Referat styremøte 5/11-19

Til stede: Vanja Marie Sigvartsen, Vibeke Standal, Thea Ringerike, Marie Helene Hansen, Sara Bakken Barø, Sunniva Bjørkvik (frem til kl. 20.15), Solvor Nærland og Ole Arntzen.
Forfall: Eivind Mjærum og Kristin Bugge Moe.

Post/info
– Fra NKK: Søknad om dommerelevstatus.
            Frist tilbakemelding: 7. november.
Det sendes tilbakemelding til NKK om at styret er positive til søknad om dommerelevstatus. Det opplyses samtidig om at klubben skal gjennomføre dommerkonferanse i januar 2020 som vi håper at han deltar på. I tillegg sendes det info om hvilke dommere det er ønskelig at han utfører elevtjeneste for.

– Fra NKK: oppnevning til komiteer og utvalg.
            Frist tilbakemelding: 10. november.
Styret har ingen forslag til kandidater.

– Fra NKK: høring: tillegg revidering av NKKs fellesbestemmelser.
            Frist: 4. november.
Styret har sendt inn høringssvar den 3. november.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
Solvor Nærland har utarbeidet utkast til invitasjon til medlemsmøte.
            – Pris medlemmer/ikke medlemmer: gratis/200,-. Påmeldingen er obligatorisk.
                        Thea Ringerike og Ole Arntzen utarbeider påmeldingsskjema i google docs, da vi må vite hvor mange som kommer.
            – Varighet: ca. 3 timer.
            – Tid: Lørdag 11. januar 2020 kl. 11.00-14.00
            – Lunsj: Mulighet til å delta på lunsj, noe som også vil fremgå av påmeldingsskjemaet.
            Pris: 315 kr. per pers. 
            – Overnatting: kan bookes privat av deltakere på Garder kurs og konferansesenter, Gardermoen.

– Status dommerkonferanse:
Eivind Mjærum har oppdatert invitasjon til dommerkonferansen.
            – Logo og eventuelle andre grafiske effekter må med på invitasjonen.

Sak 33/19 (videreført sak) Distriktskontakt – Østlandet
Klubben har mottatt 1 forslag på kandidat til ny DK på Østlandet. Forslaget kommer fra Anna-Sofia Vintersol.

Vedtak: et enstemmig styre beslutter at Anna-Sofia Vintersol blir ny distriktskontakt for Østlandet.

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2019
Status per 5. november: 

– Klubben er meldt på til raseparaden søndag 17. november med shiba som deltakende rase.
            Christen Lang og Hege Myhre deltar på raseparaden.
            Vanja Sigvartsen videresender info om oppmøtetid- og sted til Lang og Myhre.
 
– Rasestand: Vibeke Standal utarbeider vaktliste til rasestand. Det er flere som har meldt ifra om at de kan stå på rasestanden.
            – Vibeke Standal tar med diverse utstyr: bord, stoler, valpebrosjyrer, noe klubbeffekter, info om VIPPS-nummer, samt bur til hund.
            – Thea Ringerike undersøker hvorvidt det er noen inngangsbilletter inkludert ift. bestilt rasestand.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Status per 5. november: Vibeke Standal og Solvor Nærland arbeider med historiske oppdateringer av Japanspesialen.

– Status oppdatering av klubbens epost-adresser:
Ole Arntzen har opprettet tre nye epost-adresser: kasserer, redaktør, sekretær og valpeformidler. Vibeke Standal snakker med Ole Arntzen angående overgang til nye adresser, blant annet om det er mulig å få videresendt eposter fra de gamle adressene til den nye i en overgangsperiode.
            – Steder hvor adresse må oppdateres: Brreg og NKK.

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 29/19 (videreført sak) Årskonkurranser
– Styret foreslo på styremøte i oktober flere endringer i årskonkurransene for årets utstillingshund. Poengberegning for «årets brukshund» utsettes grunnet forslag til endringer innenfor blodspor.

Forslag: 
-Samtlige årskonkurranser endres til å kun gjelde for klubbens medlemmer.
– Kun resultater som er registrert på dogweb. Dette innebærer at utenlandske resultater fjernes fra beregningen.
– Beholde at det er de fem beste resultatene som er gjeldende. 
– Redusere listen til de 25 beste hundene + lister over de 3 beste juniorer/unghunder og de 3 beste veteranene. 
Poengberegning etter følgende nøkkel:

  1 – 6 deltakere7 – 12 deltakere13 – 20 deltakereOver 20 deltakere
BIR510      1520
BIM        4               8      12       16
2 BHK/BTK        3               6        9       12
3 BHK/BTK        2               4        6         8
4 BHK/BTK        1               2        3         4


Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:
1. Antall BIR
2. Antall BIM
3. Færrest antall utstillinger
4. Ved fortsatt poenglikhet blir det delt plassering

Årets oppdretter: 
Følgende endring foreslås:
– Fjerne at inntil 1 utenlandsk resultat teller.
– Konkurrransen gjelder for oppdrettere som er medlem i klubben.

