REFERAT FRA STYREMØTE 9. JANUAR 2014

Tilstede: Ann Margot, Solvor, Torstein, Hege, Christen, Lone, Bjarne, Lisbeth
Forfall: Mikael Ikke møtt: Eirik

Sak 1/14 Post og info
Fra NKK: Info om Hundens dag 24/5-14. Vi legger ut info på hjemmesiden (Christen ansvarlig) Styret ber distriktskontaktene vurdere om de kan bidra, og i såfall kontakte sin region av NKK (Bjarne ansvarlig). Hvis noen trenger materiell fra klubben til evt stand eller lignende, så stiller klubben opp.

Fra NKK: Forslag til kandidater til NKKs Hederstegn. Tatt til orientering.
Årsmøteinfo: Frist kunngjøring: 28/3 Frist forslag: 25/4 Frist innkalling: 9/5 Lisbeth ansvarlig for samkjøring med Shib-a-visa for å sikre at kunngjøring kommer innen fristen.

Sak 2/14 Økonomi
Regnskap 2013: Foreløpig resultat er positivt. Vi hadde budsjettert med underskudd, men ser ut til å gå nær i null.
Budsjett 2014: Foreløpig utkast med et budsjett med et lite underskudd. Ingen store utgifter/aktiviteter planlagt i 2014. Endelig budsjett lages nærmere årsmøtet.
Disponering av konti: Hvem som skal ha tilgang til klubbens konti, og hvordan? Vi må gjøre et vedtak på årsmøtet som sendes til Brønnøysund. Det bør være leder og kasserer som har signaturrett og tilgang til konti. Christen lager forslaget til årsmøtet.

Sak 3/14 Ny utregning for Årets bruksshiba
For 2014 gjelder de gamle reglene. Styret ser nærmere på saken i 2014 og henter inn mer informasjon før endelig vedtak gjøres.

Sak 4/14 Antall utstillinger for 2015 og dommerlister
Tildeling av utstillinger for 2015 er avklart og vi sender svar snarest. I henhold til vårt svar på høringen om antall utstillinger, så har vi valgt å ikke si ja til alle utstillingene i 2015. Vi har sagt ja til 10 utstillinger på Østlandet, 8 på Vestlandet , 8 i Midt-Norge, 9 i Nord-Norge og 2 på Sørlandet. I tillegg kommer NKK-utstillingene og Japanspesialen.

Dommerlister Japanspesialen 2016. Vi ønsker primært Lisbeth Campbell eller Matti Tuominen, og ber utstillingskomiteen kontakte henne. Fullstendig liste: Lisbeth Campbell, Noreg, Matti Tuominen, Finland, Jon Jakobsen, Noreg, Hans van der Berg, Nederland, Göran Bodegård, Sverige, Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland, Svein Helgesen, Noreg, Erna Upmejer, Nederland, Barbara Burns, Tyskland. Ann Margot ansvarlig.
Dommerlister NKK: Liste sendes til NKK, Lisbeth ansvarlig

Sak 5/14 Forslag til nye klubbeffekter
Forslag om å kjøpe inn stearinlys med bilde/logo. Styret ønsker ikke å ha stearinlys som klubbeffekt.
Lisbeth svarer Laila Nagel.

Sak 6/14 Forslag om vervekampanje
Forslag om vervekampanje. Styret er positive til å sette fokus på verving, men vi ønsker ingen konkurranse.
Valpekjøpere får allerede redusert pris første året. Vi ønsker å lage en ny, liten folder som oppdretter kan ha å dele ut til valpekjøpere. Lisbeth og Christen ser på tidligere brosjyre, og lager nytt utkast. Folderen sendes til alle oppdrettere. Sendes sammen med et brev der vi oppfordrer til å informere om klubben og gavemedlemskap. Lisbeth svarer Christen Lang. *RAS: Har fått innpill fra Japan på de små rasene. Arbeidet med shiba går fremover. *Klubbhåndbok: Arbeidet går sakte, men skal prioriteres

Sak 8/14 Årsmøtesaker
Vi må starte jobben med handlingsplan for 2015. Vi må bestemme oss for hva vi ønsker i 2015; Dommerkonferanse eller Oppdretterkonferanse. Flere bidrar til Årsberetning, Ann Margot koordinerer og ferdigstiller.

Sak 9/14 Shib-a-visa
Vi kjøper InDesign hvis det er det programmet hun ønsker/kan bruke. Torstein kontakter Janne. Vi ønsker at Shib-a-visa skal ha rundt 50 sider i hvert nummer (gjennomsnitt for hele året) og samme utgivelsesplan. Annonseprisene holdes uendret. Janne får prisene fra det trykkeriet vi bruker nå, og kan hente priser fra andre trykkerier. Styrereferatene kan utelukkes, men det må være med informasjon om hvor de finnes på nett. Christen sender svar til Janne.

Sak 10/14 Eventuelt
Ingen saker

Neste møter 6/2, 6/3, 29/4