Referat fra styremøte i NSK 27 november 2013

Tilstede: Ann Margot, Torstein, Christen, Solvor, Lone, Lisbeth
Forfall: Michael, Bjarne, Eirik, Hege

Sak 70/13 Post og info
Fra NKK: Høring om mandat for BIT Frist 5/2-14 Saken tas opp på neste møte, alle må lese og komme med innspill.
Fra NKK: Presiseringer rundt terminfestede arrangementer tas til etterretning
Referat fra RS: Kort orientering om årets RS. Den mest kontroversielle saken var fjerning av ”storcert”. 

Sak 71/13 Økonomi
I det siste har det vært en del aktivitet i klubben, og dette preger regnskapet. Vi ligger godt an i forhold til budsjett. Det forventes ingen flere store kostnader i 2013 bortsett fra trykking og utsendelse av siste nummer av Shib-a-visa . Videre satser vi på et godt kalendersalg og salg av øvrige klubbeffekter de siste ukene av året.
Sak 72/13 Referat fra Organisasjonskurs 
Solvor gikk gjennom referatet, og det ble litt generell diskusjon rundt noen punkter. Christen sjekker om noen andre kan disponere kontoene i tilfelle noe skjer med kasserer. Styremøtereferatene skal godkjennes som egen post på styremøtene og sendes til webpublisering som pdf. Vi tar med oss flere momenter i arbeidet videre med Klubbhåndboken og forberedelsene til årsmøtet 2014.

Sak 73/13 Høring – Strategi for IT satsing i Norsk Kennel Klub Frist 2/1-14 
Vi jobber litt med valg av prioriterte oppgaver før jul, og sender innspill på mail. Torstein koordinerer informasjonen.

Sak 74/13 Ny utregning for Årets bruksshiba 
Styret ønsker en begrunnelse for de endringer som er foreslått ift poengberegning. Saken tas opp igjen når dette foreligger. Lisbeth kontakter forslagsstillerne.
Ellers vil vi endre navn på klubbens årskonkurranser slik at de blir ”rasenøytrale” og alle raser kan konkurrere på samme liste. 

Sak 75/13 Søknad om reisestøtte 
Valgkomiteen søker om reisestøtte til fellesmøte i Bergen. Styret dekker inntil 1000,- i reiseutgifter for Lise Kommisrud.

Sak 76/13 Statusrapporter
*RAS. Arbeidet fortsetter, men vi søker NKK om lengre frist for å kunne forankre dokumentet i klubben.
*Klubbhåndbok. Håper å legge frem et utkast etter jul.
*Shib-a-visa. Julenummer er i rute og ny redaktør, Janne Lanesskog, er på plass
*Valpeformidler. Olav Aga har tatt over jobben.

Sak 77/13 Antall utstillinger for 2015
Vi er usikre på praktiske konsekvenser av fjerning av storcert, og vi ønsker å avklare med NKK om vi kan ha egne championatkrav for våre raser. Videre vil nok vår plan om å innskrenke antall utstillinger for 2015, være enda mer aktuell nå. Vi ønsker å prioritere etablerte arrangører og geografisk spredning, men vil kanskje bare tillate klubbens raser på ca 30 utstillinger utover NKK og Japanspesialen.

Sak 78/13 Eventuelt
*Dommerlister: Lister til NKK og Japanspesialen settes opp på neste møte. Solvor ber Christen og Eivind komme med innspill, og det er åpent for alle å komme med innspill.
*Styremedlemmer som ikke har sendt bidrag til Shib-a-visa, må gjøre det snarest.

Neste møte 9/1 kl 20.00


Vedlegg til sak  75/13

Norsk Shiba Klubb
Styret

Valgkomiteen ønsker et fysisk møte i Januar 2014.
Da to av medlemmene i komiteen befinner seg i Bergen er det mest praktisk at møtet finner sted her.
Lise Kommisrud har sagt seg villig til å komme til Bergen for et slikt møte. Prisen på flybillet for henne fra Gardermoen til Bergen, T/R er kr 998.-
Håper på velvillig innstilling til denne søknaden

På vegene av Valgkomitten
Christen Lang