Referat styremøte 8/10-19

Til stede: Vanja Marie Sigvartsen, Ole Arntzen, Marie Helen Hansen, Solvor Nærland, Kristin Bugge Moe, Sunniva Bjørkvik (frem til kl. 20.30), Thea Ringerike, Vibeke Standal, Eivind Mjærum
Forfall: Sara Bakken BarøPost/Info
– Fra NKK: saksdokumenter RS 2019: https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.html

– Fra NKK: henvendelse vedrørende Brukerforum IT.
            Ole Arntzen sender tilbakemelding om at han er interessert i å delta som representant.

– Fra NKK: Hovedstyret har fattet vedtak om at innstilling av arrangementer på grunn av mulig smittsom sykdom er opphevet.
            Tatt til etterretning.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
Status per 8. oktober: 
Shigeru Kato fra Japan, som er ekspert på de japanske hundene og anerkjent av NIPPO, er invitert og har bekreftet at han kommer for å delta som foredragsholder på dommerkonferansen i januar 2020.

To av klubbens medlemmer har tilbudt å sponse 1/3 hver av utgiftene til reise og opphold for foredragsholderen fra Japan.

Forslag: styret dekker 1/3 av flybilletten til foredragsholderen.

Vedtak: styret beslutter å dekke 1/3 av flybilletten (ca. 3000 kr.) til foredragsholderen.

– Styret ønsker at også de andre medlemmene skal få ta del i Shigeru Kato sine kunnskaper og vil derfor prøve å få til et medlemsmøte med foredrag før dommerkonferansen starter.
            Solvor Nærland lager utkast til invitasjon til medlemsmøte med foredragsholderen fra Japan. 
Frist for påmelding: 10. desember.

Saken videreføres til neste styremøte i november.

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2019
Status per 8. oktober:

– Rasestand: Vibeke Standal bringer bord og stoler til standen. Det blir også noe salg av klubbeffekter. 

– Raseparade: styret melder på til raseparaden søndag 17. november (frist for påmelding er 1. november).
            – Styret må utarbeide en presentasjon av klubbens raser.
            – Christen Lang kan delta med to shibaer under raseparaden.
            – Vi ønsker også å ha med kai, og ber eiere som kan delta gi oss en tilbakemelding før fristen.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Status per 8. oktober:

– Endringer på klubbens hjemmeside:
            Det arbeides med å legge inn historiske resultater fra Japanspesialen.
            Helse og avl/oppdrett: det arbeides med å legge inn helserelaterte artikler, helseundersøkelser, referat fra avlskonferanser etc.
            Få med liste over godkjente ettersøkshunder.

– Oppdatering av klubbens epost-adresser:
Ole Arntzen undersøker muligheten for nye epostkontoer til kasserer, valpeformidler, sekretær og redaktør.

Solvor Nærland og Vibeke Standal jobber videre med oppdatering av hjemmesiden. 

Saken videreføres til neste styremøte i november.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
– Forslag til dommer på Japanspesialen 2022 og 2023:
            Info: dommerliste er sendt til utstillingskomiteen. Har ikke mottatt forslag til dommer(e). Utstillingskomiteen har neste møte i november 2019.

Saken videreføres til styremøtet i desember.

Sak 29/19 (videreført sak) Årskonkurranser
– Styret foreslo på forrige styremøte flere endringer i årskonkurransene for årets utstillingshund på styremøtet i september. Forslagene er ikke endelig vedtatt.

Før neste styremøte skal det gjøres prøveutregninger for å sjekke hvordan det nye forslaget slår ut i forhold til de gamle reglene med utgangspunkt i årets midlertidige liste over årets utstillingshund. Styret forsøker å avklare forslag til ny utregning på messenger før neste styremøte i november.

Sak 32/19 Økonomi
Status per 8. oktober:
– Styret har fortsatt god og stabil økonomi.
– Medlemstall per 8. oktober: 346

– Forslag til forsikring av klubbens utstyr: 
Styret ønsker at utstyret skal være forsikret både på lager og i de tilfeller hvor utstyret er ute av lageret, eksempelvis Japanspesialen. Kasserer undersøker om Gjensidige og If kan tilby den forsikringen styret ønsker.
            Det er ønskelig at saken avklares på messenger før neste styremøte i november. 

Sak 33/19 Distriktskontakt – Østlandet
Distriktskontakt for Østlandet ønsker å trekke seg. Styret takker distriktskontakten for den gode jobben som har blitt gjort over flere år.

Det utarbeides en annonse på hjemmesiden og klubbens facebookside med utlysning etter ny distriktskontakt for Østlandet.

Saken videreføres til styremøtet i november.

Eventuelt
– Kasserer har startet arbeidet med å fylle ut spørreskjema vedrørende momsplikt fra NKK. Skjemaet sendes inn før 31. oktober.

– Endring av organisasjonshåndbok: 
Vanja Marie Sigvartsen har startet arbeidet med å oppdatere organisasjonshåndboka. Utkastet videresendes i første omgang til Solvor Nærland.

– Status helseundersøkelse/RAS: 
Styret fortsetter å etterlyse informasjon om arbeidet med helseundersøkelse og RAS i SU.

– Status landsdekkende førstehjelpskurs: etter gjennomført skypemøte har distriktskontaktene begynt å innhente tilbud fra ulike veterinærer. Det er utarbeidet et felles skriv som alle DKer benytter. Nytt møte er 04.11.2019.
Førstehjelpskurset skal gjennomføres rundt uke 9 i 2020. Målet er at alle medlemmer skal kunne få en god rabatt ved påmelding.

– Laila Nagel har sendt inn søknad om gjennomføring av ordinær blodsporprøve i 2020.
            Info: Klubben har per dags dato ikke mottatt info om nye blodsporregler fra NKK.

– Hunderfossen er booket frem til 2025.

Neste styremøte: 05.11.2019