Referat styremøte i JUN 14 januar 2020

Til stede: Vibeke Standal, Ole Arntzen, Kristin Bugge Moe, Solvor Nærland, Eivind Mjærum, Marie Helen Hansen, Sara Bakken Barø, Thea RingerikeForfall: Sunniva BjørkvikPost/Info

– Liste over «læremestre» fra AHF:
AHF har ført opp utenlandske dommere som JUN ikke har foreslått som «læremestre». Henvendelse sendes til AHF hvor det opplyses at det foreligger feil med lista.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
– Dommerkonferanse:
Totalt 12 deltok på dommerkonferansen. Konferansen ble arrangert samme helg som Norsk Newfoundlandshundklubbs dommerkonferanse ble arrangert.
Det ble en gjennomgang av shiba søndag 12. januar og øvrige raser lørdag 11. januar. Det ble også fremvist shiba og 1 kai.

Foredragsholderen fra Japan, Shigeru Kato, bidro med mye kunnskap under konferansen. Deltakerne gav uttrykk for at de var veldig fornøyde med foredragsholderens medvirkning. Christen Lang og Eivind Mjærum var ansvarlige for gjennomføring av dommerkonferansen.

Middag for deltakere og foredragsholdere ble gjennomført lørdag kveld på hotellet.

Stedet for dommerkonferansen, Garder hotell- og kurssenter, er et egnet sted for å gjennomføre en dommerkonferanse. Av tilgjengelig hotell på området er de også gunstige ift. pris.

Evaluering til neste dommerkonferanse: ønskelig at flere yngre dommere, elever og aspiranter deltar neste gang. I tillegg er det også noen utfordringer med å ferdigstille regnskapet i ettertid. Det er helt nødvendig med klare retningslinjer for hvilke utgifter klubben skal ha ifm. arrangering av dommerkonferanse og dette er ting som må være klart på forhånd. Regnskapet er ikke fullstendig ferdigstilt, men brutto utgifter p.d.d. er kr. 50000. Det er usikkert hvorvidt klubben klarer å holde seg innenfor budsjettet. Ved neste dommerkonferanse burde det gjøres en vurdering på om deltakerne selv skal bestille hotellrom.

Status regnskap dommerkonferanse: videreføres til neste styremøte.

– Medlemsmøte:
Omtrent 40 personer deltok på medlemsmøtet der Shigeru Kato holdt foredrag. Foredraget inneholdt mye informasjon om blant annet shikoku og kishu, samt hvordan rasene benyttes i jakt i Japan. Det ble også informert om hva som anses viktig på en «god hund», blant annet ører og øyne. Fra deltakere ble det gitt gode tilbakemeldinger om foredraget.

Det blir skrevet referat om dommerkonferansen og medlemsmøtet som skal publiseres i JUNnytt.

Eivind Mjærum følger opp søknad til NKK ifm. dommerkonferansen. Vanja Marie Sigvartsen, Thea Ringerike og Vibeke Standal er behjelpelige ved behov.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
Status per 14. januar: Grunnet fokus på andre arbeidsoppgaver har det ikke vært store oppdateringer på hjemmesiden siden forrige styremøte.

Det er ønskelig at følgende oppdateres på hjemmesiden: ny epost til sekretær (sekretar.jun@gmail.com) og påminnelse vedrørende klubbeffekter.

Kasserer anbefaler at vipps ikke benyttes som utgangspunkt ved betalinger av feks. klubbeffekter grunnet administrative utfordringer. Styret samtykker til dette.

Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
Henvendelse sendt til JUNs utstillingskomite med oppfordring om å komme med forslag til styret innen 11. februar. Tilbakemelding ikke mottatt p.d.d.

Det sendes info til utstillingskomiteen om at vi må ha tilbakemelding innen 11. februar.

Sak 29/19 (videreført sak) Årskonkurranser
Styret har mottatt henvendelse fra klubbmedlemmer, hvor de ber styret redegjøre for sitt vedtak vedrørende endringer av regler for «årets utstillingshund».

Vedtak: Styret har utarbeidet en tilbakemelding med redegjørelse som sendes til forslagsstillere.

Sak 38/19 Helseundersøkelse/RAS
– Status helseundersøkelse:
            – SU har sendt ut brev til oppdrettere med info om at det er satt i gang en ny helse- og atferdsundersøkelse.
            – P.d.d. er det sendt inn 127 svar på helseundersøkelsen. Fristen for å svare på undersøkelsen er 09.02.2020.
            – SU har avtalt møte for å gjennomgå og tolke resultatene siste helg i februar. Ole Arntzen skal bistå dersom det er utfordringer med det datatekniske. Det skal også vurderes om enkelte spørsmål må redigeres til neste helseundersøkelse.
            – SU sender regelmessig ut påminnelser på ulike facebook-grupper hvor det bes om at folk svarer på undersøkelsen.

RAS: avventes til helseundersøkelsen er avsluttet og NKKs IT-verktøy er ferdigstilt.

Sak 1/20 Økonomi
Status per 14. januar:
– Dommerkonferansen har medført store utgifter for klubben ifm. leie av lokale, hotellrom, reieseregninger m.m.
– I forbindelse med førstehjelpskurs som arrangeres flere steder i landet ila. februar og mars er det mottatt flere innbetalinger fra påmeldte.


– Retningslinjer ved reiseregning:
Styret skal til neste styremøte utarbeide forslag til reiseregning som skal benyttes ved arrangement eller andre aktiviteter i klubben.

Sak 2/20 Japanspesialen 2020
Status:
– Utstillingskomiteen har samlet utarbeidet en kontrakt som skal gjelde mellom klubbene. Styret har p.d.d. ikke mottatt kontrakten.
– Utstillingskomiteen i JUN arbeider med utkast til bestilling av rosetter.
– Det er åpnet for elektronisk påmelding til utstillingen.

Saken videreføres til neste styremøte.

Eventuelt:
– Status førstehjelpskurs: Det ligger info på klubbens hjemme- og facebookside om kommende førstehjelpskurs. Distriktskontaktene publiserer info på ulike facebookgrupper. Det var opprinnelig ønske om kurs også i Stavanger, men dette avventes.

– Utkast: «Kunngjøring årsmøte 2020»: godkjent. Kunngjøringen publiseres i JUNnytt og på hjemmesiden.

– Liste over årets utstillingshund: forespørsel sendt til Eirik Knudsen vedrørende status for lista over «årets utstillingshund 2019». Tilbakemelding ikke mottatt.

– NKK har sendt ut faktura for medlemskontingent 2020. Skal vi publisere en påminnelse på hjemmesiden, facebook og JUNnytt? Saken videreføres til neste styremøte.

– Referat fra desember 2019: godkjent.

Neste møte: 11. februar kl. 19.30