Referat styremøte 17/9-19

Referat styremøte 17. september 2019 kl. 19.30
Til stede: Eivind Mjærum, Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Sara Bakken Barø, Vibeke Standal, Thea Ringerike, Vanja Marie Sigvartsen og Solvor Nærland
Forfall: Sunniva Bjørkvik og Marie Helen HansenPost/Info

– Fra NKK: Nettsiden http://www.nkk.no/alvorligsykdomoppdateres fortløpende med ny informasjon vedrørende sykdomsutbrudd.
NKK og Mattilsynet har følgende anbefalinger:
            – Begrens nærkontakten mellom hunder.
            – Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken.
            – Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær.
            – Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.
            – Ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.
Tatt til etterretning. – Fra NKK: Ordinær/samlet blodsporprøve den 30.08.2019 og 01.09.2019 er anerkjent.

– NKK innstiller alle arrangementer 9-16. september ifm. utbrudd av alvorlig sykdom.
            – HS innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato (9. september) og frem til og med mandag 16. september. Det vil bli tatt en ny vurdering og gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september.

– Fra NKK: frist for å søke om prøver er 31.10.2019.

– Fra NKK: spørreskjema momsplikt. Frist: 01.10.2019. 
Kasserer fyller ut skjemaet og returnerer til NKK. 

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
JUNs dommerkonferanse avholdes 11. og 12. januar 2020.
Eivind Mjærum og Christen Lang har sendt inn endringsforslag av opprinnelig program:
Konferansen starter med lunsj lørdag 11.01.2020 kl. 14.00 og avsluttes søndag 12.01.2020 kl. 14.00.

Bakgrunnen for endringsforslaget:
Opprinnelig var det ingen planlagte arrangement den 11. og 12. januar 2020 eller helgen etter. Nå har NKK planlagt sin dommerkonferanse for alle raser helgen etterpå, samt at Norsk Newfoundlandshundklubb har planlagt dommerkonferanse 11. januar 2020. Da det er ønskelig med flest mulig deltakere har det vært en dialog med Norsk Newfoundlandshundklubb, der de har besluttet å flytte sitt arrangement til samme sted som JUNs konferanse, men avslutter med lunsj kl. 14.00. Programmet endres slik at klubbens øvrige raser blir gjennomgått på lørdag og shiba på søndag. 
Per nå er bruttokostnad per deltaker kr. 2300,- (kost og losji). Mjærum skal sende purring til NKK da vi ikke har mottatt tilbakemelding på søknad om økonomisk støtte. Mjærum og Lang har også avtalt noen fysiske møter fremover der videre planlegging skal drøftes.
Frist for påmelding settes til 10.12.2019.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtar endringsforslaget.

Sak 21/19 (videreført sak) Utstillingskomiteen 
Forslagsstiller: Utstillingskomiteen.

Forslag: Grunnet den store arbeidsmengden det å arrangere Japanspesialen medfører, foreslås det at JUNs utstillingskomite utvides med én person til.

Vedtak: Styret foreslår Vibeke Standal som nytt medlem i utstillingskomiteen. 

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2109
– Ingen tilbakemelding på publisert post hvor det bes om at de som ønsker å bidra tar kontakt. På bakgrunn av lav interesse vurderes det å kun ha stand lørdag og søndag. Dersom vi ikke får noen til å bidra, må det vurderes å stenge standen før arrangementet er ferdig på søndagen. Styret er innstilt på å betale inngang og parkering for de som skal delta på standen.


– Raseparade: blir kun raseparade lørdag og søndag. Frist for påmelding er 1. november.
Styret ønsker å undersøke muligheten for at klubbens raser blir representert i raseparaden søndag, da det er samme dag som rasene skal delta på eksteriørutstillingen.

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 25/19 (videreført sak) Info vedr. arrangering av ordinær blodsporprøve høst 2019
– Sluttoppgjør for ordinær blodsporprøve 1. september er utbetalt til JUN.
– Sluttoppgjør for ordinær blodsporprøve 30. august er utbetalt til JUN.

Prøven hadde svært gode påmeldingstall og det har kommet flere positive tilbakemeldinger på arrangementet.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Status per 17.09.2019: 
Solvor og Vibeke er godt i gang med oppdatering av nettsiden. Egen side med Japanspesialen er nå oppdatert med generell info, samt opplysninger om spesialen 2020.

Kurs: ønsker å fjerne alt som vi ikke selv har arrangert. 

