Referat fra styremøte i NSK 6. desember 2012

Til stede: Ann Margot, Sandra, Torstein, Bjarne og Solvor

Forfall: Christen, Lone, Michael og Eirik

Sak 77/12 Post/Info
• NKK har sendt en påminning om avlsrådskurset, som skal være 26. og 27. januar 2013. Vi har meldt på Lisbeth og Christen L fra SU.
• Protokoll fra NKKs RS er kommet
• Ann Margot refererte div. info fra NKK
• Info fra Laila om videregående sporkurs 14. – 15. juni med blodsporprøve helga etter. Når alt er klart sender Laila info til webmaster.

Sak 78/12 Økonomi
Kasserer var ikke selv til stede på møtet. Men han har informert via mail pluss snakket med leder. Likviditeten er fortsatt god. Kasserer vil legge fram et første utkast til budsjett 2013 på styremøtet i januar.

Sak 79/12 RAS
Kommer tilbake til saken etter at representanter fra SU har fått info på NKKs avlsrådskurs.
Sak 80 Oppdretterseminaret 19. og 20. januar 2013
Honorar til foreleser Kristin Aukrust er på kr 6 500,- Men siden RAS står på programmet vil NKK gi et avslag på 2 500,-, slik at vi skal betale kr 4 000 i honorar.  Det er hentet inn prisoverslag fra 4 hoteller rundt Gardermoen. Det hotellet som kom best ut og som vi reserverer plasser hos, er Best Western. Helpensjon pr person i enkeltrom er kr 1680.
Foreløpig program: Lørdagen er satt av til Kristin Aukrust. Søndagen vil det være egne opplegg fram til lunsj (bl.a. vil Christen L demonstrere massasje til hjelp for fødende tisper når fødsel stanser opp). Etter lunsj vil det være styremøte.
Det er kort tid til oppdretterseminaret. Tidspunkt og navn på foreleser er annonsert tidligere. Men styret ønsker at all informasjon som er klar skal publiseres på klubbens hjemmeside med en gang. Det får heller der gjøres oppmerksom på at øvrig informasjon kommer i Shib-A-Visa. Solvor ber Lisbeth sende info til webmaster.
Oppdretterseminaret skal være et lavterskeltilbud. Vi vil derfor ha lav deltakeravgift. Styret satte deltakeravgiften til kr 400 og sponser det overstigende. I tillegg kommer overnatting/pensjon, som den enkelte må betale selv.
Styret ser det som meget viktig at alle som er med i NSKs styre + SU deltar på klubbens eget oppdretterkurs. Vi ønsker i utgangspunktet å dekke alle utgifter for alle i SU og alle i styret, til sammen 10 personer. Dvs kr 16 800 + flybilletter for de det gjelder (6 personer). Men vi er ikke sikre på om klubbens økonomi gjør det mulig (skal også ha utstilling med japansk dommer + klubbhelg seinere samme år).
Styret bestemte seg derfor for å ha et ekstra styremøte førstkommende mandag, den 10. desember. Der skal kun denne ene saken behandles. Der vil kasserer, som har overblikk over klubbens totale økonomiske situasjon gi styret kvalifiserte råd.

Sak 81/12 Søknad om utvida autorisasjon
Lisbeth Cambell har søkt om å få utvide sin dommer autorisasjon med våre raser (Shiba, Shikoku, Kishu, Kai og Hokkaido). P.g.a. svarfrist har leder allerede sendt positivt svar. Styret var enig med leder i dette, og viste til at Lisbeth Cambells reise til Japan for å lære mer om disse rasene gjør henne til en usedvanlig godt kvalifisert og interessert kandidat.

Sak 82/12 Høring vedrørende reaksjon rettet mot hund
Forslaget til høring var laget av en egen komité som var nedsatt av NKK. Dokumentene i saken var usedvanlig rotete og forslagene vanskelig å få oversikt over. Sandra lager et forslag til svar der vi støtter intensjonen, men ber om å få framlagt et enklere og mer oversiktelig forslag til reaksjon mot hund uten komiteens interne diskusjoner.
Sak 83/12 Distriktskontakter – geografisk oversikt
Bjarne hadde laget et forslag til ny inndeling, der Rogaland blir et nytt distrikt. Bodhil Vanvik Skjæveland hadde sagt ja til å bli distriktskontakt i Rogaland. Det nye forslaget er:
Østlandet (distriktskontakt Laila) med antall medlemmer:
• Oslo 22 stk
• Akershus 30 stk
• Østold 17 stk
• Vestfold 9 stk
• Hedmark 16 stk
• Oppland 7 stk
Vestlandet (distriktskontakt Christen) med antall medlemmer:
• Hordaland 49 stk
• Sogn og Fjordane 7 stk
Rogaland (distriktskontakt Bodhil) med antall medlemmer:
• Rogaland 22 stk
Sørlandet (distriktskontakt Bente) med antall medlemmer:
• Vest-Agder 6 stk
• Aust-Agder 4 stk
• Telemark 4 stk
Midt-Norge (distriktskontakt Sissel) med antall medlemmer:
• Trøndelag 49 stk
• Møre og Romsdal 15 stk
Nord-Norge (distriktskontakt Lone) med antall medlemmer:
• Troms 18 stk
• Nordland 21 stk
• Finnmark 4 stk
Bjarne foreslår etter samtale med en distriktskontakt at distriktskontaktene kan ha med seg 1-2 personer til å gjennomføre turer og sosiale treff i distrikter der det er store avstander mellom fylkene. Distriktskontakten  skal selv ta ansvar for gjennomføring av kurs og større arrangement, men kan godt overlate avvikling av turer og lignende  til sine medhjelpere. Lone kommer med tilbakemelding vedrørende Nord-Norge seinere.

Sak 84/12 Besøk en shiba
Sandra hadde sendt ut en mail der forslaget er nærmere beskrevet. Tanken er å opprette noen besøksekvipasjer som består av mennesker med god rasekunnskap og hunder som er imøtekommende og representative. Disse bør være spredt utover landet. Da kan folk som ønsker å få nærmere kjennskap til shiba komme på besøk, bli kjent med noen shibaer og prate med/få informasjon fra eierne.
Styret støtter forslaget og ber Sandra lage en tekst om dette til nettsiden. Styret må se på hvilke hunder og folk som det kan være aktuelt å spørre om å presentere shibaene sine og være slik “besøksfamilie”. Navn på disse skal stå på klubbens side, slik at de som kan være interesserte kan finne dem.

Sak 85 Eventuelt
• Sandra tok opp et ønske om noe kontakt med andre nordiske raseklubber for å bruke hverandres kunnskap.

Styret er enig i at vi skal informere de andre nordiske raseklubbene på formell og korrekt måte der det er naturlig


Neste styremøte: ekstra møte mandag 10. desember kl 20,30 på Skype.

Solvor, referent