Referat fra styremøte 13. februar 2014

Tilstede: Ann Margot, Solvor, Torstein, Hege, Christen, Lone, Bjarne, Lisbeth
Forfall: Mikael Ikke møtt: Eirik

Sak 19/14 Søknad om dispensasjon for paring
Mottatt søknad om dispensasjon har vært behandlet i SU. SU anbefaler at søknaden ikke innvilges.

Vedtak: Styret mener at det skal være vektige grunner for å innvilge en dispensasjon fra NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Styret kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig gode grunner i denne saken.