Referat fra styremøte 14. februar 2022

Møtt: Vibeke, Ole, Mika, Elin, Rosanna,
Ikke Møtt: Sara L, Ellen, Tone, Sara N.


Sak 4/22 Valg av referent:
Vibeke

Postliste:
-Nkk nyttårshilsen
-NKK dom ang hundeavl
-NKK søknad mottatt ang søknad om NKK pokal til NM

Sak 3/22 Godkjenne referat:
Enstemmig

Sak 2/22 Økonomi- info:
Regnskap 2021 er i ferd med å avsluttes. budsjettert med 45 000. Foreløpig overskudd ca
73 000. Skyldes hovedsakelig merinntekter på utstilling, prøve og medlemskontigent.
Budsjett for 2022. Budsjett for 2021 brukes som utgangspunkt. Det er gitt handlingsrom for
nytt styre og distrikskontakter. estimert overskudd 16 000.

Sak 5/22 JUNnytt:
Gro Karete velger nå å avslutte sitt arbeid som redaktør.
Styret benytter seg av sosiale medier og avisa for å nå ut til kandidater.
Dersom responsen er liten, må vi starte rekruttering ved å ringe medlemmer fra
medlemslisten.
Vibeke lager annonser til avisa+hjemmeside. Ole legger ut på FB.

Sak 6/22 Mestvinnende:
Er sendt avisa. Ingen bilder mottatt.
Wenche har trekt seg som ansvarlig. Hvem tar over?
Vibeke holder oversikt frem til ny kandidat er på plass.

Sak 1/22 Årsmøte:
Vibeke booker møterom for årsmøtet.
Vibeke fikser kunngjøring.
Innkalling : under arbeid…
Mika tar kontakt med SU og utstillingskomite
Elin lager utkast til styrets årsberetning
Vibeke mailer DK

Sak 7/22 Nytt fra SU:
Ras Shiba er klar, men kan ikke godkjennes før NKK kommer med sine statistikker.
“Utkastet” legges ut på hjemmeside. SU har gjort en enorm innsats med dette dokumentet
og styret ønsker at medlemmene skal ha gleden av dette selv om det ikke er formelt
avsluttet.

Eventuelt:

  • 21/4-22 kl 19 blir det en digital gjennomgang av eksteriør fra RAS.
    Dette er gratis for medlemmene og er et tema det ikke ble tid til på rase seminaret.
    Christen Lang og Ole er ansvarlig. Link til arr legges på hjemmeside.
  • Mika informerte om status ang åpen stambok og situasjonen opp mot Japan.