Referat fra styremøte 16. august 2021

Referat styremøte 16. august 2021
Møtestart 20:30.

Til stede: Vibeke Standal, Tone B. Nilsen, Elin Uhre, Mika Hætta, Ole Arntzen, Rosanna Anderssen, Sara Andersen, Sara Leira 

Frafall: Marte Lund

Sak 4/21: Valg av referent
Referent: Mika Hætta

Postliste
Brev om RS videresendt til Ole, vi avventer datoer for 2021. Ole informerer kort om hva RS er for nye styremedlemmer. 

Sak 5/21: Referater – Godkjenning
Et enstemmig styre godkjenner forrige møtereferat. 

Sak 24/20: Japanspesialen/dobbelutstilling Harestua
Mika informerer kort om status fra utstillingskomiteen. 

Helle Sletvold er blitt med i utstillingskomiteen på vegne av JUN.

Sak 3/21: Mestvinnendelister
Mika følger opp med Wenche angående mestvinnendelista for å se om noe er klart til utgivelse av avisa. 

Sak 2/21: Økonomi

  • Det har kommet inn 6800kr fra blodsporleggerkurset.
  • Vi har fått tilsagn fra studieforbundet på 3800kr, men de er ikke kommet inn på konto enda.
  • Raseseminaret har så langt 7 påmeldte, vi må se på markedsføringen.
  • Det vil bli noe ekstra arbeid for kasserer i forbindelse med dobbelutstillingen.
  • Kasserer har fått tilgangene hun trenger.

 Sak 26/19: Hjemmeside
Nettsiden er oppdatert med nye styremedlemmer, referater, JUNnytt og årsmøtepapirer. Handlingsplan for 21/22 må legges ut. 

Mika koordinerer med Gro Karete for konkurranse om nytt forsidebilde til nettsiden.

Sak 23/20: Kai
Denne saken er midlertidig satt på pause i påvente av svar fra NKK ang. endring i export pedigrees fra JKC. 

Sak 6/21: Rasekompendium shiba
Komiteen jobber videre med kompendiet utover høsten. 

Standardkomiteen har gitt åpning for å komme med tilbakemeldinger og forslag til endringer på rasestandardene, slik at oversettelsen blir mer korrekt i forhold til den opprinnelige versjonen. Komiteen ser på dette fremover.

Sak 8/21: NM-søknad
NM-søknaden ble godkjent og JUN skal avholde NM i blodspor 2022. 

Vibeke følger opp for å innhente støtte og sponsorer, men trenger flere frivillige. Det opprettes en arbeidsgruppe, og vi oppfordrer medlemmer til å bli med.

Sak 9/21: Signaturrett
Etter henvendelse fra offentlig instans, ble styret gjort oppmerksom på at klubben må ha et formelt styrevedtak for å kunne fortsette praksis med at to styremedlemmer har signaturrett for klubben. Kasserer foreslås med signaturrett for klubben i tillegg til leder.

Et enstemmig styre vedtar at kasserer skal få signaturrett. 

Sak 7/21: Illustrasjoner til rasekompendium for shikoku
Mika informerer om rasekompendium for shikoku. Christen Lang har vært med å bidra, og et førsteutkast er nå ferdig. Dette skal oversettes til engelsk for å kunne få tilbakemeldinger fra fagfolk i Japan. 

Kompendiet må illustreres, og Mika har innhentet tilbud fra illustratør Riina Haapakallio. Hun er raseentusiast og oppdretter av shikoku, og vil få hjelp av Shigeru Kato til å kvalitetssjekke illustrasjonene. Mika informerer om at det ikke finnes noe lignende fagstoff for shikoku, og at den engelske versjonen av kompendiet dermed kan bli svært viktig for hele shikokumiljøet. Gode illustrasjoner er derfor viktig.

Det er innhentet to ulike tilbud for et fullt illustrert kompendium: 

  • 350 euro for bruksrettigheter, hvor klubbens bruk av illustrasjonene er begrenset til kompendiet og illustratør kan videreselge bildene fritt. 
  • 600 euro for fulle rettigheter, hvor klubben fritt kan bruke illustrasjonene og eventuelt også selge de videre til andre klubber, såfremt illustratør blir informert. 

Selv om det er få shikoku i Norge per i dag, anser klubben det som en investering i fremtiden å kunne benytte illustrasjonene fritt. Et enstemmig styre vedtar å kjøpe fulle rettigheter på illustrasjonene.

Diverse
Vibeke informerer om blodsporprøven som skal avholdes 28. og 29. august. Det har vært overveldende påmeldingstall, og klubben har måtte hente inn mange nye dommere og sporleggere.

Møte hevet
Møtet ble hevet 21:45. Neste møte er 6. september kl. 20:00. 

Referatet er enstemmig godkjent av styret 20.08.2021.