Referat fra styremøte i NSK 15. april 2010

Til stede: Solvor, Lone, Terje, Torstein, Gro, Eivind og Lisbeth
Forfall: Eirik 2010-05-18 Webmaster

Sak 25/10 Post/info til orientering
– Endringer i Championatreglene som følge av Nordiske utstillingsregler fra 2011.
– NKK på Twitter

Sak 26/10 Japanspesialen
Vi tar til etterretning at Inger M trukket seg fra komiteen. Hvis noen andre har lyst til å lære mer om utstilling, kan vi oppnevne nytt medlem til komiteen.
Det er nesten klart med ringpersonale. Vi trenger dugnadsfolk både fre – lør- søn. Lone og Terje melder seg, vi andre oppfordres til å se på muligheter og snakke med andre medlemmer. Alle oppfordres til å prøve å skaffe sponsorgaver. Alt hjelper!

Sak 27/10 Årsmøtet
Ansvar for ulike deler av bidrag til innkallingen er fordelt og må ferdigstilles snarest for at vi skal være sikre på at innkallingen kan sendes ut til riktig tid. Den må være poststemplet senest 9. april. Lisbeth har hovedansvar for papirene.

– Regnskap/Budsjettforslag
Regnskapet er snart klart for oversending til revisor, med et overskudd på ca 6 500,-
Budsjettforslag fra Terje. Vi legger frem et budsjettforslag med underskudd, men dette er forsvarlig fordi vi har en del egenkapital.

– Styrets beretning
Noen endringer, Solvor lager endelig versjon

– Forslag til handlingsplan
Noen endringer, Solvor lager endelig versjon

– Forslag om å bli raseklubb for flere japanske raser
Forslag til ordlyd fremlagt

-Lovendring § Endre raser som klubben omfattes §2.1. NSK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og omfatter rasen Shiba. Endres hvis forslag om utvidelse av raser vedtas.

– Valgordning
Styret fremlegger 3 varianter, ordlyd ferdigstilles via mail. Lisbeth lager utkast.

– Lovendringsforslag ”Endre fra lover til vedtekter”. Lisbeth formulerer forslag

-Lovendring: § 9.3 Æresmedlem, Endring av tekst ”Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt stor innsats. Disse tildeles klubbens hederstegn.” Lisbeth formulerer forslag

-Lovendring §11.7 Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Tidligere har vi hatt en ”karantene” ved nyinnmelding, se sak fra 2001.
Forslag til lovendring; ”Karantene ved innmelding”
For nyinnmeldte medlemmer må kontingent være betalt senest 6 uker før årsmøtedagen for å få stemmerett.
Begrunnelse: Dette for å ha oversikt over alle medlemmer ved utsendelse av innkalling til årsmøtet. Slik unngår vi også kupping av årsmøter. En lengre ”karantenetid” ønskes ikke fordi kandidater til valg må være medlemmer og fristen for fremming av kandidater til valget er 6 uker før årsmøtedagen. Det er riktig at de som har sagt seg villig til å ta verv, har muligheten til å stemme ved årsmøtet.
Vi fremmer dette forslaget på nytt.

-Lovendring § 13.1 Endres til ”Valg av møteleder, referent (er), 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps.” Tilpasning av tekst til å samsvare med klubbens sedvane. Siden vi alltid velger tellekorps, bør vi stryke ”eventuelt”

-Fra valgkomiteen:
Orientering om misforståelse om Gros valgperiode. Legges med årsmøtepapirene.
 

Sak 28/10 Helseundersøkelsen
Per 30.3 hadde 319 besvart undersøkelsen, noe som Frode Lingaas er veldig fornøyd med. Vi håper å kunne presentere resultatene i forbindelse med årsmøtet.

Sak 29/10 Høringsbrev om NKKs rovdyrpolitikk
Vi støtter forslaget fra NKK, og synes det er fint at man ikke går til ytterkanter i sine forslag til punkter:
Det foreslås at NKKs rovdyrpolicy inneholder følgende punkter:
• De store rovdyrene er en naturlig del av norsk natur.
• Naturforvaltningen skal gjøre det mulig å fiske og jakte også i fremtiden.
• Alt levende skal respekteres og samspillet i naturens mangfold er bærende.
• Nødvergerett for hund innføres

Sak 30/10 Fotokonkurransen
Vi glemte å annonsere den i Shib-a-visa nr 4 2009. Vi sender det derfor ut med årsmøtepapirene. Solvor snakker med de gamle jurymedlemmene.

Sak 31/10 Eventuelt
Solvor undersøker hvordan det ligger an med oversettelse av kompendiet til engelsk.

Ref: Lisbeth høyem