Referat fra styremøtet i NSK 7 februar 2013

Tilstede: Ann Margot, Christen, Bjarne, Solvor, Michael

Forfall: Torstein, Sandra, Lone og Eirik

Sak 08/13 Post/info
• Fra NKK har det kommet en presisering vedrørende struktur og innhold i  lovmal for klubbenes vedtekter.

• Fra NKK har det kommet høringsforslag til instruks for ordfører i NKKs representantskap.

• Sandra har svart på alle utstillingssøknadene som gjelder 2014 og har sendt søknaden for vår rasespesial 2014 med storcert for våre raser.

• Tilbakemelding fra NKK etter møte om oppretting av særkomité for brukshundesporter: Formålet med forslaget er bedre demokrati, at bestemmelser skal skje nærmere brukerne. Det møtte 58 deltakere. Sandra stilte for NSK. Det ble satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra div. bruksmiljøer som skal utrede saken og komme med alternative løsninger. Frist er 1. juni.

• Relevante regionale NKK kurs legges ut på klubbsiden vår. Framover gjelder det:
– NKK region Hedmark-Oppland skal ha organisasjonskurs på Lillehammer 16.-17. februar
– NKK region Buskerud skal ha organisasjonskurs i Hokksund eller Mjøndalen 20.-21. april
– NKK region Trøndelag skal ha utvidet kynologikurs over 3 kvelder i Hoppbygget på Granåsen 13., 14. og 18. februar kl 17
– NKK region Østfold skal ha oppdretterskolen kurs 2 i Fredrikstad den 16.-17. mars
– NKK region Agder skal ha kynologikurs i Kristiansand den 12.-14. april

Sak 09/13 Økonomi
Rammen på 25 000 til oppdretterseminaret ble akkurat brukt opp. Dommerutgiftene til årets Japanspesial kommer på 30 000, som er 3 ganger så mye som normalt. Dette skyldes at dommerne har store reiseutgifter. Vi går i beste fall i null, ikke noe overskudd denne gangen. I tillegg kommer utgifter til klubbhelg, som ikke er budsjettert.
Styret vil derfor rette en henvendelse til utstillingskomiteen og be dem vurdere muligheten for en ytterligere økning av påmeldingsavgiften og eventuelt andre tiltak som kan bedre økonomien i arrangementet. For å kunne fortsette med et høyt aktivitetsnivå, trengs ekstra penger dette året.

Sak 10/13 Årsmøte 2013
Forslag til budsjett: Christen la fram et godt begrunnet forlag. Styret avventer godkjenning av forslaget til svar på forslag til økt påmeldingsavgift Japanspesialen før budsjettet blir godkjent.

Styrets beretning: Ann Margot har skrevet et forslag, og Christen har fyllt inn noen tall. Christen skal føye til noen små tillegg og sender deretter filen tilbake til Ann Margot. I forbindelse med beretningen kom det fram at salget av klubbeffekter har gått kraftig tilbake. Noe av grunnen kan være at det ikke har vært nye effekter i år, bare supplement av gamle. Det ble også stilt spørsmål ved om bestillingssystemet har noe å si. Er det teknisk mulig at folk kan bestille direkte på nett? Christen spør Harriet og Torstein.

Handlingsplan: Solvor hadde skrevet et forslag. Styret var usikre på om språkvask av engelsk utgave av rasekompendiet er utført, og hvor mye som er gjort av den grafiske ferdigstillingen. Solvor spør Gro og Torstein om dette. Ellers godkjente styret forslaget til handlingsplan.

Sak 11/13 Vurdering av Oppdretterseminaret
Både SU og styret var fornøyd med forelesere, innhold og det praktiske arrangementet. SU har foreslått at kurset bør arrangeres 2. hvert år i framtiden i etterkant av NKK sitt avlsrådskurs. Styret vil diskutere hyppigheten seinere.

Sak 05/13 Status RAS
To av SUs medlemmer, Lisbeth og Christen L, har deltatt på NKKs avlsrådskurs. De tilbakemelder at dette var meget bra og at det alltid er nyttig å være med på. De skal lage en oppsummering. De foreslår ellers at det fast er med 2 personer fra SU på NKKs avlsrådskurs, og at info herfra fast er med på klubbens eget oppdretterseminar.
Informasjon om RAS som ble gitt på avlsrådskurset skal brukes i vårt egen RAS-arbeid. SU planlegger å ha et møte om dette snart.

Sak 12/13 Utstillingskomiteen
Utstillingskomiteen har skrevet en annonse med utlysning etter nytt medlem. Det framgår av vedtektene at styret skal utnevne verv, og styret vil derfor først godkjenne annonseteksten. I annonsen skal det framgå at interesserte kan henvende seg til styret.
Styret ber utstillingskomiteen om å omarbeide teksten litt ved å spørre etter personer som er interessert i utstillinger. De som er interessert kan få opplæring i stedet for at de skal ha kompetansen på forhånd. Styret vil dessuten at referansen til geografi skal sløyfes. For å slippe behovet for å lagre og frakte med seg alt utstyr til utstilling i tilhenger, ble det foreslått å skaffe fast lagerplass til telt og annet utstillingsutstyr på Lillehammer. Bjarne sjekker dette.

Sak 13/13 Ny redaktør
Hvordan få fatt i ny redaktør? I tillegg til etterlysning i bladet og på nettsiden, bør vi prøve å finne aktuelle personer og spørre dem direkte. Finne personer som liker skrivingen og den kreative delen. Den tekniske delen kan Eirik ta seg av.
Michael lager forslag til en liten annonse i løpet av 14. dager. Sender den ut til styremedlemmene til uttalelse.

Sak 14/13 Datoer for styremøter framover
Torsdag 7. mars
Torsdag 4. april
Tirsdag 30. april (merk ukedag, gjennomgå endelige  årsmøtepapirer)
Torsdag 30. mai

Sak 15/13 Eventuelt
På neste styremøte skal vi lage forslag til:
• Dommerliste til Shibaspesialen 2015 (fjerne de som i mellomtiden er brukt)
• Oppdatere listen over foreslåtte dommere på NKK-utstillinger.  Her må våre to spesialdommere stå.

Referent: Solvor