Referat styremøte 19. april 2012

Tilstede: Torstein, Christen, Ann Margot, Lone, Lisbeth, Sandra, Eirik
Forfall: Solvor, Gro

Sak 27/12 Post / Info
*Oppdatert utestengelsesliste fra NKK, ingen aktuelle for oss

Sak 28/12 Økonomi
Oppdatering fra Christen: Som tidligere nevnt gir disse regnskapsrapportene tidlig på året et litt skjevt bilde av økonomien siden vi får inn størstedelen av kontigentinntektene i første kvartal, mens kostnadene er mer jevnt fordelt utover året.

Sak 29/12 Årsmøtet
* Årsmøtepapirer: Regnskap, budsjett, handlingsplan, beretning, styrets forslag (Lovmalen fra NKK)
– Regnskap:  Regnskapet er sendt revisor, vi forventer å få revisjonsberetningen før utsendelsen av årsmøtepapirene.
– Budsjett: Christen har laget et endelig utkast.
– Beretning: Noen endringer, nytt utkast sendt ut til korrektur. Evt  innspill må komme fredag 20/4
– Handlingsplan: Noen endringer, nytt utkast sendt ut til korrektur. Evt  innspill må komme fredag 20/4
– Styrets forslag; Ny lovmal. Klargjøres i teksten at det ikke er noen reelle endringer, bare en redaksjonell tilpasning mellom ny lovmal fra NKK og tidligere vedtekter

* Innkommet forslag
Innkommet forslag om opprettelse av en ny organisasjonskomite og endringer av oppgaver for utstilllingskomiteen.  Iht klubbens vedtekter opprettes alle komiteer av styret og forslaget må sendes til styret.

Sak 30/12 Japanspesialen
Påmeldingene har begynt å komme, foreløpig fornøyd med antallet.
Vi trenger frivillige til kiosk, rydding, rigging.
Eirik er ansvarlig for effekt/klubbstand.

Sak 31/12 Eventuelt
* Ny tegning til effekter? Bildeforslag sendes til Torstein senest søndag 22/4.

Neste møte 10/5.