Referat fra styremøte 23. mars 2011

Tilstede: Torstein, Terje, Solvor, Eivind, Ann Margot, Lise, Gro og Lisbeth
Forfall: Lone, Eirik 2011-05-09 Webmaster

Sak 11/11 Post/Info
*Fra NKK: Nye høringsrutiner i NKK, til orientering.
*Fra NKK: Om samarbeid med kommersielle hundeskoler, til orientering.
*Invitasjon til Hundelivsmessen. Vi har ikke kapasitet til å delta på denne messen.

Sak 12/11 Økonomi
Regnskap 2010 viser et godt resultat, underskuddet ble ikke så stort som vi hadde budsjettert med. Noen poster er høyere og noen er lavere. Budsjett for 2011 er også under utarbeidelse.
Nye konti er på plass. Terje gjør en gradvis avslutning av vårt forhold til Postbanken.

Sak 13/11 Helgen 5.-6. mars
Dommerkonferansen: Veldig godt gjennomført og gode tilbakemeldinger. Det lages et fyldig referat, som sendes deltakere, øvrige dommere, samt brukes i medlemsbladet og på hjemmeside.
SU-møtet; Kort orientering om status for Helseundersøkelsen. Torstein lager kort oppsummering av hovedpunkter. Hele undersøkelsen legges på nett, med passord. Passord kunngjøres i Shib-a-visa. Kort debatt om utvalgets arbeid.

Sak 14/11 Årsmøtet
Innkalling; Frist 1. april. Valgkomiteen er ferdig. Frist innsending av forslag 29. april.
Sakspapirer; Frist 13.mai. Regnskap er sendt revisor. Beretning; Utkast skrives av Torstein. Handlingsplan; Utkast skrives av Solvor. Teknisk oppsett og formaliteter; Lisbeth ansvarlig.

Sak 15/11 Japanspesialen
Utsendt oppdatert arbeidsdokument per 22/3. Komiteen er nå fulltallig og fungerer godt. Oppgaver og ansvar er fordelt.
Komiteen ønsket å få ansvar for booking av dommere, der lister med navn på ønskede/nominerte dommere skal komme fra klubbene. Dette er ønskelig blant annet for å kunne legge en felles ”kabal” og få mer struktur på henvendelser mot dommere. Det vil også frigjøre ressurser hvis en person sitter med kontakt mot alle dommere. Styret vil utsette behandlingen av forslaget til neste møte. Først vil styret lage instruks for klubbens utstillingskomité (se vedtak om organisasjonshåndbok i sak 18/11 Eventuelt). Ann Margot er redaktør for dette.
I 2013 kolliderer pinsen med 17. mai. I stedet for utstilling i pinsen, går vi derfor for utstilling i forbindelse med Kristi himmelfartsdag 9. mai, med utstilling 11.-12. mai.

Sak 16/11 ”Oppdretterkonferanse”
Sunnhetsutvalget ønsker å spre kunnskap om rasen og oppdrett ut til alle interesserte medlemmer.
Oppdrettere som deltar på konferansen merkes ”Deltatt på oppdretterkonferansen (årstall)” på hjemmesidens oversikt over oppdrettere. Tema er grundigere gjennomgang av helseundersøkelsen, men også med ekstern foreleser. Sunnhetsutvalget er ansvarlig for planlegging. Medio januar 2012 er foreløpig dato. Gardermoen er ønsket sted.

Sak 17/11 Oppfølgingslisten
Torstein oppdaterer listen og sender ut.

Sak 18/11 Eventuelt
* Innkommet mail fra Christen Lang med forslag om å dele utstillingskomiteens oppgaver i to områder, gjerne med ulike medlemmer. Vi viser til vedtak i sak 72/10. Forslag vil bli tatt med i styrets arbeid med organisasjonshåndbok, der oppgavene vil defineres for alle verv, komiteer og utvalg.