Referat fra styremøte i NSK 26. januar 2012

Til stede: Torstein, Christen, Ann Margot, Solvor, Gro, Eirik, Sandra, Lone og Lisbeth

Sak 1/12 Post/Info
*Kommentar på korrekturlesning utenfor klubben
Styrereferatet i sak 59/11 har ikke vært klart nok ift ”korrekturlesing” av det engelske rasekompendiet. Styret ønsker at Frank Christiansen skal lese korrektur på de engelske kynologiske uttrykkene og ikke på selve innholdet om rasen. Frank Christiansen har sagt ja til å gjøre dette.

Sak 2/12 Økonomi
Christen har sendt ut oversikt, og vi ligger an til et bra overskudd på ca 15 000,- Salget av kalender har gått litt tregt.

Sak 3/12 Rasespesifikke dommeranvisninger for shiba
NKK er i startgropa med å utarbeide Rasespesifikke Dommeranvisninger. De ber oss uttale oss om 2 punkter som NKK mener kan være/bli et problem for shiba; Gemytt/atferd og hudproblemer.  Vi har ikke erfaring fra at dette er så store problemer at de bør følges som rasespesifikke anvisninger.  Klubbens helseundersøkelse gir ingen pekepinn på at vår rase har dårligere gemytt og større hudproblemer enn gjennomsnittet.

Det er veldig få dommere som har ført negative anmerkninger om rasen på utstillinger i 2011. Men likevel ønsker vi at dommere skal bruke skalaen for å skille på uønsket atferd i ringen. En shiba skal ikke være aggressiv og heller ikke redd.

Solvor, Torstein og Lisbeth lager utkast til svar til NKK.

Sak 4/12 Høringsforslag om Regler for kennelnavn
Vi synes dette er et godt forslag og vi gir det vår tilslutning.

Sak 5/12 Høring om endringer i etiske grunnregler for avl og oppdrett
Vi synes dette er et godt forslag for å ivareta sunnhet i avlen. Selv om disse variantene ikke finnes i våre raser, støtter vi at dette tas inn som et punkt i de etiske reglene for avl og oppdrett

Sak 6/12 Klubbhåndbok
Utkastet er sendt ut og Ann Margot ga en kort orientering. Det jobbes videre med innholdet. Alle må lese og komme med innspill.

Sak 7/12 Ny lovmal fra NKK
Lisbeth har laget en sammenstilling av den nye lovmalen fra NKK og klubbens vedtekter. Saken fremmes på årsmøtet som en sak, og det stemmes over hele dokumentet samlet.

Sak 8/12 Innkommet forslag om ”godtgjøring” for arbeid i utstillingskomiteen
Vi støtter prinsippet med å påskjønne innsats for klubben, men en godtgjørelse som avslag i pris for en spesifikk komité, er vi prinsipielt i mot. Styret vil stå fritt til å vurdere når og hvem som fortjener en påskjønnelse for utført arbeid.

Sak 9/12 Oppdateringer på hjemmesiden
Det er viktig at oppdateringer kommer ut på siden. Vi prøver å finne flere som kan bidra. Løsningen vi har krever noe programmering, og altså en viss kunnskap for å kunne bidra.

Klubbsiden skal være hovedkilden til info på nett, private facebooksider kan være ”skygger” og videreformidle info som allerede ligger på klubbsiden. Sandra snakker med Stine Christiansen.

Torstein og Harriet lager et utkast til hvordan ting kan organiseres. Solvor får ansvar for å sende info fra styret til siden, og for å følge opp at sakene faktisk kommer ut.

Sak 10/12 Elektronisk arkiv
Torstein har kikket på ulike løsninger. Foreløpig foreslår Torstein at vi lagrer på en egen server hos Torstein. Torstein sender brukernavn og passord til alle i styret. Det må legges en fast, ryddig struktur.

Sak 11/12 Oppfølging av helseundersøkelsen
NVH ønsker å innlemme shiba i prosjektet om lydberørthet. Klubben er veldig positive og vi vil fronte prosjektet på klubbsiden og i Shib-a-visa.

Vi ønsker fortsatt å gå dypere inn i emnene hud/kløe og aggresjon, dette arbeidet fortsetter.

Sak 12/12 Årsmøtet
Orientering om tidsfristene:
Kunngjøringsfrist : 16/3
Frist for innkomne forslag : 13/4
Utsendelse av årsmøtepapirene:  4/5
(Regnskap, budsjett, beretning, handlingsplan, valgkomiteens innstillinger)

Sak 13/12 Japanspesialen
Komiteen jobber videre og har begynt å se på dommer for 2014. Vi venter på formell bekreftelse fra dommer for 2013.

Sak 14/12 Eventuelt
* Valpeformidler får egen e-postadresse under klubbens hjemmeside. Denne adressen går i arv når ny person overtar vervet. Hjemmesiden må oppdateres med ny valpeformidler.
Vi ser også på om flere skal bruke denne typen adresser.
* Manglende referater og Shib-a-visa sendes på nytt til hjemmesiden. Kopi sendes til styret.
* Kort orientering fra Eirik om status for årskonkurransene.

 
Vedlegg til 1/12

Hei!
Har lest referat fra styremøte 5/6 2011 Sak 59/11 og syntes det er merkelig at styret har valgt å konsultere en dommer utefor klubben til å lese korrektur på den engelske versjonen av rasekompendiet.
Klubben har to dommere som er spesialister på rasen, etter min mening hadde det vært naturlig at disse to hadde fått oversettelsen til gjennomlesning.
Noen av disse kunne også ha vært kontaktet i forbindelse med oversettelsen. Jeg har selv oversatt Norsk Lundehund Klubbs rasekompendium til engelsk.

Med hilsen
Christen

Vedlegg til 7/12

Til styrene ved NAK,NAAK og NSK

Etter å sittet i utstillingskomiteen i flere år har jeg selv fått merke på kroppen hvor mye jobb dette er og hvor lite hjelp det er å få fra medlemmene i klubben.
De som sitter i utstillingskommiteen får sjeldent ros, bare ris så mitt forslag er at de 6 menneskene som jobber så hardt for at så mange skal få en en flott utstillingshelg skal få rabatt på utstillingen. feks. 100 kr pr hund men da kun for 2 stk, for etter hund nr 2 har de jo hakv pris av ordinær påmeldingsfrist. De bør også få gratis katalog og annonse i denne.
Jeg håper dette er noe som taes godt i mot i alle 3 klubbene

Hilsen Wenche Ulleberg-Bøhmer tidligere medlem i utstillingskommiten og medlem i ALLE 3 klubbene. 
 
Vedlegg til 8/12

19/1-12  Hei
Jeg sendte en mail til Bengt og Harriet 4 januar om at blodsporkurset var fulltegnet. Ingen oppdattering enda og nå har det gått to uker.
Jeg gir opp.
Laila
13/1-12 Hei
Jeg får en den henvendelser på valp fortiden. Dette for at jeg selv planlegger valper.
Mange av de som ringer spør om jeg vet om andre kull. Det eneste jeg kan henvise til da er klubbens hjemmeside
Flott hvis dere kan oppdatere siden slik at det som ligger der er reelt.
Laila