Referat fra styremøtet i NSK 10 Januar 2013

Til stede: Ann Margot, Torstein, Christen, Lone, Sandra, Michael, Solvor, Eirik og Bjarne
Ingen forfall

Sak 01/13 Post/info
NKK ønsker å utrede om det skal opprettes en egen særkomité for brukshundesporter (brukskonkurranser, agility, lydighet osv). Dvs en parallell til jaktkomitéen. Det er i den forbindelse kalt inn til møte lørdag 19. januar i NKKs lokaler. Sandra meldes på fra oss.

Sak 02/13 Økonomi
Kasserer la fram den økonomiske oversikten, som fortsatt er god og oversiktelig. Vi har et overskudd som omtrent tilsvarer kostnadene ved det utsatte oppdretterkurset (utsatt fra regnskapsåret 2012 til 2013). Han vil ha et urevidert regnskap klart til neste styremøte. Salget av klubbeffekter har vært lite.

Sak 03/13 Utkast til budsjett for 2013
Kasserer la fram et utkast til budsjett for 2013. I den forbindelse ble det satt av en foreløpig ramme på 15 000 til jubileumshelga. Det ble gjort noen små justeringer på utkastet. Kasserer sender ut et revidert forslag.

Sak 04/13 Forberedelse til årsmøtet
Årsmøtet skal være rundt 7. juni. Det betyr følgende frister:
– Bekjentgjøring av tid og sted (i Shib-A-Visa og på nett) skal være minst 10 uker før, dvs seinest 29. mars (pga påsken betyr det i praksis seinest 27. mars)
– Frist for medlemmene til å sende inn saker og forslag til kandidater ved valg er minst 6 uker før årsmøtet, dvs poststempling/mail sendt seinest 26. april
– Innkallingen til årsmøtet skal være poststemplet minst 4 uker før årsmøtet, dvs seinest 10. mai (i praksis må vi klare det til 8. mai siden 9. mai er Kr.himmelfartsdag og pinsen/Japanspesialen begynner den helga)

Fordeling av oppgaver:
– Christen lager forslag til budsjett + regnskapet
– Solvor lager forslag til handlingsplan
– Ann Margot skriver forslag til beretning
– Solvor sjekker gjeldende regler for valgkomiteen

Sak 05/13  Status RAS
Arbeidet startes såvidt opp i SU sitt møte på Gardermoen fredag 18. januar. Den egentlige jobben settes igang etter NKKs avlrådskurs, som er helga etter.

RAS skal ha fast saksnummer 05/13 på alle sakslister framover

Sak 06/13 Status oppdretterseminar
Pr d.d. er det 26 deltakere, 22 påmeldte + 4 fra SU. 3 medlemmer fra SU får dekket en ekstra overnatting. Dermed er det bare igjen en rest på kr 1339 av rammen på kr 25 000. Det innebærer at det ikke blir noe å fordele til styremedlemmene.

Rasekompendiet skal opp på søndagen. Dvs at deltakerne må påminnes å ta det med + at de som ikke har det må få kjøpe det. Christen og Eirik sjekker hvor mange eks. som er igjen av opplaget.

Sak 07/13 Eventuelt
Som det framgår av siste Shib-A-Visa har Lisbeth dessverre trukket seg som redaktør. Vi trenger dermed ny redaktør.

Eirik har kompetanse i bruk av programmet InDesign. Hvis klubben skaffer programmet, kan han ta seg av den tekniske delen.

Vedtak: NSK kjøper en versjon av programmet InDesign til kr 7095 som Eirik får disponere inntil videre. Eirik får dermed ansvar for typograf-delen av medlemsbladet

Det er viktig å få ut Shib-A-Visa nr 1 selv om ny redaktør ikke er på plass.Det ble vedtatt å ha et eget møte om medlemsbladet tirsdag 22. januar kl 20,30 på Skype for å samle inn/få oversikt over artikler/stoff. Eirik samler inn stoff og legger det inn i InDesign. Sandra leser korrektur. Ann Margot spør om Lisbeth vil bidra med dette første bladet (eller være i bakhånd) og om hun har stoff som ikke er publisert.

Referat ved Solvor

—-
Viktig og gledelig informasjon i etterkant av møte/møtereferat:

Lisbeth har satt seg villig til å fortsette til vi har fått ny redaktør! Vi må fortsette å leite etter ny person, men styret trenger ikke på nåværende tidspunkt å ta over. Dvs at det ikke er behov for styremøte tirsdag 22. januar. Lisbeth ber alle i styret om å finne stoff som kan brukes i avisen og sende til henne.

Forslag til neste styremøte er torsdag 7. februar kl 20,30. Gi tilbakemelding til Ann Margot dersom det ikke passer.

Solvor