Referat fra styremøte 28. april 2014

Tilstede: Ann Margot, Christen, Hege, Solvor, Torstein, Lisbeth
Forfall: Lone, Bjarne, Mikael Ikke møtt: Eirik

Sak 27/14 Referater
Referat 6/3 godkjent

Sak 28/14 Post/info
*Fra NKK. Referat fra Dialogmøtet 2013 Til orientering
*Fra NKK: Høring strategiplan 2014-2018 frist 20/6-14 Til etterretning, vi har ingen innspill.
*Fra NKK: Høring ressurskartlegging Frist 1/5-14 Til etterretning, vi har ingen innspill.
*Fra NKK: Innspill til dommere Frist 1/6-14 Vi sender samme liste som vi sendte tidligere i år.

Sak 29/14 Økonomi
Det har ikke skjedd mye siden forrige møte. Noen kalendere solgt etter redusert pris. Ikke så mye å si så langt om årets regnskap. 
Revisor hadde ingen kommentarer til regnskap for 2013. Regnskap og revisorberetning sendes over til Lisbeth.

Sak 30/14 Årsmøtet
Beretning gjennomgått og kommentert. Ann Margot ferdigstiller.
Regnskap/budsjett gjennomgått og kommentert. Christen ferdigstiller
Handlingsplan gjennomgått og kommentert. Solvor ferdigstiller.
Innkalling ferdigstilles av Lisbeth
Styrets forslag gjennomgått og kommentert. Lisbeth ferdigstiller
Valgkomiteens innstilling er etterspurt fra Christen Lang

Sak 31/14 Tilsvar til NKK/Hundesport ang dispensasjonssøknad 
Fremlagte utkast ble godkjent og blir oversendt NKK.

Sak 32/14 Statusrapporter
Klubbhåndbok. Det jobbes videre.
Dommerkonferansen. Lisbeth purrer svar fra NKK
Japanspesialen. Komiteen har kontroll
Oppfølging av kontaktpersoner. Bjarne må redegjøre i neste møte.
RAS for alle raser er sendt NKK, som har bekreftet mottak. Men pga stor pågang vil det ta tid før vi får tilbakemelding/godkjenning. 

Sak 33/14 Ny vandrepremie 
Det har kommet ønske om å sette opp en ny vandrepremie. Men siden styret synes klubben allerede har for mange premier å administrere, velge vi å takke nei til denne. Det lages et brev til forslagsstiller.

Sak 34/14 Poengberegning for årskonkurransene
* ”Årets brukshund” fortsatt fra 74/13 og 3/14. Styret velger å beholde det poengsystemet som vi har.  Vi vil aldri kunne få et system som er 100% rettferdig overfor alle grenene. Styret oppfordrer alle som driver med de ulike grenene å sende inn sine resultater. Styret vil følge resultatlistene i en periode for å se om det vil være behov for endringer i framtiden
* ”Årets utstillingshund” De gamle reglene for rangering ved poenglikhet blir lagt ut på klubbens hjemmeside. Ved poenglikhet rangeres etter: Antall utstillinger, antall BIR, antall BIM, plasseringer i BHK/BTK, antall deltakere og innbyrdes på samme utstilling.

Sak 35/14 Eventuelt
* Vandrepokalene må komme til Japanspesialen. Solvor kontakter de som har dem. Frist for evt retur er 23. mai. Tidligere vinnere kan etter avtale med Solvor, levere premiene på Hunderfossen.

Neste møte 21/5 kl 20.00