Referat fra styremøte 08. juni 2016

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Helle og Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice (IA), Frida, Anders, Kåre

Sak 53/16 Taushetserklæring 
Alle deltakere på møtet bekrefter å ha lest og akseptert taushetserklæringen.

Sak 54/16 Post/info
Fra NKK: Info fra HS; Status i HSs arbeid med enkelt tiltak i Handlingsplanen. Til info
Fra NKK: Info om frister for Representantskapsmøtet 2016 . Frist forslag 15.august Tas opp på neste møte.
Klubbsiden hos NKK; Bruker og passord

Sak 55/16 Økonomi
Oversikt fra IA. Vi har allerede passert budsjett for medlemskontingent.

Sak 56/16 Høring fra Lovutvalget og om Disiplinærsaker 
Gjennomgått begge høringer og blitt enige om svar.

Sak 57/16 Uønsket episode på Japanspesialen 
Styret vedtar at denne personen ikke kan stille på arrangement i NSK regi, og vi synes det var så alvorlig at vi ønsker en reaksjon fra NKK også. Lisbeth sender saken til NKK.

Sak 58/16 Dogs4All
Stand er bestilt. Wenche er koordinator.  VI trenger frivillige. 

Sak 59/16 Styresamling
Vi ser for oss september/oktober, og så får vi finne en dato som passer for flest mulig. Send inn oversikt over mulige datoer til Lisbeth.

Sak 60/16 Oppdatering av styret på klubbens hjemmeside
Kopi av årsmøtereferat er sendt til Christen J. Han er bedt om å legge ut referatet og oppdatere styrets medlemmer.
Nye styremedlemmer må sende bilde til Christen Johansen; christen.johansen@gmail.com

Sak 61/16 Møteplan høsten -16
Neste styremøte 17. august kl 19.30

Sak 62/16 Eventuelt
*Vi må finne en ordning på hvem som skal sende ut solgte klubbeffekter.
*Kjøregodtgjørelse for ”boden” sats som for tilhenger. Honorar fastsettes av kasserer, forslag kr 3000,- + collegegenser. Årshonorar leie for bodplass/strøm; 1500,-