Referat fra styremøte 15. mars 2016

Tilstede: Frank, Solvor, Lone, Laila, Frida, Anette H og Lisbeth
Ikke møtt: Anette F.

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen

Sak 26/16 Ny hjemmeside
Definere målgruppe. 
For interesserte/kjøpere er valpeliste/oppdrettere/raseinfo viktigst. Deretter aktiviteter for medlemmer. Noen er også interessert i resultater, utstiling/bruksaktiviteter/vinnerlister. 
Ved omlegging må det være funksjonelt på flere plattformer. Det må være enkelt å oppgradere for de/n som skal være webredaktør/er.
Ved opprettelse av ny side må det tas en grundig gjennomgang på hva vi vil beholde, og hvordan vi vil organisere siden. ”Ferskvare” og ”Bibliotekinnhold”.
Harriet og Christen prøver å konkretisere innspill for å kontakte leverandør om muligheter/priser.
Vi jobber videre med å gjennomgå innhold for at Harriet og Christen skal starte ryddejobben. Hvis det er mulig tar vi en prat på Spesialen.
Lisbeth lager excelark med oversikt over alle sider, som alle svarer på.

Sak 27/16 Godkjenning av referat 22/2-16 
Referat godkjent

Sak 28/16 Post/Info
*Fra NKK: Høring om endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Frist 1/5. Sendes til SU for uttalelse. SU får frist til neste møte.
*Fra NKK: Høring om avtale med NJFF. Frist 2/5. Vi undersøker noen usikre momenter med NKK før vi tar sak opp på nytt.
*Fra NKK: Søknad om paring av tispe over 8 år. Tas til etterretning.
*Fra NKK: Varsel om høring fra Lovutvalget . Tas til etterretning.
*Hundens dag. Stand på NKK Orre v/ Frank.  Vi oppfordrer alle DK til å kontakte lokal NKKavdeling.

Sak 29/16 Økonomi
Endelige tall fra varetelling gjorde at regnskapet ble litt dårligere, men fortsatt bedre enn budsjett. Det kommer stadig inn kontingent fra NKK. NKK sender ut purring nå, og vi håper at flere nå betaler.
Vi har økonomi til å lage en ny hjemmeside, hvis vi vil prioritere dette.
Endelig budsjett for 2016 ferdigstilles neste møte

Sak 30/16 Kontaktpersoner og redaktør
Ny redaktør for Shib-a-visa og DK Rogaland; Gro Karete Bråtveit. Første samling gjennomført med godt oppmøte. Det planlegges jevnlige samlinger.
Frank har nå fått kontakt med alle DK/kontaktpersoner. Info vil bli oppdatert.
Alle må se over bilder på hjemmesiden og sende nytt hvis det er nødvendig.

Sak 31/16 Organisasjonshåndbok 
Solvor gjør noen små justeringer. Vi satser på å ha godkjenning av første versjon via mail. Den skal legges ut på hjemmesiden når den er ferdig.

Sak 32/16 Klubbeffekter
Vi kjøper 100 refleksskjerf og hvis vi kjøper refleksvester, hører vi om samme firma kan trykke på dem. 
Vi undersøker videre om refleksvester
Anette sjekker pris på en aktuell veske.

Sak 33/16 Eventuelt
* Kort oppsummering kurs

Neste møte 4/4 kl 19.30