Referat fra styremøte 22. september 2015

Tilstede: Solvor, Lone, Frank, Laila, Anette H., Frida og Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice, Eilert
Ikke møtt: Anette F.

Sak 45/15 Godkjenning av referat og taushetserklæring
Referat fra 11/8 godkjennes
Taushetserklæring utsendt til forrige møte  Lone og Frank bekrefter mottak. Ingrid Alice har bekreftet via mail. 

Sak 46/15 Post/Info
Fra NKK: Påminnelse om frist for søknad om prøver i 2016. Frist 31/10. Vi satser på å arrangere blodsporprøve annet hvert år, og vi venter derfor til 2016 med å ta en avgjørelse for 2017.
Fra NKK: Blodsporprøven er anerkjent
Fra NKK: Informasjon om bakgrunn for vedtak om kastrerte hunder. 
Fra Christen Lang: Kommentar til styrets vedtak. Brevet til C Lang legges ut sammen med referat av 11/8 i Shib-a-visa.
Fra forrige møte: Minner om underskrift på NKK-avtalen. Fått fra Solvor og Laila.
Fra Norske servicehunder; Bli støtteklubb. Vi ønsker å være støtteklubb og vi donerer 1 000,-. I tilegg oppfordrer vi DK ’er til å samle inn eller bidra med evt deler av overskudd, samt at vi tar en innsamling på årsmøtet.
Fra NKK: Påminnelse påmelding RS. Frist 17/10. Lisbeth Høyem representerer klubben. Resten av styret sjekker kalender for å finne vara, evt et medlem fra Østlandet.

Sak 47/15 Økonomi
Ingen store endringer fra forrige møte. Blodsporprøven gikk med 1 120,- i overskudd. Kasserer jobber med en rutine for verving av nye eiere.

Sak 48/15 Valpeformidler 
Eilert må snakke med Olav. Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 49/15 Materialforvaltning 
Kasserer har sagt seg villig til å overta klubbeffektene. Vi jobber videre med å finne en løsning for øvrig materiell. Vi spør Harriet og Torstein om de kan oppbevare utstyret til Japanspesialen 2016.

Sak 50/15 Ny DK for Østlandet
Laila kontakter Lise Kommisrud.

Sak 51/15 Stand EDS 
Positive tilbakemeldinger for de som bemannet stand. Mange interesserte var innom i løpet av helgen. Flere henvendelser om akita, så vi ønsker å fremme forslag om felles stand med NAK ved annen anledning. Pengeskrin ble etterspurt, og bør være tilgjengelig sammen med utstyr for stand.
 

Sak 52/15 Fordeling av oppgaver
DK -Aktivitetskontakt: Frank
Vandrepremieansvarlig: Solvor. Vi vurderer å gjøre endringer i rutiner for utdeling av vandrepremier dersom rutinene ikke følges av vinnere.
Kontaktperson styret- web.admin: Laila Nagel

Sak 53/15 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

Møteplan 2015:
27/10, 1/12 kl 20.3