Referat fra styremøte 6. september 2012

Tilstede: Ann Margot, Bjarne, Christen, Eirik, Lone, Sandra, Solvor, Torstein og Elisabeth
Forfall: Michael.

Sak 49/12 Post/Info
Fra NKK: Påminnelse om Atferdsseminar 20.-21. oktober
Post fra Norske Elghundklubbers Forbund som ønsker endring av sin representasjon i BIT (NKKs referansegruppe for IT) for gruppe 5. NEKF har valgt Jan-Erik Andersen (leder for avlsutvalget for Norsk Elghund grå).

Sak 50/12 Økonomi
Christen informerte om økonomien.
Det har kommet noen flere medlemmer. Japanspesialen er mer eller mindre ferdig, tilskudd på kr. 23000.
Ligger greit ann i forhold til budsjett.

Sak 51/12 Endringer i Utstillingskomiteen
Utsatt fra forrige styremøte (sak nr. 41/12.)
Utstillingskomiteen ønsker en person til pga mange arbeidsopgaver.
Det legges ut et notat på nettsiden og evt Shibavisa hvor det søkes etter 1 medlem til.

Sak 52/12 Forslag til utvidelse av Japanspesialen med 1 dag
Videre behandling av sak nr 42/12 fra forrige styremøte.
Styret synes ikke at dette er noen god løsning med utvidelse og at man sannsynligvis ikke vil kunne klare å gjennomføre det. Styret avviser forslaget.

Sak fra NAK om å avslute samarbeidet med NAAK. Liten vits i å utvide med en dag hvis samarbeidet med NAAK avsluttes. Fordelingen må være klar. Arrangør (NAAK) må påta seg ansvar for sitt arrangement, noe som manglet i år. NSK tror at samarbeidet vil bli bedre uten NAAK. Det blir ingen endring for 2013, men for 2014.
Dialog med NAAK før sønadsfristen for 2014 går ut. Utstillingskomiteen tar dette opp med NAAK.
NSK er ikke negativ til forslaget men ønsker at det diskuteres i utstillingskomiteen først.

Sak 53/12 Kontaktperson for distriktskontaktene i styret
Bjarne Jåtten er ny kontaktperson for distrikstkontaktene i styret.
Det bør settes opp en geografisk oversikt, evt om det skal deles inn på nytt og hvilke fylker som tilhører hvem. Forslag vedr dette kommer til neste møte fra Bjarne og Christen.

Sak 54/12 Offisiell adresse til klubben
Klubbens adresse er til sekretær. I tråd med organisasjonshandboka er det sekretær som har den offisielle adressen, da en av oppgavene er å legge frem post på styremøtene.

Sak 55/12 Deltakelse på NKK’s avlsrådskonferanse
Styret er positivt innstilt til at leder i Sunnhetsutvalget (SU) kan delta, men ønsker mer infrmasjon om konferansen da det kanskje er flere som kan dra nytte av det.

Sak 56/12 Shibaeffekter
Styret hadde på forhånd fått en oversikt over beholdningen og ønsker en komplementering på effektene.
Det er etterspørsel på caps, klistremerker og stoffmerker. Enighet om å ta inn caps og få flere farger på t-skjorten. Tracker genseren bør kjøpes inn da det er etterspørsel etter den.
Eirik tar kontakt med Lisbeth for kontaktopplysninger fra tidligere leverandør. Det er viktig at det ikke blir noen forskjell på kvalitet, logo osv hvis det blir endring av leverandør.
Eirik har undersøkt priser på klistremerker og Shibahode klistremerke til bil, og vi ber om et komplett tilbud før vi tar en avgjørelse.

Sak 57/12 Eventuelt
Sandra:
Besøk en shiba: For personer som lurer på om de ønsker en shiba og vil ha muligheten til å besøke en/flere før de går til anskaffelse. Valpeformidler kan være den som har dette.
Saken tas opp igjen på neste styremøte.
Ann Margot:
Juleannonse i Hundesport:
Lisbeth ønsker å ha ansvaret for/lage juleannonsen til Hundesport. Styret er positivt innstilt til dette, Ann Margot tar kontakt med Lisbeth.

Organisasjonshåndboken.
Siste oppdateringer har kommet. Vedtektene må oppdateres og all info må på plass. Alle i styret går igjennom håndboken. Solvor er kontaktperson og Torstein hjelper til. Når den er ferdig redigert leser Sandra korrektur.
Alle bruker den med grønn skrift og evt sender til Solvor evt rettelser.

Neste møte 4/10-12