Info: 
– Det vil bli egen liste for «topp tre kai (evt. andre raser)» dersom det ikke er nok på «topp 25»-listen. Dette gjelder også for junior/unghund og veteran.
– Ansvarlig for poengberegning skal ha tilgang til eierdata, samt medlemsliste.
– Eventuell revisjon av reglene: innen 3 år (innen utgangen av 2022).


Vedtak: Et enstemmig styre beslutter at endringen trer i kraft fra 01.01.2020.

Sak 34/19 Høring – reviderte regler blod-og fersksporprøver
Styret har mottatt høringsutkast fra NKK til reviderte regler blod- og fersksporprøver/viltsporchampionat.
            Frist: 10. november

Styret har sammen utarbeidet høringssvar og sendt inn uttalelsen til NKK. 

Sak 35/19 – Medlemmer i SU
Styret har mottatt opplysning fra to medlemmer i SU om at de trekker seg fra sine verv. Medlemmene er: Lisbeth Høyem og Gitte Hjorth.

Forslag: styret foreslår Solvor Nærland og Laila Nagel som nye medlemmer i SU.
            Til info: Kandidatene er forespurt og har takket ja.

Vedtak: Et enstemmig styre beslutter at Solvor Nærland og Laila Nagel som nye medlemmer i SU.
            Til info: Solvor Nærland har ikke avgitt stemme.

Det sendes tilbakemelding til Høyem og Hjorth om at henvendelsen deres er tatt til orientering. Det bes om at materiale og info ifm. RAS, helseundersøkelse osv. videresendes til Solvor Nærland.

Forslag: Det foreslås at SU arrangerer et personlig møte i Bergen. Møtet vil kun medføre reiseutgifter for ett medlem av SU.

Vedtak: Styret beslutter at SU kan arrangere ett personlig møte. Det anmodes om at SU velger det som er et mest gunstig tidspunkt ift. videre progresjon i de saker som må prioriteres. I tillegg må det forsøkes å bestille billigst mulig billetter for den som skal reise til Bergen.

Saken videreføres til styremøtet i desember.

Sak 36/19 Økonomi
Status per 5. november:
Antall medlemmer: 349 medlemmer. 

– Hotellrom og middag er bestilt til Ole Arntzen ifm. RS. Arntzen bestiller reise til RS.

– Forslag til forsikring av klubbens utstyr: kasserer har sendt skriftlig forespørsel til Gjensidige og IF hvor det bes om nytt tilbud på forsikring, idet klubben er avhengig av at utstyret blir tatt ut av lageret, eksempelvis i forbindelse med arrangement.

– Faktura fra RFA: pålydende kr. 500 betales av kasserer.

– Reiseregning: det er ønskelig at det utarbeides retningslinjer ifm. bestilling av reiser, slik at det blir gjort på billigst mulig måte. Forslag til retningslinjer utarbeides til neste styremøte i desember.

– Oppdatering av medlemskontingent:
Info kommer fra NKK medio november.

– Regnskap fra Japanspesialen: godkjent og kasserer fra Japanspesialen kan utbetale eventuelt overskudd til JUN.

Eventuelt

– Utkast til ny taushetserklæring.
            Ingen bemerkninger

– Status – forslag til endringer i organisasjonshåndboka:
            Vanja Sigvartsen har sendt forespørsel til Lone Filipsen om hun har forslag til endringer ift. info/oppgaver som omhandler valgkomiteen. I tillegg er ikke Vanja Sigvartsen helt ferdig med foreløpig utkast. Så snart dette er gjort, videresendes utkastet til Solvor Nærland.

– Til info: landets distriktskontakter hadde møte den 4. november vedr. førstehjelpskurs.

            Målet er at kurs gjennomføres flere steder i landet i perioden uke 8-9 i 2020. Arbeidet med å innhente tilbud har startet, men vi mangler fortsatt for noen distriktskontakter. Det er ønskelig at det meste (lokasjon, pris, dato, klokkeslett etc.) er avklart innen 25. november. 

– Spørreskjema vedr. moms (NKK): Kasserer sender inn spørreskjema 6. november.

– RS 2019:
            – Påmelding er sendt til NKK og påmeldingen er bekreftet.
            – Hotell og middag er bestilt.
 Viktig at medlemmer i styret gir tilbakemelding til Ole dersom det er noe vi er enig/uenig i.

– Terminliste for utstillinger 2020 er korrigert: JUNs raser var opprinnelig listet opp til Orkdal, Hitra og Frøya hundeklubbs utstilling pinsehelga 2020. Dette er nå fjernet grunnet Japanspesialen.

– Brukerforum IT: Ole Arntzen har sendt tilbakemelding om at han er interessert.

Neste styremøte: 3. desember 2019 kl. 19.30.