Referat fra styremøte 20. juni 2012

Tilstede: Ann Margot, Christen, Solvor, Bjarne, Michael, Torstein og Elisabeth
Forfall: Lone, Sandra, Eirik.

Sak 32/12 Taushetserklæring
Erklæringen ble sendt ut i forkant av møte til nye medlemmer som bekrefter å ha lest og akseptert taushetserklæringen.

Sak 33/12 Post/Info
Orientering til nye styremedlemmer om arbeidsformen i styret.
Orientering om Organisasjonshåndboka.
Info fra NKK: Ny autorisert dommer på Shiba, John Jakobsen. Tas til etterretning.


Sak 34/12 Økonomi

Christen har sendt ut en oversikt i forkant av møtet.
Foreløpig ser det ut til å bli et utbytte på Shibaspesialen på rundt 22 000,-.
Det ble kjøpt inn et Easy-Up telt til spesialen.
Regnskapet for utstillingen er ajourført men det mangler fortsatt en del regninger før det endelige resultatet er på plass.
Totale påmeldingsavgifter kr. 95 000,- (alle 3 klubber).
Kiosksalget gikk godt med et overdskudd på kr. 6200,-. Loddsalg for kr. 7740,-.
Klubbeffekter kr. 3200,-.

Overskudd fra blodsporkurset kr. 7140,- inkl tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø på kr. 2640.-.

Stadig flere medlemmer til klubben.
 
Det er god økonomi i klubben.

Ingen øvrige komentarer.

Sak 35/12 Raseforvalting
Kommentarer til utsendt materiell: Raseforvalting fra NKK:
Forslag til ny tekst i punkt 3.5 siste punkt: Sørge for at avlsreglene er hensiktsmessige og lar seg følge.

Sak 36/12 Valg til RS i NKK:
Ingen forslag fra styret. Info tatt til etterretning – det bestemmes på neste møte hvem som stiller på RS.

Sak 37/12 Valpeformidling
Valpeformidler skal henvise til de kull som er på klubbens hjemmeside og som er medlemmer i klubben. Det utarbeides retningslinjer som kommer i organisasjonshåndboken.
Retningslinjene gjøres mer tydelige.

Sak 38/12 Bruk av utstillingskritikker
Styret var enig i forslag om at kritikkene sendes Sunnhetsutvalgets leder i stedet for sekretær for å gi SU førstehånds opplysninger om dommeres vurdering av temperament og konstruksjon/funksjonalitet. Vedtatt.

Sak 39/12 Sunnhetsutvalget
Leder av SU ønsker tilgang til eieropplysninger i DogWeb.
Spørsmål om hva skal dette brukes til?
Enighet om at Styret skal ha tilgang og det er en begrensning på 3 personer.
Styret viser til at SU har tilgang til eieropplysninger gjennom sitt medlem Solvor, som også er med i styret.
 
Sak 40/12 Oppsummering Japanspesialen 2012
Gratulerer til alle med vel utført arrangement.
Takk til alle som har bidratt til at dette ble så vellykket!
Oppsummering kommer fra utstillingskomiteen.
Organisering kan fortsatt gjøres bedre og styret ser frem til evalueringsrapporten.
NAAK bidrar lite.
Styret ønsker informasjon på hva som skjedde vedr papir rotet.
Informasjon må ut slik at flere kan hjelpe til ved behov.

Sak 41/12 Endringer i Utstillingskomiteen
Utsettes til neste styremøte.

Sak 42/12 Forslag til utvidelse av Japanspesialen med 1 dag
Har vært oppe tidligere (sak 43/09). Vedtaket den gangen var at vi ikke kunne vedta dette alene da det var en komite med 3 klubber. Ordlyden i styrevedtaket i sak 43/09 var videre: Styret i NSK foreslår følgende program for fremtidige Japanspesialer: fredag – årsmøte, lørdag – 1 utstilling + grilling, søndag – dobbel utstilling med tidlig start og pause midt på dagen.
Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 43/12 Forslag om oppfølgingskurs i blodspor
Styret bifaller.

Sak 44/12 Forslag om oppdatering av retningslinjer for Valgkomiteen
Likelydende presentasjon – tas med i organisasjonshåndboken.

Sak 45/12 Oppdatering av hjemmesiden
Styret bifaller at oppdatering av nettinformasjonen etter årsmøter har prioritet.

Sak 46/12 Oppdretterseminar
Frode Lingås er ønsket som foredragsholder, men får dessverre ikke svar.
Astird Indrebø har svart nei.
Christin Aukrust har sagt ja. Midt i blinken med hennes fagfelt. Jobber med å finne dato og bør komme snart. En helg i september var ønskelig men det blir for kort frist.

Sak 47/12 Møtedatoer for høsten
Torsdager: 6/9, 4/10, 8/11, 6/12.

Sak 48/12 Eventuelt
1. Oppdatering av nettsiden: Nye styremedlemmer ble bedt om å sjekke kontaktinfo og sende bilde til Harriet. Solvor er kontaktperson mellom styret og webmaster, og skal sende til henne det styret vil ha inn på nettsiden + selv følge med og sende aktuell informasjon fra bl.a. NKK.no til webmaster.
Styret bestemte at varamedlemmene skal stå i prioritert rekkefølge etter antall årsmøtestemmer slik at det ikke er tvil om hvem som er stemmeberettiget i styret

2. Christen sender Årsmøteprotokollen til Solvor slik at den kan legges ut på hjemmsiden.
Vedtektene skal legges ut på hjemmesiden.

3. Ann Margots e-post adresse legges inn i klubbadmin. Slik at hun får epost fra NKK. Det opprettes nye e-posadresser til leder og sekretær.

NKK region Østfold avholder organisasjonskurs og kynologikurs.