Referat fra styremøte 25. november 2014

Tilstede: Eilert, Bjarne, Christen, Solvor, Lone, Anette H. og Lisbeth
Forfall: Hege, Anette F
Ikke møtt: Mildrid

Sak 59/14 Godkjenning av forrige referat: Godkjent

Sak 60/14 Taushetserklæring 
Anette H bekrefter å ha mottatt, lest og akseptert klubbens taushetserklæring. Styremedlemmer som ikke har deltatt på møte og bekreftet taushetserklæring, må bekrefte via e-post til sekretær. Lisbeth sender ut til Hege og Anette F.

Sak 61/14 Post/info
Fra NKK Høring om NKKs rovdyrpolicy. Tatt til orientering
Fra NKK Invitasjon til Avlsrådskurs 24-25/1-2015. Påmeldingsfrist 1/12. Vi ønsker å sende hele SU. Hører med NKK om evt frist for trekking før vi melder på.
Fra NKK Oversikt over Hedersbevisninger. Tas til orientering
Fra NKK Ønske om forslag på kandidater til NKKs komiteer. Frist 1/12. Vi har ingen kandidater.
Fra NKK Høring Revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst. Frist 5/12. Vi hører med personer som har erfaringer og ber dem om innpill. Lisbeth tar kontakt.
Fra kasserer: Pepperkakeformene har kommet og ble lagt ut for salg på D4A. Godt mottatt allerede solgt 76. 

Sak 62/14 Økonomi  
Rapport fra Christen. Godt salg av pepperkakeformer og kalendere. Likviditeten er god, og vi ligger an til et plussresultat for året – noe som er bedre enn budsjett. Solgte effekter for c a 3000,- på D4A.

Sak 63/14 Rapport fra RS og Dialogmøte
Lisbeth orienterte om dialogmøte og RS. Ny strategiplan sendes ut til alle.

Sak 64/14 Dommerkonferansen 
Dommerkonferanse i januar er avlyst pga forfall fra foreleser. Lisbeth kontakter AHF for å høre om alternativ tidspunkt for gjennomføring.

Sak 65/14 RAS
Reviderte dokumenter er på vei til NKK.

Sak 66/14 Styresamling
Vi trenger å møtes, og helst så raskt som mulig. Forslag 10-11/1 og 14-15/2. 

Sak 67/14 Japanspesialen 2016 (videreført fra sak 54/14)
Vi reagerer på at NAAK også har booket seg inn på Hunderfossen i pinsen. Vi tar opp saken på neste styremøte, slik at vi får endelig avklaring på om de fortsatt tenker å kjøre parallelt.

Sak 68/14 Japanspesialen 2015
Dommer som var booket i 2012 hadde glemt avtalen og var nå uaktuell. Ny dommer er forespurt og vi venter bare på skriftlig bekreftelse før vi offentliggjør navnet.

Sak 69/14 Sunnhetsutvalget
Vi utvider SU med 2 personer. SU får 3 navn med seg og får fullmakt til å lage en prioritert liste og å spørre aktuelle kandidiater.

Sak 70/14 Eventuelt
*Christen Lang har kontaktet Eilert for å orientere om at han skal gjennomføre dommerkveld på shiba i regi av Dommerforeningen. 
*Aktiviteten i Bergen er godt i gang. Fast hver tirsdag og en søndag i måneden.

Neste møte 15/12