Referat fra styremøte 04. april 2016

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Frida, Ingrid Alice og Lisbeth
Forfall: Lone
Ikke møtt: Anette F., Anette H.

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen

Sak 34/16 Godkjenning av referat 15/3. 
Referat godkjent.

Sak 35/16 Post /Info
– Fra NKK: Høring om endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Frist 1/5. SU lager forslag til innstilling.

Sak 36/16 Økonomi
Ingen store endringer i status for 2016. Regnskap 2015 er sendt til revisor, forslag til budsjett ble behandlet. Ingrid Alice ferdigstiller.
Vi kjører en kampanje på annonse i Shib-a-visa. Helside i nummer 3 og 4 for 100,-. Vi ber redaktøren lage en annonse i nr 2, Frank ansvarlig.

Sak 37/16 Årsmøtet
Ingen innkomne forslag fra medlemmene.
Vi tar en åpen høring om evt navnebytte på klubben etter avvikling av årsmøtet.
-Beretning: Solvor lager utkast, sendes ut på mail
-Regnskap/budsjett: Ingrid Alice ansvarlig, også for revisjonsberetning.
-Handlingsplan: Solvor lager utkast, sendes ut på mail
Innspill til beretning og handlingsplan sendes til Solvor tirsdag kveld.
Årskonkurransene må bli klare. Årsrapporter fra kontaktpersoner/utvalg skal være med fra neste år.

Sak 38/16 Hjemmesideprosjektet
Alle har fått oversikt over alle sider/undersider som finnes på nettstedet i dag. Og det er mye. Her er det viktig å gjøre en god ryddejobb. Alle må fylle ut skjema og sende til Lisbeth, som sammenstiller dem.

Sak 39/16 Klubbeffekter og nytt motiv
Ingen oppdateringer i saken om refleksskjerf.
Vi utlyser tegnekonkurransen på nytt, med ny tekst og ny frist. 
Hvis vi vil ha nytt motiv på klokkene vi har kjøpt, er fristen til trykkeriet 1.mai

Sak 40/16 Erstatte avlyste utstillinger i 2016
Utstillingene 6-7/8-16, Ytre Helgeland og Mo hundeklubb er avlyst. Vi gir tillatelsen ”videre” til Tromsø hundeklubb og Norsk dalmatiner klubb 3-4/9-16.

Sak 41/16 Organisasjonshåndbok
Organisasjonshåndbok versjon 21.03.2016 er godkjent

Sak 42/16 Høring om avtale med NJFF.
Vi formulerer et svar der vi sier at vi ønsker at NKK går ut fra avtalen med NJFF. Lisbeth lager utkast.

Sak 43/16 Eventuelt
Lisbeth skal delta for klubben på NKKs dialogmøte. 

Neste møte onsdag 27/4 kl 19.30