Referat styremøte i NSK 11/9-18

Til stede: Hege Urdal, Yumi Hirai, Eivind Mjærum, Amanda Wad Henriksen, Ole Arntzen, Vibeke Standal og Vanja Marie Sigvartsen
Forfall: Kristin Bugge Moen, Frida Dybedal og Mette Vedal

Sak 65/18 Post/info
– Avlsrådskurs NKK 2019 (påmeldingsfrist 01.12.2018)
  – 2 interessenter fra styret
  – 4 interessenter fra SU
Styret syns det er positivt at det er mange som ønsker å delta, men grunnet økonomiske forhold skal det på styremøte i oktober vurderes hvor mange klubben skal melde på. Etter tilbakemelding fra SU, foreslås det å dekke kursavgift for to av medlemmene i SU. 
– Fra NKK: nytt regelverk for blod- og fersksporprøver gjeldende fra 01.01.2019. Dette er en prøveordning som i første omgang er gjeldende for 1 år.
  – Tatt til etterretning. De nye reglene er publisert på klubbens hjemmeside. 
  – Klubben kommer ikke til å søke om å få arrangere bevegelig blodsporprøve i 2019.
– Godkjenning av styrereferat 14.08.2018: godkjent per epost og sendt til publisering.

Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
– Styret har mottatt henvendelse fra to av medlemmene i utstillingskomiteen. 
Styret tar henvendelsen til etterretning og sender tilbakemelding per epost.

Sak 48/18 (videreført sak) Dogs4all 2018
Status per 11.09.2018:
Planlegging og arbeidet med gjennomføring av stand på Dogs4all 2018 er godt i gang.
Styret har mottatt forslag til budsjett:
– Trykksaker kr. 1500
– Diverse (oppheng, kaffekrus, mat/drikke etc.) kr. 1500
– T-skjorter med trykk kr. 100 per stk.
– Rigging av stand og parkering
Budsjettet må muligens revideres underveis, avhengig av hva vi får lånt av utstyr.
Standen blir på 12 kvm ved siden av NAK og muligens NAAK.
Det er planlagt et eget opplegg for organisering og opplegg på stand. Det vil bli tatt bilder og skrevet tekst som sendes inn til shibavisa i etterkant.

Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
– Status per 11.09.2018: mottatt 1 nytt forslag.
Amanda Wad Henriksen og Ole Arntzen arbeider videre med utvikling av logo.
Det er ønskelig å publisere ny logo i shibavisa etter nyttår. Det skal også loddes ut premie til et av de innsendte forslagene.

Sak 59/18 (videreført sak) Navnebytte klubbavis
– Saken skal arbeides videre med utover høsten.
Det skal publiseres på hjemmesiden og facebook at vi ønsker nytt navn til klubbavisa. Ønsker at nytt navn på klubbavis og ny logo er klar til januar 2019.

Sak 62/18 (videreført sak) Taushetsbelagt
Saken unntas offentlighet. Informasjonen under vil ikke publiseres til medlemmer utenfor styret.

Sak 66/18 Økonomi
– Status økonomi: Ingen kursinntekter da det ikke pågår noen kurs i regi av klubben for tiden. Klubben har ingen store utgifter. Økonomien er stabil og god per 11.09.2018.
– Forventet større utgifter i forbindelse med enkelte arrangementer.

Sak 67/18 Ny nettside
– Vibeke Standal, Harriet Skogen Gleditsch, Torstein Gleditsch og Sandra Janzsó skal starte arbeidet med ny hjemmeside.
– Foreløpig pris pr. Mnd. For ny nettside: kr. 209.
– I en overgangsperiode vil vi beholde det gamle domenenavnet.
– Informasjon fra Christen Johansen vedrørende .no adresser videresendes til de som skal starte arbeidet med ny nettside.
– Det er ønskelig at ny nettside er klar til 2019.
Eventuelt:
– Ny valpeformidler: Ole Arntzen tar kontakt med nåværende valpeformidler og kommer deretter med tilbakemelding til styret. Ole Arntzen tar også kontakt med Yumi Hirai vedrørende informasjon om oppgaven som valpeformidler. 
– Representant til RS 2018: Amanda Wad Henriksen kan ikke delta. Ole Arntzen er ny representant for NSK på RS 2018.
– Frida Dybedal har trukket seg. Ole Arntzen er 1. Vara og trer inn som styremedlem. 

Neste møte: 06.10.2018 hos styreleder Vibeke Standal. De saker som ikke drøftes 6. Oktober, videreføres til styremøte 16.10.2018 kl. 19.30.