Referat fra styremøtet i NSK 8 mars 2013

Tilstede: Christen, Ann Margot, Solvor, Bjarne, Sandra, Lone

Forfall: Michael, Torstein, Eirik

Sak 16/13 Post/info
• Brev fra NKK: Det ble på møte i HS den 23.02.13 opprettet et konfliktråd med instruks.
• Brev fra NKK: NKK har hatt en arbeidsgruppe for godkjenning av klubbenes lover. I brevet framgår det at arbeidsgruppen har gått gjennom lovene for NSK. Disse er godkjent, men med presisering av at dato for lovvedtakelse må være angitt.
• Fra NKK: mottatt nytt skriv om Raseforvaltning vedtatt 20.02.2013 (med fordeling av ansvar mellom FCI, NKK og raseklubber)

Sak 17/13 Økonomi
Klubbens økonomi ble gjennomgått av kasserer. Denne er oversiktelig og likviditeten er god.

Sak 10/13 Årsmøte
• Forslag til budsjett: Utsatt fra forrige møte fordi styret ønsket at utstillingskomiteen skulle vurdere økning av påmeldingsavgift til Japanspesialen p.g.a. ekstra høye utgifter til dommere dette året og lite økonomisk rom til klubbhelg og andre aktiviteter. Slik økning av påmeldingsavgift viser seg ikke å være mulig fordi annonse til Hundesport allerede er sendt. Styret vedtok forslaget.
• Styrets beretning: Ann Margot hadde sendt ut en oppdatert versjon før styremøtet. Det mangler fortsatt kommentarer under punktet om klubbeffekter. Ann Margot ber Eirik om å skrive disse. Kommentarer til beretningen må være inne seinest 1 uke før neste styremøte.
• Forslaget til handlingsplan ble godkjent på forrige møte. Men på to områder er framdriftsplanen usikker:
– En engelsk oversettelse av rasekompendiet: Ann Margot spør Torstein hvor langt arbeidet mht språkvask + sluttføring er kommet.
– Organisasjonshåndbok: Solvor og Torstein skulle motta innspill og sy disse sammen med resten. Solvor har ikke mottatt noe, og ber seg fritatt fra jobb med org.håndboka pga utvidede arbeidsoppgaver for klubben ellers (delte sekretæroppgaver + arbeid med RAS). Christen spør om Torstein kan ta ansvaret for å få fullført arbeidet med organisasjonshåndboka.
• Kunngjøring av årsmøtet må være poststemplet seinest 27. mars. Solvor minner Lisbeth om fristen mht. utsendelse av Shib-A-Visa.

Sak 05/13 Status RAS
SU har hatt møte på Skype, og har der fordelt arbeidet med RAS-beskrivelser. Neste møte i SU om RAS er onsdag 3. april. Solvor sender den nye versjonen av Raseforvaltning til medlemmene av SU.

Sak 12/13 Utstillingskomiteen
Komiteen har ikke omarbeidet annonseteksten slik styret ba om. Sandra tar dette videre.

Sak 13/13 Ny redaktør
Forslaget til utlysningstekst fra varamedlem har ikke kommet. Ann Margot etterlyser det. Utlysningen må være med i Shib-A-Visa.

Sak 18/13 Forslag til dommere ved NKKs utstillinger
NKKs utstillingskomite ber primært om forslag til dommere som kan dømme flere raser, men sier også at det kan være aktuelt med reine rasespesialister på de største utstillingene. Frist er 1. april.

Ann Margot ber Eivind Mjærum og Christen Lang komme med forslag. De to bør også selv stå på lista over våre forslag.

Sak 19/13 Forslag til dommere ved Shibaspesialen 2015
1. Barbara Bruns, Tyskland
2. Hans van der Berg, Nederland
3. Göran Bodegård, Sverige
4. Andrew Burt, Austarlia
5. Matti Tuominen, Finland
6. Terje Lindstrøm, Norge
7. Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland
8. Mirko Lunden
9. Svein Helgesen, Norge
10. Erna Upmejer

Sak 20/13 Brev om ivaretakelse av Shikoku
I brev fra Rune G. etterlyses rasestandard og info for Shikoku og de andre nye rasene på klubbens webside pluss kritikk for at eierne ikke er kontaktet vedr laging av «raseplan» (vi antar dette er RAS). Her er svaret som vil bli sendt fra NSK:

