Referat fra styremøtet i NSK 26 september 2013

Tilstede: Solvor, Lone, Christen, Hege, Michael, Torstein, Lisbeth
Forfall: Bjarne, Eirik, Ann Margot

Sak 57/13 Post/ info
* Fra NKK: Møte ang særkomite på brukshundsiden. Tatt til etterretning.
*Fra NKK: Informasjon om RS 9/11-13 Påmeldingsfrist 19/10 Lisbeth deltar, Christen vara.
*Fra NKK: Informasjon om Dialogmøte 10/11-13 Påmeldingsfrist 21/10 Lisbeth deltar.
*Fra NKK: Høring om regelverk for autorisasjon av eksteriørdommere. Frist 10/12 Behandles på neste møte
*Fra NKK: Oversikt over NKKs Hedersbevisninger som tildeles i 2013. Tatt til etterretning
*Fra NKK: Høring om paringsavtale og forvertsavtale Frist 1/11 Behandles på neste møte
                 
Sak 58/13 Økonomi
Det har ikke vært store bevegelser på inntekts- og kostnadssiden i klubbregnskapet den siste måneden. Vi ligger godt an i forhold til budsjett, og likviditeten er god.

Inntekter og kostnader fra kurs og arrangementer utgjør nå en betydelig del av regnskapet til klubben. For at regnskapet bedre skal beskrive aktiviteten i klubben foreslår jeg at vi fra neste regnskapsår oppretter en egen regnskapskonto for “Inntekter fra Kurs & Arrangementer”, og en tilsvarende kostnadspost.
Styret gir sin tilslutning til dette.

Sak 59/13 Statusrapporter
*RAS: Noe fremdrift siden sist. En del data på plass, som må bearbeides. Skal ha møte.
*Redaktør Shib-a-visa: Torstein tar opp dette på treff i Drammen.
*Klubbhåndbok: Status som sist
*Klubbkalender: Jobben er i gang. Komiteen består av Harriet Gleditsch, Terje Håheim, Christen Johansen. Den blir ferdig til Dogs4All

Sak 60/13 Ny valpeformidler
Vi spør Ingrid Hofflund-Nystad om hun ønsker å ta jobben. Lisbeth tar kontakt.
Alternativt spør vi Olav Aga.

Sak 61/13 Oppnevnelse av kursansvarlig. 
Styret synes Laila Nagel har gjort en god jobb som kursarrangør, og hun kjenner regler og stønadsmuligheter. Vi forespør derfor Laila om hun kan tenke seg å være kurskoordinator. Christen spør henne.

Sak 62/13 Juleannonse i Hundesport
Vi bestiller 1 helside. Lisbeth lager den. Makspris settes til kr 350,- per andel.

Sak 63/13 Eventuelt
*NKKs organisasjonskurs i Bergen; Solvor er påmeldt, klubben dekker kursavgiften.

Neste møte24/10.