vi ønsker selvsagt american akita velkommen som deltakere på utstillingene.