Referat fra styremøtet i NSK 22 oktober 2013

Tilstede: Ann Margot, Christen, Bjarne, Solvor, Lone, Hege, Lisbeth
Forfall: Michael, Torstein, Eirik

Sak 64/13 Post/Info
Fra NKK: Høring – Strategi for IT satsing i  Norsk Kennel Klub Frist 2/1-14 Torstein og Christen ser på dette til neste møte.
Fra NKK: Påminnelse om Forskningsforum 29/10 til orientering

Sak 65/13 Økonomi
Det er bare mindre endringer i regnskapsrapporten fra forrige møte. Vi har fått inn noen flere medlemskontingenter og betalt noen regninger for vedlikehold av nettsidene våre. Vi kan få et bedre resultat enn budsjettert.

Sak 66/13 Statusrapporter
*RAS: Et delvis utkast foreligger for shiba. Utkastet sendes styret så snart det foreligger. Forslaget må ut til medlemmene via Shib-a-visa i desember. For de øvrige rasene har vi fått lite fakta og bygge på, men forslag vil komme.
*Klubbhåndbok: Status som tidligere. Plan om å ha det ferdig til årsmøtet 2014.
*Klubbkalender: Alt nødvendig er innsamlet, og den blir ferdig til Dogs4All. Vi bestiller flere enn i fjor.
*Shib-a-visa/ ny redaktør: Vi venter på stoffet som foreligger for nummer 2-3. For julenummeret har styret ansvar for å bidra og hjelpe til med oppgaver. Lisbeth ferdigstiller begge bladene. Vi leter videre etter ny redaktør.
*Ny valpeformidler: Vi venter på svar fra Ingrid
* Kursansvarlig: Laila Nagel har sagt ja. Hun er tilgjengelig for Distriktskontaktene, og hun får selv formulere tekst til klubbsiden. Christen snakker med Laila
*Rasetorg D4A: Påmeldt til rasetorg. Stand OK. Kai vil være med i paraden og delvis på stand. 
*Klubbsiden; Christen Johansen hjelper til på klubbsiden. Stoff sendes til han med kopi til Harriet. Vi ønsker at en person til kan bli med i teamet.
*Vandrepokaler: Solvor undersøker med Torstein om de resterende er tilsendt vinnerne 

Sak 67/13 Høring om regelverk for autorisasjon av eksteriørdommere Frist 10/12
Foreslåtte endringer er greie, men vi ønsker at antallet shibaer fortsatt skal være 50/30. 

Sak 68/13 Høring om paringsavtale og forvertsavtale Frist 1/11
I forvertavtalen: Vi synes det bør være minst 2 valper i hvert kull i pkt B Avl. Og kanskje en mulighet for et 3. kull (helt/delvis) dersom det har vært færre valper.
Paringsavtalen OK.

Sak 69/13 Eventuelt
*Vi må få på plass retningslinjer for fast påskjønnelser til styremedlemmer og andre som gjør en oppgave.
* Vi ønsker å komme med et tilsvar til artikkelen «Med blanke ark» i Hundesport nr 10/13. Hege sjekker mulighet og tidsfrist med Hundesport. Hege og Solvor er ansvarlig for å lage et forslag, som sendes ut til styret for godkjenning

Neste møter 28/11 og 9/1-14