Referat fra styremøte 01. september 2016

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Helle, Mette, Ingrid Alice (IA) og Lisbeth.
Forfall: Frida, Anders, Kåre
 
Sak 63/16 Taushetserklæring
IA bekrefter å ha mottatt og godtatt taushetserklæringen

Sak 64/16 Godkjenning av referat 8/6-16 
Referat er godkjent

Sak 65/16 Post/Info
*Kongsberg hundeklubb hadde tatt med våre raser uten å ha fått tillatelse. Rasene er nå fjernet fra utstillingen.
*Fra NKK: Høring om championatregler for LP. Vi støtter forslaget fra komiteen.
*Status: Sak 57/16. Ikke hørt noe fra NKK enda.
*Status: Oppdatering av hjemmesiden. Se over excelark!
 
Sak 66/16 Økonomi
Vi ligger godt an ift budsjett. Vi har mer medlemskontingent enn budsjettert, noe som er positivt.
 
Sak 67/16 Klubbens kurs og prøver 2017
*2 planlagte kurs i høst, soppkurs avlyst, ingen påmeldte på søk/smellerkurs.  Vi prøver å annonsere en runde til før vi avlyser. Gjerne med bilder og tekst fra Solvor. Laila ansvarlig. Vi sender også ut til alle klubber via NKK-mailsystemet.
*Blodsporprøve 2017; Frist for å søke 31/10. Laila har kontaktet dommere og Eivind for lån av terreng. Vi trenger sporleggere og å finne dato. Vi søker om prøve når Laila har funnet en dato. Laila er ansvarlig for arrangementet.
*Wenche planlegger juniorhandlerkurs 15-16/10. Klubben går inn som arrangør. Laila sjekker studieplan ift Studieforbundet Natur & Miljø.
*Frank ønsker handlerkurs og soppkurs på Vestlandet neste år. Holder kontakt med Laila.
Sak 68/16 Styresamling
Samlingen blir 21-23/10. Frida, Anders og Kåre må melde om de kan delta og evt sjekke reisemuligheter.
 
Sak 69/16 Shibakalender
Frank hører litt med personer som kan gjøre en jobb. Ferdig til 1. november. 

Sak 70/16 Oppdretterseminar 2017
Wenche sjekker priser på hotell ved Gardermoen 28-29/1 og 4-5/2. Lisbeth sjekker forelesere.
Hovedtema; Avl i små populasjoner.

Sak 71/16 Klubbeffekter
Laila sender bilde og tekst om refleksskjerf til hjemmesiden. IA sjekker status på vesker med Anette.
Rutiner for utsendelse; To ganger i måneden, eller ved store bestillinger. Frist før jul
Vi ber Frida lage et endelig utkast til nytt motiv.
Laila sjekker med Harriet hvor rasekompendiet er trykket, og hvem som har originalen.

Sak 72/16 D4A
Adgangskort og parkeringskort bestilles som tidligere. Wenche sjekker hva vi trenger og melder tilbake til IA. Laila baker kjeks og vi serverer noe å drikke. 
Bra respons på folk som vil jobbe på stand.
 
Sak 73/16 Møteplan
Neste møte 21/9 kl 19.30

Sak 74/16 Eventuelt
Kontaktpersoner; Bruks: Laila, Utstilling: Wenche, Materialforvalter: Wenche
Valpeformidler får rettigheter til å legge ut på klubbens Facebookside, slik at ventende og fødte kull kan legges ut.