Referat fra styremøte 8. november 2021

Møtt:  Mika, Ole, Rosanna, Tone, Vibeke og Elin

Ikke møtt: Sara, Sara, Ellen og Marte

Sak 4/21 Valg av referent: Elin

Postliste:

-Div mailer ang RS(NKK) er videresendt representanten vår, Ole Arntzen.

-NKK er fortsatt ikke klare med nytt system for søknader om prøver/utstillinger for 2021

-NKK etterlyser arrangør av NMrally lydighet. Klubben vår har ingen planer om å sende inn søknad.

-NKK har sendt ut info ang endring i §2 ang avl. Dette er delt med SU, på klubbens fb side og det vil komme i neste  JUNytt.

Sak 5/21 – Godkjenne referat:

Referatet fra septembermøtet ble godkjent, justeringer ble tatt med.  Møtet i oktober ble avlyst og fjernes fra datolista på hjemmesiden.  Saksnummer i referatene må justeres. Mika tar jobben.

Sak 2/21 – Økonomi

Klubben har god økonomi. Blodsporprøven og dobbelutstillinga har gitt gode overskudd.  Raseseminaret har utgifter på rundt kr 60.000.

Sak  11/21 – Distriktskontakt  Øst –  Workshop

Distriktskontakten for Østlandet flyttet og styret oppnevnte ny distriktskontakt.  Dette burde vært  presentert for medlemmene.

Den nye distriktkontakten for Østlandet arrangerte workshop med tema frykt/handteringsagresjon.  7 betalende deltakere. Styret gjorde et hastevedtak 10 september og støttet arrangementet med kr. 4000,- .  

Sak   38/21   – SU informerer – Raseseminaret

SU skriver referat for JUN nytt og hjemmesiden med presentasjoner på det som kan deles.  Styret er fornøyd med oppmøtet, 17 betalende deltakere + arrangørene.  Seminaret ble et fint fora både for SU og deltakerne.  Helga ble for kort.  Det burde vært mulig med digital overføring for enkelte av temaene.  Christen Lang ønsker web-seminar om eksteriør. I det hele et bra seminar med temaer som det vil bli jobbet videre med, både digitale forelesninger og  lokale seminarer.

Sak  13/21 Henvendelser fra medlemmer (Innkommet sak – taushetsbelagt)