Referat fra styremøtet i NSK 30 april 2013

Til stede: Christen, Bjarne, Lone, Ann Margot, Torstein, Solvor. Eirik var med på slutten av møtet.

Forfall: Sandra og Michael

Sak 31/13 Post/info
• Info om Dogs4All, som har 5-års jubileum 16. og 17. november
• Info om registrering av resultater brukshundprøver
• Info om nye betalingsregler for jakt- og brukshundprøver
• Info om høring vedr titler i LP, AG, RL og Bruks
• Info fra NKK om ny dommer av Shiba, Børge Espeland. Bjarne sjekker om han har fått rasekompendiet

Sak 32/13 Økonomi
Vi har fått 7 nye medlemmer siden sist. 23 «gamle» medlemmer har ikke betalt kontingent, og NKK purrer ikke flere ganger. Christen tar en siste sjekk. Vi ligger godt an i påmeldingsinnbetalinger til Japanspesialen. Fortsatt god likviditet.

Sak 10/13 Årsmøtet
Fristen for å melde saker til årsmøtet har nå gått ut. Det er ingen innkomne saker og heller ingen forslag til valgkomiteen ut over komiteens egne kandidater til valget.

Store deler av innholdet til heftet med årsmøtepapirer er ferdig. Ann Margot gjør ferdig resten og skal også motta valgkomiteens presentasjon av alle kandidatene. Etter at styret har hatt papirene til gjennomsyn, sendes årsmøtepapirene til trykking hos http://www.arkan.no.

På årsmøtet skal det også være utdeling av utmerkelser, dvs vandrepokaler med album og diplom til vinnerne av årskonkurransene. Lisbeth har tidligere ordnet med diplomer. Ann Margot sjekker derfor årets diplomer med henne. Christen sender epost til de som vant årskonkurransene i fjor og ber dem ta med vandrepokaler og oppdaterte album til Lillehammer eller få dem levert til klubben på annen måte. Torstein og Harriet har oppbevart noen vandrepokaler med album som ikke ble avhentet av vinnerne i fjor. De sjekker hvilke før Christen ber om retur av resten.

Sak 33/ Japanspesialen
Antall påmeldte til NSKs utstilling:
• Akita: 16 voksne + 4 valper
• Amerikansk akita: 21 voksne + 1 valp
• Japansk spisshund: 13 voksne + 3 valper
• Shiba: 83 voksne + 14 valper

Andre spørsmål vedr Japanspesialen:
• Forespørsel til Harriet fra NAK om å fotografere akitaer. Styret er positiv dersom Harriet og Lone har kapasitet. Det gjelder ca 20 hunder. Harriet bes vurdere dette og evt selv ha direkte kontakt med NAK om dette.
• Alle i styret oppfordres til å være med i dugnad i kiosken og å sende positivt svar til Lisbeth.


Sak 34/13 NKKs konkurranse Årets rasevinner
Da NKK innførte sin konkurranse om Årets rasevinner, valgte styret å ikke delta siden vår klubb allerede hadde en årskonkurranse som ledet fram til Årets utstillingsshiba. Det har nå kommet ønske om at vi skal endre vedtaket. Drøfting viste at det finnes to ulike syn i styret:
• Det går an å være med i begge konkurransene. Dvs både klubbens nåværende, som fører til tittelen Årets utstillingsshiba, og NKKs konkurranse, som omfatter NKKs utstillinger, og som fører til tittelen Årets shiba. Det vises til at f.eks. fotballen har to ulike konkurranser for å finne fram til årets lag.
• Da NKK innførte sin årskonkurranse, hadde NSK allerede i mange år hatt sin egen årskonkurranse der vinneren fikk tittel som var nesten identisk med NKK sin nye. Kriteriene for å vinne var andre, men målet var likt. Nemlig å finne fram til Årets utstillingsshiba. Det virker kunstig å ha to nesten identiske titler ut fra to sett av kriterier. Vi bør velge en av dem fordi det er rart hvis to ulike hunder begge er «årets shiba» for samme år.
Siden årsmøtet er like om hjørnet, vil styret rådføre seg med årsmøtet i dette spørsmålet etter den formelle delen av årsmøtet. Deretter tas saken opp igjen til avgjørelse av styret.

Sak 25/13 Engelsk versjon av rasekompendiet
Personen som skulle vurdere oversettelsen av særegne hundeuttrykk, har misforstått oppgave og frist, og det kommer ingenting fra ham. Vi retter derfor nå opp de kommentarene som har kommet fra egne rekker, og sender deretter filen til trykking. Solvor kontakter Harriet om dette.

Sak 28/13 Nye klubbeffekter
Eirik lager en oversikt over aktuelle effekter, og ber alle som kommer innom kiosken under Japanspesialen om å krysse av for det de ønsker seg (eks. vest m/motiv, caps, småting fra lenkene til Sandra). Eirik skriver også til klubbsiden og medlemsbladet og etterspør hva folk vil ha.

Sak 05/13 Status RAS
SU har fått svar fra Shiba-No-Kai på forespørsel om å bruke deres RAS-dokument i vårt RAS-arbeid. Shiba-No-Kai er positiv til det, men vil selvsagt oppgis som kilde. De takker ja til tilbud om å ta del i vår helseundersøkelse, og ønsker også å publisere den, eller deler av den, i sin medlemsavis.

Styret presiserer at de kun får publisere det som stod i Shib-A-Visa, minus kode. Bl.a. fordi det er oppdaget feil i tall. Shib-A-Visa skal oppgis som kilde. Styret viser forøvrig til opprinnelig svar om dette i epost til Shiba-No-Kai den 26. juni 2011

Sak 35/13 Eventuelt
• Eirik gjorde oppmerksom på at dersom klubbeffekter skal til Trondheim til klubbhelga, må noen frakte det dit.
• Sak neste møte: Felles rasetorg med NAK på Dogs4All? Dette kom opp som et ønske under evaluering i fjor

Neste styremøte: Torsdag 30. mai kl 20.

Referat ved Solvor