Referat fra styremøte 21. desember 2021

Styremøte i JUN 21/12-21 kl 20.00

Møtt: Elin, Tone, Mika, Vibeke, Ole
Sak 4/21. Valg av referent: Ole


Postliste:
– NKK: RS vedtok i sak 5 d):
«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.» -Denne info må deles med medlemmer.
– NKK har sendt ut påminnelse om at klubbinfo må være oppdatert med kontonr, medlemskontingent osv. Leder har gått klubbens “profil” iht retningslinjer.
– 24 november kom NKK med ny digital løsning for søknad om utstillinger og prøver. Det er litt utfordringer i innkjøringsfasen, men vi har fått søkt om spesialen og NM blodspor som begge er kommet med på terminlisten. Leder jobber videre opp mot NKK for å “kvalitetssjekke” slik at våre medlemmer og arrangementer ikke får utfordringer med påmelding/deltakelse i 2022.

Sak 1/21 Møteplan: Stort sett 2. mandag i måneden

10 januar: styremøte

14 februar: styremøte

14 mars: styremøte

25 mars: frist kunngjøring årsmøte

4 april: styremøte

25 april: styremøte med forberedning av saker til årsmøte

6 mai: frist, publisering av saker til årsmøte

9 mai: styremøte

3 juni: årsmøte

13 juni: konstituerende styremøte for det nye styret

Sak 5/21. Referat fra november ble godkjent
Sak 12/21. NKK høring
NKKs Hovedstyre ved administrasjonen, sender forslag til endring i Etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 2, om øvre grense for maksimal innavlsgrad, ut på høring til alle raseklubbene. Vedlagt er høringsnotat med bakgrunn, vurdering og begrunnelse for endringsforslaget.

Videresendt til SU for eventuell kommentar fra klubben.

Sak 3/21 Mestvinnende: Lister vil bli renskrevet og publisert så snart som mulig. Diplomer deles ut på årsmøtet. Rosanna lager diplomer. Bilder til diplomer må sendes til sekretar.jun@gmail.com innen 1 april. Eiere er selv ansvarlig for at diplomer inneholder bilde. Vi etterspør frivillige til å utarbeide mestvinnendeliste for 2022.

Sak 2/21 Økonomi:
– Harestua: Overskudd 3062,60

– Raseseminar: Underskudd 36142,90 (omtrent som planlagt)
– Kundeerklæringsskjema bank må signeres av alle styremedlemmer
– Innspill budsjett: NM i blodspor med regnskap for 2021 som utgangspunkt

– Rasekompendium: 6000,- til tegninger + 10000,- for trykking

Sak 11/21 Distrikskontakt
DK Østlandet har vært i løpende dialog med tidligere DK, for å få overlevert områdets pengeskrin. Tidligere DK har nå flyttet ut av landet uten at avtalene er blitt holdt og pengeskrinet er på “avveie”. Pengeskrinet med innhold er trolig tapt, men vi avventer kontakt med tidligere DK.

Leder foreslår at det legges inn 20 000 i budsjett til distrikskontakter, med en øvre grense på 5000 kr pr distrikt. Dette er penger DK kan disponere i samråd med kasserer for mindre arrangementer og aktiviteter uten å måtte søke styret. Evt kontanter ute i distrikt må selv DK ta det hele og fulle ansvar for.

Sak 38/19. SU-info:
– SU har ferdigstilt RAS så langt det går uten oppdatert info fra NKK.

Korrektur meldes sunnhetsutvalget.jun@gmail.com

Styret synes SU har gjort en formidabel jobb, og vil forfatte en tilbakemelding på første styremøte i januar.

“nye ras” gjøres tilgjengelig for medlemmer på hjemmesiden med info om at dokumentet ennå ikke er godkjent av NKK og årsmøtet

– Solvor og Christen velger å gi seg i SU. Styret tar dette til etterretning, og takker for jobben de har gjort.

Styret overlater til neste styre å utpeke erstatning for de som går ut.
– Styret foreslår Laila Nagel som ny “kontaktperson” for SU.


Sak 13/21. Henvendelse medlemmer 2: Taushetsbelagt


Eventuelt: Til neste møte må utstillingskommiteen til spesialen kontaktes.
RS: en kommunikasjonssvikt innad i styret gjorde at vi ikke fikk meldt oss på innen fristen.