Referat styremøte 27/8-19

Referat styremøte 27. august 2019 kl. 19.30
Til stede: 
Vanja Marie Sigvartsen, Thea Ringerike, Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Vibeke Standal, Solvor Nærland, Marie Helen Hansen og Sunniva Bjørkvik (sistnevnte frem til kl. 20.15)
Forfall: Sara Bakken Barø og Eivind Mjærum
Til info: styremøtet ble utsatt 1 uke og skulle opprinnelig vært gjennomført 21.08.2019

Sak 16/19 Konstituering av nytt styre (videreført sak)
– Signert taushetserklæring er mottatt fra Marie Helen Hansen.

– Mangler taushetserklæring fra Sara Bakken Barø.

Sak 18/19 Høring NKKs strategier
Grunnet høringsfrist 24.08.2019 er høringssvar utarbeidet i felleskap per epost og godkjent av alle før innsending til NKK.

NKK har bekreftet at de har mottatt høringssvar fra JUN.

Sak 19/19 Helseundersøkelse og status på RAS
– Helseundersøkelse: etter opplysninger fra SU er alle spørsmålene til SU klar. Det arbeides nå med å finne den beste løsningen for å gjennomføre undersøkelsen.

– RAS: på bakgrunn av handlingsplan og sak vedtatt av årsmøtet, er styret gitt myndighet til å godkjenne RAS når den er ferdigstilt. Før styret kan godkjenne RAS skal den sendes ut på forenklet høring på sosiale medier til medlemmene. 

Det sendes en henvendelse til SU hvor det bes om en fremdriftsplan på arbeidet som gjøres, samt at det bes om referat eller artikkel fra avlsrådskurset i januar 2019. Styret stoler på at SU gjør en god jobb, men det er ønskelig at arbeidet ferdigstilles ila. Høsten 2019.

Sak 20/19 Økonomi
– Søknad om momsrefusjon er godkjent.
– Ikke mottatt informasjon om eventuelle utgifter til helseundersøkelsen.
– Regnskap Japanspesialen 2019: Avventer kasserer som hadde ansvar for regnskapet under og etter spesialen. Sekretær sender en påminnelse. JUNs kasserer får med utgifter/inntekter av premier og rosetter inn i det totale regnskapet fra spesialen.
– Kasserer skal undersøke om det fins et bedre og rimelig alternativ som kan benyttes ifm. kassererjobben.
– Klubbens medlemstall fortsetter å øke.
– Kommende utgifter: utbetalinger ifm. gjennomføring av ordinær blodsporprøve, eventuell stand på dogs4all og deltakelse på RS.

Sak 21/19 Utstillingskomiteen
Forslag: Sunniva Bjørkvik foreslås som nytt medlem i utstillingskomiteen.

Vedtak: Et enstemmig styre beslutter at Sunniva Bjørkvik er nytt medlem i utstillingskomiteen. 

– Evaluering Japanspesialen 2019: 
Representanter fra JUN, NAK og NAAK deltok på evalueringsmøte av spesialen i juni 2019.
Det ble drøftet viktigheten av at det er satt opp nok vakter i kiosk, sekretariat etc. Det er også helt sentralt at alt av premier og rosetter er klart kvelden før utstillingen. Mye kan gjøres i god tid, blant annet bestilling av glasspremier, rosetter, booking av Hunderfossen osv. Lister med oppgaver er utarbeidet og videreføres til utstillingskomiteen.

– Det skal besluttes dommere for fremtidige spesialer. I den anledning oversendes dommerlista til utstillingskomiteen slik at de kan uttale seg om hvem de anser som aktuell.
            Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 22/19 Dogs4all 2019
Årsmøtet har gitt uttrykk for at de ønsker at klubben skal fortsette å gjennomføre rasestand på dogs4all. Dogs4all er i år fra fredag til søndag (15. november til 17. november).

Det publiseres både på klubbens hjemme- og facebookside at vi har behov for folk både til planlegging, organisering og gjennomføring.

Sak 23/19 Lovmalen
Under årsmøtet ble det stilt spørsmål ved hvordan avstemming ved personvalg skal gjennomføres. NKK har sendt en presisering og lovmalen må således sendes inn til ny godkjenning.

Endringen medfører at «ved personvalg, og alle andre saker gjelder alminnelig flertall». Dette medfører at blanke stemmer teller ikke.

Sekretær gis fullmakt til å endre aktuell lov i lovmalen og sender på nytt til godkjenning hos NKK.

Sak 24/19 Forslag til ny beregning av årets brukshund
Styret har mottatt forslag til ny beregning av årets brukshund fra Laila Nagel.

Styret skal benytte høsten til å ta en gjennomgang av statuttene i de ulike årskonkurransen. Det som skal vurderes er hva som kan endres, og hva vi bør endre.

Tilbakemelding gis til forslagsstiller om at vi ikke tar noen beslutning på dette tidspunktet, men at vi setter stor pris på innspill.

Saken videreføres til styremøtet i september.

Sak 25/19 Info vedr. arrangering av ordinær blodsporprøve høst 2019
Antall påmeldte:
            – Lørdag: 25 stk.
            – Søndag: 22 stk.

Grunnet høyt antall påmeldte er antall dommere økt til 5. Laila Nagel sender inn info og bilder til hjemmeside og JUNnytt i etterkant.

Forslag fra Vibeke Standal: i dommergave/premie gis det 3 t-skjorter, 5 shibakrus og ca. 30 pins til deltakere.

Vedtak: et enstemmig styre vedtar forslag om dommergave/premier.

Sak 26/19 Hjemmeside
Solvor Nærland og Vibeke Standal fortsetter arbeidet med oppdatering av hjemmesiden. Målet er at hjemmesiden skal være fullstendig oppdatert før 31.12.2019. Styret foreslår at følgende ting oppdateres:
– Lovmalen (når den er godkjent fra NKK)
– Intro Japanspesialen 2020 og mer info ift. sted, overnatting, dato osv.
– Handlingsplan for perioden i et eget dokument.

Saken blir fast frem til siste styremøte før nyttår. Til neste gang skal det også vurderes hvor mange epost det er behov for.

Eventuelt

– Foreløpig liste over årets utstillingshund: påminnelse sendes til Eirik Knudsen.

Neste styremøte: tirsdag 17.09.2019 kl. 19.30