Referat fra styremøtet i NSK 10 juli 2013

Tilstede: Ann Margot, Torstein, Christen, Solvor, Lone, Lisbeth, Eirik (fra sak 45/13)
Forfall : Michael, Bjarne,  Hege

Sak 40/13 Taushetserklæring
 Lisbeth bekrefter at hun har lest og godtar taushetserklæringen.

Sak 41/13 Post/info
* Lisbeth Campbell er nå autorisert eksteriørdommer for shiba.
* Nettsidene. Ann Margot redegjorde for en del planer og tanker. Det jobbes videre med denne saken
 * Søknad om utvidelse av autorisasjon som eksteriørdommer fra Friedrich Birkmar. Vi har ingen innsigelser.
 * Invitasjon til å arrangere rasespesial i forbindelse med EuroVinner 2015. Søknadsfrist 1. oktober. Tas opp som sak på neste møte.

Sak 42/13 Økonomi
Japanspesialen 2013 går med et lite overskudd, og kjøp av premier for 3 år fordeles over 3 regnskapsår.
Vi ligger godt an i forhold til budsjett, og likviditeten er god. Resten av året er mest utgifter, det meste av inntekter er kommet inn. Kurs er en god inntektskilde for klubben.
Sak 43/13 RAS
Status uendret, men fordelte oppgaver jobbes med.

Sak 44/13 Konstituering
Ansvar for lister for årskonkurranser; 
Ansvar for oversikt over fysiske vandre- og årspremier;  Solvor
Styrets kontaktperson mot webmaster; Solvor 
Styrets kontaktperson mot distriktskontaktene; Bjarne
Ansvar for Dogs4All; Christen J
Ansvar for Håndbok; Ann Margot og Torstein

Sak 45/13 NKK: Høring om antall utstillinger  fortsatt fra 37/13
Vi er helt uenige i framlagte modell. Vi ønsker heller at klubbene bør få som oppgave å gi tillatelse til færre utstillinger. Klubben vil gi tillatelse til de utstillingene som er mest populære blant shibaeiere og som gir god dekning av hele landet. Vår rase har stor deltakelse ift registreringstall, og vi har aktive utstillere over hele landet. Endelig svar lages av Lisbeth.

Sak 46/13  NKK: Høring om tiltaksplan for NKK fortsatt fra 38/13 
Vi har ingen kommentarer, utkastet virker gjennomarbeidet.

Sak 47/13  Klubbeffekter
Det har kommet innspill om caps, treningsjakke, vest og bildekaler,  broderte tøymerker med logo og evt motiv frå frostakrus. Eirik jobber videre med å få inn pristilbud på vester. Vi må vurdere hvilke motiv vi skal bruke på effekter.
Det jobbes med nye strikkeeffekter. Det kommer meir info om pris og utseende.

Sak 48/13  Klubbkalender
Vi forespør Harriet Gleditsch, Rune Gudmundsen og Terje Håheim om å sitte i en komite som skal velge bilder til kalenderen. Komiteemedlemmene kan også sende inn bilder. Slike bilder ”bedømmes” da av de øvrige i komiteen.

Sak 49/13  Deltakelse i NKKs årskonkurranse
Vi fortsetter med å avstå  frå NKKs konkurranse, men vi må finne en liten premie som man kan få til odel og eie til ”Årets utstillingsshiba”. Styret mener at det er nok at det finnes EN ”årets shiba” og at dette bør være den hunden som har bredest grunnlag for å vinne. Vi mener derfor at klubbens årskonkurranse gir det mest korrekte bildet av hvilken shiba som har gjort det best i løpet av året.

Sak 50/13 Eventuelt
*Shib-a-visa blir forsinket. Elin har fått henvendelse frå en person som synes bladet trenger et løft, og som kan tenke seg å hjelpe til. Elin står fritt til å knytte til seg fleire ressurspersoner. 
*Protokollen frå årsmøtet etterlyses; Utkast er snart på vei ut til godkjenning
*Laila Nagel tilbyr å være ressursperson for distriktskontaktene ift tips og råd til aktiviteter/kurs.
*Solvor snakker med Bjarne om ny DK.
*Diplomer til årsvinnere må sendes ut. 
*Møteplan høst 2013 settes i neste møte, for å finne tidspunkter som passer for de fleste.

Neste møte blir torsdag 29/8 kl 20.00