Referat fra styremøte i NSK 8.11.2012

Til stede: Ann Margot, Christen, Lone, Bjarne og Solvor

Forfall: Torstein, Sandra, Michael og Eirik

Sak 68/12: Post/info
• Fra NKK: Bekreftelse på hvem som er påmeldt til NKKs 51. ordinære representantskapsmøte. Tas  til etterretning
• Fra NKK: Ber oss publisere info om NKKs Oppdretterskole trinn 1 i region Oslo og Akershus, som er siste kurs i serien foreløpig. Vi har lagt ut infoen på klubbsiden.
• Fra NKK: Endelig info om endring av tidspunkt for utsending av medlemskontingent. Den blir nå sendt ut i januar. Dersom det medfører problem for noen klubber, vil de få hjelp av NKK. Tas til etterretning.
• Fra NKK: Orientering om at Per Kristian Andersen er innvilget gruppeautorisasjon for gruppe 5. Tas til etterretning.
• Fra NKK: Høring vedrørende uttaksregler for landslaget i agility 2013. Høringsfrist er 2. desember. Tas til etterretning og sendes til vår kontaktperson Lise til orientering.
• Fra NKKs økonomisjef: Hovedstyret i NKK har fått en bestilt en rapport vedr evt økonomiske misligheter. Rapporten viste ingen funn, men foreslo tiltak for bedre økonomisk kontroll.
• Fra NSK: Lisbeth og Christen L. fra SU er påmeldt til NKKs avlsrådskurs 26. og 27. januar 2013 i Sørmarka.

Sak 69/12: Økonomi
Christen informerte om økonomien, som var sunn med fortsatt god likviditet.

Sak 70/12: RAS
Som det framgår under sak 68/12, skal Lisbeth og Christen L fra SU delta på NKKs avlsrådskurs i januar, der RAS er et av temaene. Dette vil bli starten på RAS-arbeidet til SU.

Sak 71/12: NKKs nye rutiner for håndtering av dispensasjonssøknader fra de etiske grunnreglene for avl og oppdrett og for brudd på disse.
En viktig endring er at raseklubbene vil få anledning til å uttale seg før vedtak blir gjort. Styret ser positivt på at raseklubbene tas med på råd i slike saker. Ved å få kjenskap til søknader og brudd, blir det dessuten lettere å forvalte rasen på en god måte.

Sak 72/12: Distriktskontaktene – geografisk oversikt
Bjarne vurderer inndelingen og evt endring sammen med nåværende og potensielt nye distriktskontakter. Lone forhører seg om det evt er kandidat i Nordland.

Sak 73/12: Klubbhelg
Se sak 64/12. Klubbhelgen blir 7.-9. juni. Lisbeth får styrets velsignelse til å leie lokalene der klubben hadde forrige jubileumsfest for kr 6600 for hele helgen. Styret har ingen innvendinger mot forslaget om kuvertpris på kr 350,- for en 3-rettersmiddag. Evt kan kuvertpris økes noe for å dekke kostnader ved aktivitetene. Styret er mottakelig for ideer og forslag. Lisbeth og Sissel anmodes om å jobbe videre med planleggingen.  Styret vil se på budsjettet for 2013 på neste styremøte (desember) for å se hvor mye vi kan avsette til denne helga.

Sak 74/12: Besøk en shiba
Forslagsstilleren Sandra har sendt oss et dokument med forslag til innhold og administrasjon. Siden hun har forfall ønsket styret å utsette saken til neste styremøte når Sandra er med og kan belyse den personlig.

Sak 75/12 Offisiell gave til NIPPO
Halve styret skal til Japan medio november for å oppleve den store nasjonale NIPPO-utstillingen og for et besøk på kontoret til NIPPO-ledelsen/administrasjonen. Det er forslag om at de overrekker en offisiell gave fra NSK.

En egnet gave er vinkaraffel med klubbens emblem på. Etter forespørsel til Lisbeth i utstillingskomiteen har vi fått opplyst at klubben ikke har flere slike, og heller ikke andre gjenstander med klubbens emblem på. Christen Lang vant på Japanspesialen 2012 en slik vinkaraffel med emblem på. Han er villig til å gi denne premien mot å få en tilsvarende tilbake som erstatning.

Styret vedtok at gruppen som reiser til Japan skal overrekke vinkaraffelen med klubbens emblem på som gave fra NSK under besøket på NIPPOs kontor. Christen får tilbake en tilsvarende i forbindelse med at det skal bestilles nye premier til Japanspesialen 2013. Lisbeth bes bestille en slik til Christen + noen ekstra som klubben kan ha i tilsvarende situasjoner i framtiden.

Sak 76/12 Eventuelt
1. Forslag fra Lisbeth om å bestille og gi shibavotter til Eiko Spæren og Toshinori Omura, som la ned et stort arbeid for å få japansk dommer til Shibaspesialen 2013. Styret vedtok forslaget og ber Lisbeth ordne det.
2. Sekretærens mailadresse fungerer ikke helt. Christen sjekker innstillingene og tar kontakt med Sandra over helgen.
3. Info om NSK til nye valpekjøpere: Forslag om å be oppdrettere om å få adressen til valpekjøpere for å sende dem et eks. av Shib-A-Visa. Forslaget tas opp som egen sak på styremøtet i desember.

Neste styremøte er 6. desember kl 21,00. Merk tidspunktet!

Referat ved Solvor