Referat fra styremøte i NSK 4. mai 2011

Tilstede: Torstein, Terje, Solvor, Gro, Lone, Ann Margot, Eivind, Eirik, Lisbeth Forfall: Lise 2012-02-03 Webmaster

Sak 19/11 Post/Info
Fra NKK: Høring om instrukser for NKK- komiteer/utvalg og Høring om instruks for styrearbeid i NKK. Vi har ingen kommentarer og tar dem til etterretning .

Sak 20/11 Økonomi
Vi ligger der vi skal. Aktiviteter arrangert av Distriktskontakt gir midler til klubben. Siste Shib-a-visa trykket på nytt trykkeri, til lavere pris.

Sak 21/11 Årsmøtet

 • Handlingsplan, Budsjett/Regnskap og Revisjonsberetning er ferdig til utsendelse
 • Beretning. Det er kommet noen innspill, Torstein ferdigstiller
 • Eget forslag: Styret foreslår at kriterier for Årskonkurransene fastsettes av styret. Dette er slik det har fungert til nå, og styret ønsker å fortsette denne praksisen. Man kan gjøre endringer raskere med fastsettelse i styret ift årsmøtet. Dette forslaget fremmes som første sak under pkt 6. Utkast sendes på mail
 • Innkommet forslag ang ”Årets veteran” fremmes som innsendt overfor årsmøte.Styrets innstilling: Styret kan ikke se nye momenter siden forrige behandling og innstiller på at dagens utregningsmåte beholdes. Utkast sendes på mail til styremedlemmene.
 • Utmerkelser Lisbeth bestiller diplomer og kontakter fjorårets vinnere.

Sak 22/11 Japanspesialen

 • 2011 Siste versjon av arbeidsdokumentet er utsendt. Komiteen jobber godt, enkelt å fordele oppgaver. Mangler fortsatt kioskansvarlig, har hjelpere. Ringpersonalet er også så godt som i boks.Vi ber Harriet stå for fotografering av alle shiba. Oppfordrer medlemmer til å melde seg til dugnad.
 • 2013 NAK ønsker at vi inviterer 2 japanske dommere. NAK kommer opp med forslag og så sender vi felles henvendelse til JKC.
   


Sak 23/11 Oversetting av kompendium
Oversettelsen er nesten ferdig. Gro har gjort er fantastisk jobb. Vi gir beskjed om det arbeidet som er gjort til de andre som har jobbet med oversettelsen.

Sak 24/11 Aktiviteter som arrangeres av andre enn DK.
Retningslinjer for å publisere aktiviteter i distriktene:

 • Distriktskontakt skal ha oversikt over all aktivitet i sitt distrikt, og må derfor i god tid få informasjon om aktiviteter som planlegges i sitt distrikt. 
 • På nettsiden og i medlemsbladet kan det informeres om alle ikke-kommersielle shibaaktiviteter arrangert av shibaeiere for shibaeiere. F.eks felles turer, sosiale treff o.l.
 • Alle kurs og kommersiell aktivitet skal foregå via distriktskontakt. Andre medlemmer kan gjerne gå i bresjen for slike arrangement og kan også utføre jobben. Men NSK skal via sin distriktskontakt kvalitetssikre dette før vi informerer.

Økonomiske sider ved slike arrangement er beskrevet i instruks for distriktskontakt

Sak 25/11 Eventuelt
Kommentar til Oppdretterkonferansen. Saken vil sendes til videre behandling i det nye styret som velges på årsmøtet.