Referat styremøte 25 juni. 2019


Til stede: Ole Arntzen, Vibeke Standal, Kristin Bugge Moe, Vanja Marie Sigvartsen, Sunniva Bjørkvik og Solvor Nærland
Forfall: Marie Helen Hansen, Thea Ringerike og Sara Bakken Barø

Sak 16/19 Konstituering av nytt styre
– Taushetserklæring;
Mangler signert taushetserklæring fra Marie Helen Hansen og Sara Bakken Barø (begge har meldt forfall til dagens møte).

Nytt styre for perioden 2019/2020 anses som konstituert. 

Post/Info
– Fra NKK: Oppnevning av FCI-representanter
            Ingen forslag til kandidater.
            
– Fra NKK: JUNs arrangement 09.06.2019 er anerkjent og påmeldingsavgift er overført til klubben.

– Fra NKK: disiplinærliste 04.06.2019.
            Info: Grunnet personvern må listen åpnes med passord. NKK må kontaktes dersom vi har behov for dette.
            Det sendes forespørsel til NKK med spørsmål om det er mulig å få «varsel» dersom det er noe som omfatter vår raseklubb.

– Fra NKK: Innkalling RS 2019
Frist for saker som ønskes fremmet: 15. august. Dette publiseres på klubbens nettside og facebookside.
I 2019 deltar Ole Arntzen på vegne av JUN. Vanja Marie Sigvartsen er vara.

– Fra NKK: Høring NKKs strategier for perioden 2020-2022
Høringsfrist: 24. august
Styret utarbeider utkast til høringssvar som legges frem på neste styremøte (august)

– Fra NKK: info om avlssperre. Videresendes til SU for orientering.

Sak 17/19 Bestilling av glasspremier – Japanspesialen 2020
Forslag: Nåværende utstillingskomite foreslår at det bestilles 11 ck-premier (46,- pr. stk.), samt tre stk. metallplater (10,- pr. stk. + moms) med navn. 
Klubben vil da ha totalt 30 ck-premier. Metallplatene er for å merke om to premier til henholdsvis 2x bis veteran 2 og 1x bis veteran 4.

Vedtak: et enstemmig styre beslutter å bestille inn 11 ck-premier og 3 stk. metallplater.

Eventuelt:
– Personer som har avtrådt fra sitt verv har fått en oppmerksomhet under årsmøtet eller blomster tilsendt i etterkant.

– Møteplan 2019/2020: andre tirsdag i måneden. Møteplanen vurderes på nytt mot jul/nyttår.

– Det sendes henvendelse til SU hvor det etterlyses info om planlagt helseundersøkelse og status på RAS. 

Neste styremøte: 20. august 2019 kl. 19.30.