Referat fra styremøtet i NSK 30 mai 2013

Tilstede: Ann Margot, Torstein, Christen, Solvor og Eirik.
Forfall: Bjarne, Sandra, Lone og Michael

Sak 31/13 Post/info
• Høringsforslag med reviderte fellesbestemmelser for prøveregelverk. Tas til etterretning.
• Frister for saker og valgkandidater til RS i november er 15. august

Sak 32/13 Økonomi
Regnskapet ser greit ut med god likviditet. De foreløpige tallene fra Japanspesialen er positive og peker mot et overskudd for arrangementet.

Sak 33/13 Organisering/administrering  av vandrepokaler
• Sekretær har hatt som oppgave å administere vandrepremiene (samle inn og kvittere ut pokaler og album, kontrollere oppdatering av album og inngravering av aktuelle pokaler, ha oversikt over hvor alt befinner seg). Styret ønsker å overføre dette til et styremedlem som ikke er tillagt så omfattende oppgaver. Det skal framgå av organisasjonshåndboka hvilket verv som har denne funksjonen. Saken tas opp når det nye styret konstituerer seg.
• Kriteriene for årspremiene gjennomgås og vurderes på neste styremøte
• Vandrepremiene til vinnere av årskonkurranser har hittil vært delt ut på årsmøtet hvert år. Siden så få deltar på årsmøtet, er det alltid flere vinnere som ikke er stede og premier som ikke kan deles ut. Styret har mottatt forslag om at disse vandrepremiene i stedet blir delt ut før utstillingen, særlig siden det fra neste år bare skal være en utstilling pr dag. Styret støtter forslaget om at utdelingen av vandrepremiene til vinnere av årskonkurranser skal skje på NSKs utstilling , men vil at utdelingen skal skje i pausen mellom hannhundklassen og tispeklassen.

Sak 34/13 Forslag til klubbeffekter
• Ann Margot har hatt grundige drøftelser med Laila om å lage oss en treningsvest. Styret er positiv til forslaget. Vesten skal tilbys i forskjellige farger med stort brodert motiv fra Frostakruset i svart/hvitt på ryggen, evt sammen med en tekst om shiba eller klubb. Selve vesten kan f.eks. kjøpes fra http://www.sportshund-norge.no . Det er to forslag til hvor motivet kan broderes. Den ene er den hobbybaserte bedriften http://www.kifani.no  . Den andre vet vi ikke navnet på. Ann Margot og Eirik innhenter mer  info.
• I tillegg har vi ute Eirik sin annonse, der han ber om tips til klubbeffekter. Fristen her er 25. juni.
• Det ble solgt mye av Soggy Doggy matter og håndklær under Japanspesialen. De som importerer disse produktene, vil gjerne gi rabatt til NSKs medlemmer mot at de får gratis annonse i medlemsbladet. Styret viser til at NSK har et vedtak på at vi ikke skal inngå avtaler med kommersielle firma (se vedtak i sak 50/09). Det må derfor evt lages et eget motiv på produktene  slik at de kan selges som klubbeffekt/raseeffekt.


Sak 35/13 Rasetorget på Dogs4All
Ved evaluering av rasetorget etter Dogs4All 2012, kom det opp et forslag om å ha felles stand med NAK ved framtidige rasetorg. Styret er positiv til dette, og vil ta forslaget opp med NAK. Ann  Margot tar kontakt.

Sak 05/13 Status RAS
Ingenting å rapportere denne gang.

Sak 36/13 Klubbens hjemmesider
Klubbens hjemmesider må bygges kraftig om for å profilere alle klubbens raser. Samtidig ønskes det også å gjøres endringer slik at flere kan publisere innlegg. Det bør fortsatt være en person (webmaster) som har ansvar for layout og oppbygging av innhold. Men innenfor dette bør det være definerte oppgaver til 3-4 personer innenfor bestemte kjøreregler. Bl.a. skal valpeformidler kunne legge inn og fjerne kull på valpesidene. Det ble vedtatt å diskutere hvordan dette skal gjøres og hvordan hjemmesidene skal se ut under klubbhelga i Trondheim neste helg.

Sak 37/13 NKK-høring: Utredning av antall utstillinger/stor-cert
Denne høringsutredningen kom fra NKK for få dager siden. Den inneholder forslag med omfattende konsekvenser for både raseklubber og NKK. Vi trenger mer tid til å sette oss inn i saken. Frist for høringsuttalelser er satt til 23. august, og saken utsettes til neste styremøte.

Sak 38/13 NKK-høring: Tiltaksplan for NKK for perioden 2014-2016
Forslaget til tiltaksplan for NKK for perioden 2014-2016  kom i går. Den skal behandles på Representantskapsmøtet i november 2013. Høringsfrist er 28. august, og utsettes til neste styremøte.

Sak 39/13 Eventuelt
• Laila vil slutte som distriktskontakt for Østlandet etter at blodsporkurs er avviklet i slutten av juni. Ingrid Alice Kvitberg utnevnes som ny distriktskontakt for Østlandet når Laila slutter. Bjarne, som er styrets kontaktperson med distriktskontaktene, bes ta kontakt med henne.
• Tema for bilder til neste års kalender tas opp under klubbhelga og info om dette må komme med i Shib-A-Visa nr 2.
• Eirik gjør oppmerksom på at frist for forslag om klubbeffekter må endres i annonse dersom Shib-A-Visa utkommer etter at nåværende frist, 25. juni, er gått ut. Eirik kontakter redaktør.
• Klubben har blodsporkurs på østlandet i helgen 15.-16. juni. Her er 10 hunder påmeldt, alle shiba. Søndag 23. juni avholder klubben en blodsporprøve. Her er 9 hunder påmeldt – 5 av disse er shiba. Pga stor interesse for kurset, planlegges i tillegg et nytt blodsporkurs på østlandet til høsten.
• Det ble fremmet forslag om å søke NKK om at HD-status hos avlshunder innen alle klubbens raser skal være kjent i likhet med hos shiba. Styret sender forespørsel om dette til Sunnhetsutvalget, og ber om utredning av hvordan status er hos disse rasene  når det gjelder HD.

Første møte i det nye styret blir i uke 28 (som er 2. uke i juli)

Solvor