«Vi viser til epost fra 23.02.13 hvor det i all hovesak tas opp to saker:

1) Norsk Shibaklubb er også raseklubb for de andre japanske nasjonalrasene med unntak av akita, herunder kai, shikoku, hokkaido og kishu. Styret stiller seg bak forslaget om at informasjon og rasestandard om disse rasene bør fremkomme på sidene på lik linje med shiba, og arbeidet med dette vil igangsettes i løpet av april. Det er her naturlig å ta kontakt både med deg og eier av Norges eneste kai for innspill til aktuelle artikler o.l. å legge ut på sidene.

2) Det er raseklubbenes ansvar å utarbeide RAS (rasespesifikke avlsstrategier) for rasene tilhørende de enkelte klubbene. Etter anbefaling fra Kristin Aukrust, avlskonsulent i NKK, vil Norsk Shibaklubb i første omgang utarbeide RAS for shiba, da dette er en rase det eksisterer mye tilgjengelig info om mtp avl i Norge, samt at det finnes en rekke oppdrettere i landet. De andre rasene vil komme suksessivt, og RAS for shikoku, kai, kishu og hokkaido skal i denne omgang skal gjøres kort, da populasjonen av disse rasene er forsvinnende liten foreløpig.

Dette sier NKK om bakgrunnen for innføringen av RAS:

“Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS.”

På bakgrunn av dette har styret i Norsk Shibaklubb gitt sunnhetsutvalget i klubben oppgaven med å utarbeide forslaget til RAS. To av utvalgets representanter, Christen Lang og Eivind Mjærum, er begge rasespesialister på alle de japanske nasjonalrasene og vil delta aktivt med utarbeidelsen av RAS for samtlige raser. Skulle det være aktuelt å ta inn eksterne bidragsytere i arbeidet med enkeltraser, har vi notert oss navnet ditt.

*Avsnitt er utelatt fra nettversjonen av referatet*

På vegne av Norsk Shibaklubb

Sandra Janzsó
Konstituert sekretær»


Sak 21/13 Forespørsel fra Autoriserte Hundedommeres Forening om å få legge ut vårt rasekompendium på sine nettsider og om dommerkonferanser
Dommerforeningens nye nettsider er lukket, bare dommere med passord kommer inn. Styret ser derfor utelukkende positivt på at rasekompendiet vårt legges ut på deres bibliotek sånn at dommerne har mest mulig informasjon om Shiba. Christen skaffer filen og oversender den.

Angående spørsmål om å arrangere dommerkonferanser ble dette tatt opp på vårt oppdretterseminar. Det er bare to år siden NSK hadde dommerkonferanse, og det ble anbefalt å vente noen år til neste gang.

Sak 22/13 Eventuelt
• Laila har sendt en henvendelse der hun anbefaler at tillitsvalgte deltar på NKK region Buskerud sitt organisasjonskurs 20.-21. april (se klubbens webside). Styret er positiv til å dekke utgifter på kr 600 til en person fra østlandet. Christen og Sandra ble forespurt, men kunne ikke. Michael vil få tilbudet. Påmeldingsfrist er 20. mars.
• Brev fra Laila og Hilde om klubbens økonomi med forslag til å få ekstra inntekter. Styret støtter forslag om kurs og andre aktiviteter rundt om i landet med kursavgift som kan gi inntekter for klubben, men det er avhengig av at folk kan påta seg slike arrangement. Bjarne ber Laila om en orientering om rutiner og regler ved planlegging av distriktsvise kurs, inkludert søknad om økonomiske tilskudd fra SO og evt andre. Etter å ha fått denne informasjonen, tar Bjarne opp forslaget med distriktskontaktene. Angående synspunkter på klubbeffekter: Styret ønsker å ha klubbeffekter som egen sak på neste møte. Hva slags klubbeffekter ønsker vi å investere i framover? Sandra sender ut noen ideer før møtet, og Ann Margot ber Eirik om underlagsmateriale til saken.
• Bjarne ga tilbakemelding angående forslag om å leie lagerplass til telt/utstyr på Lillehammer. Han har sendt forespørsel til hotell og campingplass på Hunderfossen, men har ennå ikke fått svar. Bjarne purrer på dette.

Referat ved Solvor