Referat fra styremøte 6. februar 2014

Tilstede: Ann Margot, Solvor, Torstein, Hege, Christen, Lone, Lisbeth
Forfall: Bjarne, Mikael Ikke møtt: Eirik


Sak 11/14 Post/Info/referater
*Godkjenning av referat 29/1-14. Referat godkjent
*Fra NKK : Disiplinærliste –ingen aktuelle for vår klubb.
*Fra NKK: Dato for avlsrådskurs 2015 – 24-25/1-15. Info tas til etterretning
*Fra NKK; Endringer i utstillingsreglene. Tas til etterretning
*Fra NKK: Reviderte retningslinjer for dommerkonferanser. Tas til etterretning
*Fra NKK: Høring om opprettelse av særkomite Høringsfrist 2/5
*Referat fra NKKs dommerkonferanse. Tas til etterretning

Sak 12/14 Økonomi
Årsregnskap er snart klart. Budsjettforslaget for2014 er justert og viser nå et lite underskudd. Likviditeten er fortsatt god.

Sak 13/14 Statusrapporter
*RAS: Utkast til RAS for alle raser er til korrekturlesning og vil snart bli sendt ut til styret. Dokumentene skal behandles på neste møte.
*Klubbhåndbok: Det kommer på plass litt etter hvert. Det lages et forslag til Årshjul.

Sak 14/14 Årsmøtesaker
*Egen championatregler for NSK? Flere klubber varsler at de vil gjøre årsmøtevedtak på championatkrav for egne raser. Styret ønsker at det for våre raser skal være krav om minst ett cert fra NKK-utstilling eller klubbens spesial.
*Signaturrett. Vi må fremme forslag på årsmøtet om hvem som skal ha signaturrett for klubben. Vi må bestemme oss for om det skal være i vedtektene eller som et enkeltstående vedtak.

Sak 15/14 Forslag til klubbeffekter
*Forslag om pepperkakeformer: Styret liker forslaget, og vi ønsker å kjøpe inn former. Men vi tar kontakt med Norsk akita klubb for å høre om vi kan gjøre en felles bestilling for å få lavere pris. NSK kjøper minst 100 stk.
*Forslag om telysestaker med shibategningen: Vi undersøker pris hos Bakken og Strøm.

Sak 16/14 Ansvarsfordeling ved kurs.
Styret vedtar innsendt forslag fra Laila Nagel:
Distriktskontaktene:

 • Innhenter ønsker om type kurs.
 • Finner instruktør for de/t aktuelle kurs/ene
 • Avtaler når og hvor kurset/ne skal holdes.
 • Får fra instruktør hva instruktøren skal ha for kurset. Total sum eller pr ekvipasje samt
  max antall deltakere.
 • Samt avtale med instruktør om distriktskontakten eller instruktør skal skaffe tilveie det som trengs av materiell til kurset.
 • Distriktskontakten er tilgjengelig kursdagene til praktiske ting kursdagene.

Kurskoordinator:

 • Sørger for honorar til instruktøren/e
 • Søker studieforbundet om støtte til kurs.
 • Tar i mot påmeldinger til kurs.
 • Utarbeider kursinvitasjon og annonserer på klubbens hjemmeside og på FB.
 • Sender info til distriktskontakten/e om kurset/ne
 • Sender påmeldingsoversikt til distriktskontakten/e og instruktøren/e etter påmeldingsfrist.

Hvis vi ikke får fylt opp med våre medlemmer kan de resterende plassene være åpne for utenforstående. Ofte vet instruktørene om det er noen utenforstående som vil være med eller at kursdeltakerne vet om noen.
All henvendelse vil jeg ha på mail l-nag@online.no slik at ikke noe går i glemmeboka.

Denne info sendes ut til alle distriktskontaktene

Jeg skriver følgende på div grupper på FB, samt til klubbens hjemmeside:
Noen som ønsker kurs i løpet av 2014 så ta kontakt med din distriktskontakt for ditt distrikt med hvilket type kurs man ønsker.
Se under kontaktpersoner på klubbens hjemmeside for hvem som er din distriktskontakt.

Sak 17/17 Dispensasjonssøknader
Styret ønsker en prinsipiell diskusjon om hvilke kriterier som skal legges til grunn for slike søknader. Og ønsker å se dette opp mot det som vil komme i RAS-dokumentene. Vi ønsker at SU skal lage en innstilling til styret, og styret gjør endelige vedtak.

Sak 18/14 Eventuelt
*Opprette informasjon fra SU på hjemmesiden; Helse, avl og oppdrett. Dette er et punkt i handlingsplanen og bør på plass snarest.
Saken tas opp på neste møte, og da det vurderes en stor omlegging av hjemmesiden.
*Vi må se på rutiner for perioder for Distriktskontakter. Bjarne må ta kontakt med alle DK og høre om de ønsker å fortsette i vervet.

Neste møte er 6/3 kl 20.00

Vedlegg sak 16/14:
Distriktskontaktene:

 • Innhenter ønsker om type kurs.
 • Finner instruktør for de/t aktuelle kurs/ene
 • Avtaler når og hvor kurset/ne skal holdes.
 • Får fra instruktør hva instruktøren skal ha for kurset. Total sum eller pr ekvipasje samt
  max antall deltakere.
 • Samt avtale med instruktør om distriktskontakten eller instruktør skal skaffe tilveie det som trengs av materiell til kurset.
 • Distriktskontakten er tilgjengelig kursdagene til praktiske ting kursdagene.

Kurskoordinator:

 • Sørger for honorar til instruktøren/e
 • Søker studieforbundet om støtte til kurs.
 • Tar i mot påmeldinger til kurs.
 • Utarbeider kursinvitasjon og annonserer på klubbens hjemmeside og på FB.
 • Sender info til distriktskontakten/e om kurset/ne
 • Sender påmeldingsoversikt til distriktskontakten/e og instruktøren/e etter påmeldingsfrist.

Hvis vi ikke får fylt opp med våre medlemmer kan de resterende plassene være åpne for utenforstående. Ofte vet instruktørene om det er noen utenforstående som vil være med eller at kursdeltakerne vet om noen.
All henvendelse vil jeg ha på mail l-nag@online.no slik at ikke noe går i glemmeboka.

Denne info sendes ut til alle distriktskontaktene

Jeg skriver følgende på div grupper på FB, samt til klubbens hjemmeside:
Noen som ønsker kurs i løpet av 2014 så ta kontakt med din distriktskontakt for ditt distrikt med hvilket type kurs man ønsker.
Se under kontaktpersoner på klubbens hjemmeside for hvem som er din distriktskontakt.