Referat fra styremøte 6. mars 2014

Tilstede: Ann Margot, Christen, Lone, Solvor, Bjarne, Lisbeth
Forfall: Hege Ikke møtt: Mikael, Eirik, Torstein

Sak 20/14 Referater
Referater fra 6/2 og 13/2 godkjent

Sak 21/14 Post/info
*Fra NKK: Protokoll fra RS 2013 til orientering
*Fra NKK: Kort for ulike CacXX faller bort til orientering. Publiseres på hjemmesiden.
*Fra NKK: Purring på Hundens dag
*Fra NKK: Korrektur på terminlisten 2015. Flere som har fått nei, har likevel ført oss opp. Disse er nå avvist.
*Fra NKK: Orientering om dato for RS og dialogmøte i 2014; 8-9/11 til orientering

Sak 22/14 Økonomi
Regnskap for 2013 er på vei til revisor. Det ble et lite underskudd på ca 3000,-. Kontingent for 2014 er på vei inn på konto. Så langt har 255 av 341 betalt. Så langt har vi hatt få utgifter og likviditeten er veldig god. Påminnelse i Shib-a-visa som sendes ut etter medlemsliste per 31.12.13

Sak 23/14 Statusrapporter
*Klubbhåndbok; Arbeidet pågår.
*Årsmøtet; God tid for ferdigstilling av beretning (utkast Ann Margot) og handlingsplan (utkast Solvor)
*Dommerkonferanse 2015. Vi ønsker å avholde den 24-25/1-15 på Gardermoen. Lisbeth sjekker at NKK ikke har noe arrangement samme helg.
*Oppfølging av kontaktpersoner. I partallsår kontaktes alle kontaktpersoner på nyåret, for å høre om de ønsker å fortsette. Bjarne ansvarlig

Sak 24/14 RAS (Egne vedlegg)
RAS Hokkaido Godkjent for utsending
RAS Kai Godkjent for utsending
RAS Kishu Godkjent for utsending
RAS Shikoku Godkjent for utsending
RAS Shiba Godkjent for utsending
Forslagene publiseres i Shib-a-visa og på klubbsiden. Høringsfrist for medlemmene 11/4.

Sak 25/14 Dispensasjonssøknad
NKK har kommet til motsatt konklusjon av klubben, og innvilget søknaden. Vi lager et tilsvar til NKK. Solvor lager utkast. Vi vurderer om vi skal sende en sak om dette til Hundesport.

Sak 26/14 Eventuelt
*Listen for årskonkurransene er tapt i en datakrasj. Lisbeth lager en ny.

Neste møte 29/4 kl 20.00