Referat fra styremøte 26. januar 2021

Møtt: Solvor, Ole, Geir, Mika, Inger, Vibeke.
Ikke møtt: Thea og Rossanna.

Sak 21/20:
Valg av referent: Vibeke

Postliste:

NKK forslag til mandater til NKK sin nye abeidsgruppe for arbeid med organisasjonsstruktur.
-RS flere mailer fra NKK… Har Ole oversikt? blir det fysisk eller digitalt møte?
Nkk utstillinger. Oversikt over klubber som har søkt om å få arrangere.
-Noen valpeforespørsmål er videresendt Ole

Sak 1/21: Årsmøte- Møteplan ut perioden

 • 9/2, 23/2, ⅔, (5/3), 6/4, 11/5, 21/5 (årsmøte),  8/6 (konstitueringsmøte). Det er satt opp hyppige møter for arbeid med hjemmeside og årsmøtepapirer.
 • Vibeke koordinerer årmøteinnkallingen
 • lage kunngjøring… Må stå i neste avis. Vi avventer med avgjørelse ang digitalt-/fysisk møte. Mye avhenger av utstillingskommiteen
 • Stemmesedler trykkes i avisa med muligheter for å klippes ut for innsending.

Sak 26/19. Hjemmeside (videreført):

 • referater
 • aviser
 • Utdanning av medlemmer
 • status oppdrettere/styremedlemmer
 • tidligere vedtak. Handlingsplan, klubbhåndbok osv
 • prioriteringer og fremdrift. vi har ut feb. på å tømme siden… alle må bidra og vi må jobbe systematisk!!!

Sak 38/19. Info SU (videreført):

 • Su jobber godt og fortsetter sin kartlegging av rasene i Norge. Hannhundliste og info kommer i avisa. Su vil også se nærmere på MH testing av våre raser og vil innhente info i fra medlemmene.
 • Seminaret er “grovtegnet”. SU planlegger et seminar med 2-3 forelesere samt gjennomgang av RAS v/medlemmer i SU. Det skal hentes inn priser. Prissetting, endelig dato og påmelding vil komme i.l.a våren

Sak 2/21. Økonomi (fast sak):

 • utsatt. (Thea møtte ikke p.g.a sykdom. budsjett og regnskap er godkjent av styret tidligere)

Sak 3/21. Mestvinnende

 • Listen er ferdig og ble fordelt mellom styremedlemmene for kontrollregning.
 • Listen må “vaskes” for ikke-medlemmer og oppdretter osv utregnes…-Vibeke fikser til neste møte og leverer til avisa
 • Hvem fikser diplomer?- Rosanna?
 • Vi må ta kontakt med de som oppbevarer album/pokal fra tidligere.. dette må oppdateres og leveres klubben- Rosanna?
 • Alt ferdigstilles via messenger og avsluttes på neste møte

Sak 23/20. Kai:

 • Utsatt

Sak 24/20. Spesialen 2021:

 • Komiteen har møte kommende onsdag vi avventer
 • Våre repressentanter har nå tilgang til fb gruppen

eventuelt:

Ole har kontroll på RS. Planene endres stadig. JUN står samlet med største delen av hundenorge. Vi ønsker ikke økt kontigent pr.d.d. Styret er spent på utviklingen til NKK.

Styret JUN