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 27/19 Økonomi
Status per 17.09.2019:
– Inntekt fra ordinær blodsporprøve: rett i underkant av kr. 5000,-.
– Medlemstall: 342.
– Regnskap fra spesialen er mottatt. Regnskapet er sendt i retur der det opplyses om at det er ønskelig at kun felles inntekter/utgifter fremgår. Når det er mottatt setter kasserer sammen JUNs regnskap fra spesialen.
– Økonomien er per dags dato god, men det er flere kommende utgifter: RS, dogs4all og dommerkonferanse.

Sak 28/19 Dommerliste NKK/Japanspesialen
– Klubbens dommerliste er videresendt til utstillingskomiteen.

– Dommer for 2020 har bekreftet at han kommer. Dommer for 2021 er booket.

– Behov for dommer til spesialen i 2022 og 2023. Videreføres til neste styremøte i oktober. 

Sak 29/19 – Årskonkurranser
Styret ønsker å gjøre endringer i enkelte av årskonkurransene. Følgende foreslås for årets utstillingshund:
-Samtlige årskonkurransen endres til å kun gjelde for klubbens medlemmer.
– Kun resultater som er registrert på dogweb. Dette innebærer at utenlandske resultater fjernes fra beregningen.
– Beholde at det er de fem beste resultatene som er gjeldene. 
– Redusere listen til de 20 beste hundene + lister over de 3 beste juniorer/unghunder og de 3 beste veteranene. 
Poengberegning etter følgende nøkkel:

  1 – 6 deltakere7 – 12 deltakere13 – 20 deltakereOver 20 deltakere
BIR510      1520
BIM        4               8      12       16
2 BHK/BTK        3               6        9       12
3 BHK/BTK        2               4        6         8
4 BHK/BTK        1               2        3         4


Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:
1. Antall BIR
2. Antall BIM
3. Færrest antall utstillinger
4. Ved fortsatt poenglikhet blir det delt plassering

Årets oppdretter: 
Følgende endring foreslås:
– Fjerne at inntil 1 utenlandsk resultat teller.
– Konkurrransen gjelder for oppdrettere som er medlem i klubben.

Årets brukshund:
Avventer endring av poengberegning for årets brukshund.

Det bemerkes at endringene ikke er endelig vedtatt. Dette er foreløpige forslag og saken vil bli videreført til neste styremøte.

Styret foretar prøveutregninger og justeringer mtp. et endelig vedtak før desember. Ovenstående forslag er således ikke endelig vedtatt.

Saken videreføres til neste styremøte.
Sak 30/19 Ordinær/samlet blodsporprøve 2020
Laila Nagel har sendt forespørsel om klubben skal arrangere ordinær/samlet blodsporprøve i 2020. Frist for å søke: 31.10.2019.
– Forslag for gjennomføring: uke 35 i 2020 (lørdag 29. og søndag 30. august).
– Forslag til påmeldingsavgift for AK og EK? Til info krever dommmere 50,- ekstra for EK-spor. 

Vedtak: Styret ønsker å gjennomføre ordinær blodsporprøve i 2020. Pris: 450 for AK og 500 for EK.

Sak 31/19 Henvendelse fra AHF
AHF ønsker opplysninger om hvilke dommere vi anser til å være gode læremestere.

Vedtak: Styret sender tilbakemelding om at følgende dommere ønskes listet opp for JUNs raser: Christen Lang, Britt Nyberg, Arne Foss, Marianne Holmli, Terje Lindstrøm og Anne Indergaard.

Eventuelt:
– Foreløpig liste over årets utstillingshund er publisert.

– Endring av organisasjonshåndbok:
            – Sekretær har begynt å undersøke hva som kan/bør endres. Dersom andre med verv ser behov for endringer, gi gjerne beskjed til sekretær eller Solvor Nærland.

– Hunderfossen er booket frem til 2022. Styret ønsker å booke området frem til 2025 i første omgang.

– Signert taushetserklæring er mottatt fra Sara Bakken Barø.

– Helseundersøkelse/RAS: epost er sendt til SU hvor det bes om fremtidig plan med konkrete datoer, samt oppdatering på status ift. gjennomføring av helseundersøkelse og ferdigstilling av RAS. Sekretær har ikke mottatt tilbakemelding.
            – Leder tar direkte kontakt med SU.

– Leder, nestleder og distriktskontakter og kurskoordinator har planlagt skypemøte den 24. september vedrørende landsdekkende førstehjelpskurs.

Neste møte: 08.10.2019 kl. 19.30