Referat fra styremøte 21.01.2010

Tilstede: Solvor, Torbjørn, Gro, Eivind, Lone og Lisbeth
Forfall: Eirik, Terje, Torstein 2010-02-23 Webmaster

Sak 01/10 Post/Info
– Artikkel til svenske medlemsblad om virksomhet i NSK 2009 skrevet av Laila (se ”Det norske shiba året 2009”)Vi har bedt om å få artikler fra de andre nordiske klubbene i ”bytte”.
– NKKs webpolicy
Vi bør tilføye i Debattforum at innlegg som kan oppfattes som støtende, vil bli fjernet av moderator iht NKKs webpolicy. Samt link til NKKs webpolicy fra diskusjonsforum og under NKK-info

Sak 02/10 Helseundersøkelsen
Brevet er utsendt til alle shibaeiere i nordiske land. Vi har fått gode tilbakemeldinger blant annet på shibainfo.com. Alle i styret må ta ansvar for å oppmuntre de vi kjenner, og Solvor vil oppfordre oppdrettere til å følge opp sine valpekjøpere.

Sak 03/10 Dommerseminar
Ny dato 2. oktober, det ble for knapp tid for 6. februar. Christen kontakter AHF og så sendes invitasjonene så raskt som mulig etterpå. Eivind holder kontakt med NKK.

Sak 04/10 Ny valpeformidler
Ingrid trekker seg, men ønsker mer tilfeldige oppdrag. Gro har sagt ja til å overta oppgaven. Ingrid og Gro blir enige om når bytte skal skje.

Sak 05/10 Krav for å få valpekull på klubbsiden?
Minstekrav for å få kull på valpelisten, er at oppdretter, som må være medlem i NSK, har fulgt NKKs etiske regler for avl og oppdrett. Vi legger ut informasjon om at det er vedtatt endringer i NKKs etiske regler fra 1/7-10, på forsiden.
I tillegg skal foreldredyrene ha kjent HD-status.

Sak 06/10 Høring forslag til nye lover NKK
Styret dikuterte litt rundt forslaget, og vi hadde følgende punkter som vi vil belyse i vårt svar:
Vi synes det er sen dato for RS, som burde vært avholdt før juli
Vi er litt betenkt over rollen til ”fagkomiteer”, betenkt over at enkelte grupper får veldig stor gjennomslagskraft. Vi ønsker en modell der medlemsklubbene er NKKs ”maktstruktur”. Redd for en undergraving av demokratiet.
RSmøtet er egentlig årsmøte i rep.skapet
Bøter er uhensiktsmessige, hvilke midler har NKK for å evt kreve inn penger dersom man melder seg ut? Og hvem skal ha ansvar for innkreving. Er dette et hensiktsmessig virkemiddel?
Lisbeth og Eivind ansvarlig for svar.


Sak 07/10 Høring om avtale mellom NKK og hundeskoler
Bra at det blir stilt formelle krav til opplæring ved Hundeskoler for de som skal kalle seg ”instruktør”. Dette vil være et steg for å sikre seriøsiteten hos Hundeskoler. Lisbeth svarer NKK.

Sak 08/10 Høring om nye regler for autorisasjon av eksteriørdommere
Styret diskuterte saken på mail før jul, og vi ble enige om å støtte DUKs forslag. Vårt høringssvar ble;

“Norsk shiba klubb forutsetter at de endringer DUK har foreslått, er basert på DUKs erfaringer. Vi støtter derfor de foreslåtte endringene.
 
Vi skulle imidlertid ønske at forslagene hadde vært begrunnet fra DUK sin side.
 
I tillegg ønsker vi å fremme forslag om en “regodkjenningsrutine” for dommere over 70 år, på linje med krav om legeattest for å få beholde førerkort. Dette burde egentlig gjelde i alle FCI-land, og dommerne burde vurderes av en komité i sine hjemland, som kunne gi dem lisens for 2 eller 3 år av gangen.”


Ref
Lisbeth