Referat fra styremøte i NSK 23. februar 2012

Tilstede: Torstein, Christen, Solvor, Ann-Margot, Lone, Eirik og Lisbeth
Forfall: Gro

Sak 15/12 Post /Info
* Til orientering: Forespørsel om kandidater til NKKs hedersbevisninger.
*Til orientering:  Info om arbeid på NKKs mailsystem

Sak 16/12 Økonomi
Regnskapet for 2011 er snart klart for revisjon. Klubbens likviditet er god, og vi har rom for aktiviteter. Budsjett for 2012 gjøres sammen med forberedelser til årsmøtet.

Sak 17/2 Japanspesialen
* Styret har fått oppdatert oppgaveliste fra komiteen
* Klubben måtte bytte dommer pga forfall fra Anne Indergaard. Ny dommer er Erna Upmeijer.
* Utstillingskomiteen foreslår at dommeransvar flyttes til komiteen, men et system der styrene skal lage en ønskeliste hvert år. NSK ønsker å prøve dette for 2014, men det må spesifiseres at listen er prioritert og hvordan utvelgelsen skal skje.

Medlemmene får muligheten til å foreslå dommere til listen for 2014 i neste Shib-a-visa.
 
Vi mener at den endelige utvelgelsen skjer etter følgende modell:
1) Hver klubbs styre utarbeider og godkjenner forslag til 10 dommere i prioritert rekkefølge fra 10 (mest ønsket ) til 1. Forslag til dommere kan spilles inn fra alle medlemmer gjerne med en begrunnelse.
2) Prioriteringene fra de tre klubbene summeres per dommer.
3) Dommere forespørres i rekkefølge hvor dommeren med høyest poengsum spørres først.
4) Det skal sørges for at én dommer velges fra hver liste.


Sak 18/12 Eventuelt
*Mulighet for å annonsere valpekull på finn.no. Vi ønsker ikke å benytte dette tilbudet.
*Vi venter fortsatt på svar fra foreleser til Oppdretterseminar. Vi må få en raskt avklaring, og evt gå videre på listen over ønskede forelesere.
*Vi gjennomgikk svar til NKK ang Rasespesifikke dommeranvisninger.

Videre møteplan: 29/3, 19/4, 10/5 kl 20.30