Referat styremøte i NSK 12/3-18

Tilstede: Frank, Vanja, Amanda, Helle, Hege og Lisbeth
Forfall: Mette, Frida
Ikke møtt: Annika

Sak 22/18 Godkjenning av referat 26/2-18
Referatet er godkjent

Sak 23/18 Post/info
*Høring om organisering av NKK utsettes til neste møte. 

Sak 24/18 Økonomi
Ingen store endringer siden sist. Det kommer fortsatt kontingent inn. Revisor har fått regnskapet og godkjenning kommer snart.

Sak 25/18 Årsmøtet  
*Feil i informasjon fra valgkomiteen, feil frist er oppgitt. Det må opplyses på hjemmesiden og Facebook at korrekt frist er 6/4. Vanja ordner dette. 
*Beretning, Lisbeth lager utkast
*Handlingsplan, Frank lager utkast
*Budsjett, Amanda lager utkast
*Ny lovmal, Lisbeth lager endelig utkast.
*Hannhundliste 2017. Lisbeth lager denne.

Sak 26/18 Nye kontaktpersoner 
Ny kontaktperson for Rallylydighet: Bente Kittelselsen Pedersen
Ny kontaktperson for Sørlandet: Tone Nilsen

Sak 27/18 Eventuelt
Ingen saker

Neste møte mandag 9/4 kl 19.30